Vljudno vas vabim na V. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 2. aprila 2016 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

8.30 -9.30   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9:30 –          ZAČETEK V SKUPŠČINA ZPASS,

DNEVNI RED

 1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles;
 2. Pozdravi gostov;
 3. Potrditev zapisnika IV redne skupščine (gradivo);
 4. Poročila o delu gradivo , Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora ter Poročilo častnega razsodišča;
 5. Sprejem novih ter izbris članov neplačnikov članarine gradivo ;
 6. Volitve organov ZPASS gradivo;
 7. Program dela 2016 gradivo , Finančni plan 2016;
 8. Določitev članarine za leto 2016;
 9. Spremembe statuta ZPASS gradivo ;
 10. Razno

Skupščini sledi delavnica »Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. in ZAgrS «

Program delavnice:

 • »Zakon o agrarnih skupnosti«, Andrej Hafner, MKGP);
 • »Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. (Damijan Pobega, Tine Premrl, ZPASS);
 • »Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih« (Gašper Cerar, KGZS).

Člane ZPASS in ostale udeležence, prosimo, da prijavijo udeležbo na skupščini do srede 31.3.2016 na elektronski pošti: info@agrarne.si. V kolikor ste na ta dan zadržani UO predlaga, da za sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.

Glede na zakonske spremembe pri gotovinskem poslovanju UO ZPASS člane poziva, da predhodno do 31.3.2016 če je le mogoče na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažejo akontacijo članarine za 2016 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca, kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini! Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani www.agrarne.si oz. posredovano na elektronske naslove.

Do takrat, lep pozdrav!

Damijan Pobega

Predsednik ZPASS

Odmev iz predstavitev ZAgrS

22. februar, 2016 objavil: upravnik

Med 300 in 400 udeležencev je prišlo v seriji šestih “četrtkovih večerov” v januarju in februarju  poslušati predstavitve Zakona o agrarnih skupnosti ter o problematiki agrarnih skupnosti aktivno razpravljati. ZPASS je ponovno uspelo skupaj s sodelujočima partnerjema (KGZS ter MKGP) aktivirati izjemno veliko število AS.

Na  tem mestu podajamo nekaj poudarkov, ki smo jih imeli možnost slišati na predstavitvi ZAgrS:

 • ZAgrS velja le za AS, ki se bodo prostovoljno ob 51 % soglasju “zemlje” – članstva s urejenim dedovanjem na občnem zboru ob prisotnosti notarja ali upravnega delavca odločile, da se registrirajo po določbah ZAgrS,
 • MKGP še ni uspel s vzpostavitvijo centralnega registra ter sprejetja pravilnika za upravne enote tako, da trenutno registracija še ni mogoča,
 • agrarne skupnosti, ki se za preoblikovanje ne bodo določile bodo delovale kot solastniške skupnosti po določbah ZPVAS pri čemer ZAgrS v svojem 63. členu v sedmih letih (v letu 2022) preklicuje veljavnost 11. člena ZPVAS – člena, ki ureja izkoriščanje nepremičnin v lasti članov AS,
 • ZPASS bo za člane ZPASS pripravilo na občnem zboru delavnico z namenom priprave statuta AS podoločbah ZAgrS
 • KGZS, ZPASS in MKGP pripravljajo “Priročnik za registracijo agrarne skupnosti a.s.”

Ljubljana, Kobarid, Dovje, Ptuj, Hrpelje in Novo mesto različne lokacije, različne AS ampak na žalost še veliko skupnih težav, ki izhajajo iz “izvirnega greha” narejenega leta 1994 z nepremišljenim načinom vrnitve premoženja.

Novo sprejeti zakon za nazaj ničesar ne spreminja in ne popravlja ampak je s tem zakonom potegnjena črta med agrarnimi skupnostmi po ZPVAS ter agrarnimi skupnostmi po ZAgrS.

Za “stare” in “nove” agrarne skupnosti pa je še vedno mesto v Združenju predstavnikov agrarnih skupnostmi vabljeni, da se nam pridružite pristopna izjava !

Predavanje:

predstavitev_MKGP_ZAgrS

 

predstavitve ZAgrS

13. januar, 2016 objavil: upravnik

Spoštovani,
Letošnjo jesen je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS – 2015) po katerem naj bi v bodoče
delovale agrarne skupnosti, ki so se uspele ustanoviti in pridobiti premoženje ter pravice v okviru
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS
– 1994). Tako se končuje neko obdobje prizadevanj posameznih AS in v zadnjem obdobju tudi
intenzivnega prizadevanja ZPASS, da se uredi vprašanje delovanja AS. V AS vedo povedati, da je bil
postopek ponovne ustanovitve AS ter sam postopek vrnitve premoženja in pravic po ZPVAS težaven.
Velikokrat so bil AS v teh postopkih prepuščene same sebi. Rezultat ni izostal, nedokončani postopki,
ne ustanovljene AS, ne vrnjeno premoženje….
Tudi zato se je Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) skupaj s Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) ter ob sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) odločilo, da izvede predstavitve sprejetega zakona ZAgrS na več lokacijah po
celotni Sloveniji. Namen predstavitev je predstaviti glavne rešitve zakona ter delovanje AS po
določbah novega zakona in sam postopke registracije agrarne skupnosti. ZPASS pa namerava v
okviru rednega letne skupščine ZPASS, ki bo predvidoma konec marca 2016 za člane ZPASS
organizirati delavnice z namenom priprave temeljnega akta (statuta oz. pravil) agrarne skupnosti po
določbah ZAgrS in izvesti razpravo o nerešenih vprašanjih pravne ureditve delovanja AS.

Razpored lokacij in terminov predstavitve:

1) četrtek, 14.1.2016 ob 17h v Ljubljani, dvorana Hotela Stil, Litijska cesta 188,
2) četrtek, 21.1.2016 ob 17h v Kobaridu, dvorana Doma A. Manfrede, Gregorčičeva 20,
3) četrtek, 28.1.2016 ob 17h v Dovjem, Dom AS Dovje-Mojstrana, Dovje 108,
4) četrtek, 4.2.2016 ob 17h na Ptuju, dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28,
5) četrtek, 11.2.2016 ob 17h v Hrpeljah, dvorana Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14,
6) četrtek, 18.2.2016 ob 17h v Novem mestu – dvorana KGZ NM, Šmihelska cesta 14,

Predstavnike AS vljudno vabimo, da se udeležijo predstavitve. Glede na prostorske zmožnosti dvoran
naj se predstavitve udeležijo le predstavniki posameznih AS iz AS najbližje danim lokacijam.
Morebitne spremembe predstavitev zakona bodo objavljene na internetni strani ZPASS
http://agrarne.si/ . Informacije na info@agrarne.si .
Lep pozdrav,
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Zakon o agrarnih skupnostih je objavljen

14. oktober, 2015 objavil: upravnik

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 23. septembra 2015. Predsednik republike je 1. oktobra 2015 zakon razglasil 17. oktobra 2015 pa zakon stopi v veljavo. Zakon je na voljo na naslednji povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2871 .

Read the rest of this entry »

IZ SODNE PRAKSE O ARARNIH SKUPNOSTIH

14. oktober, 2015 objavil: upravnik

IZ SODNE PRAKSE O ARARNIH SKUPNOSTIH

 

 1. V povezavi s Sodbama Upravnega sodišča št. I U 2294/2011 z dne 4. 12. 2012 in št. I U 2278/2011 z dne 5. 3. 2013

Jedro:

Stališče, po katerem so člani ponovno vzpostavljene agrarne skupnosti upravičeni za uveljavljanje pravic na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic le v primeru, če so njihove premoženjske pravice v agrarni skupnosti ob njeni ponovni vzpostavitvi tako po obsegu kot tudi po vrsti enake (identične) premoženjskim pravicam, ki so jih imeli člani nekdanje agrarne skupnosti ob podržavljenju, krši pravico iz 33. člena Ustave.

Opomba:

Smisel ZPVAS je poprava krivic povzročenih z nacionalizacijo.

Read the rest of this entry »

ZPASS se je udeležil seje v državnem svetu

25. junij, 2015 objavil: upravnik

Predstavnik ZPASS se je 24.6.2015 udeležil “26. SEJE KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO”. Komisije je obravnavala predlog “Zakona o agrarnih skupnostih”. Na seji so poleg državnih svetnikov sodelovali tudi člani KGZS ter predstavniki MKGP. Komisija državnega sveta je po predstavitvi zakona iz strani MKGP-ja ter predstavitvi stališča ZPASS ter KGZS-ja predlog zakona podprla.

Vlada sprejela Zakon o agrarnih skupnostih

24. junij, 2015 objavil: upravnik

Vlada Republike Slovenije na 38. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejela predlog Zakona o agrarnih skupnostih, ter ga v obravnano in sprejem posredovala v državni zbor.

Predlog zakona si lahko preberete tukaj.

 

 

SKUPŠČINA ZPASS 28.3.!

26. marec, 2015 objavil: upravnik

Vljudno vas vabimo na IV. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 28. marca 2015 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Read the rest of this entry »

Zapisnik seje UO, 21.11.2014

12. marec, 2015 objavil: upravnik

ZAPISNIK

15. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s clani nadzornega odbora in castnega

razsodišca, ki je bila v petek, 21.11.2014 ob 17.00 uri v gostilni Cah na Rižani.

Read the rest of this entry »