Archive for maj, 2013

Ukrep 123

4. maj, 2013 by upravnik

JAVNI RAZPIS

iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodomza gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

Predmet javnega razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123   Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih   proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in   živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki,   zadruge in zavodi.
Razpisana sredstva:

 

 

Okvirna   višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 14.000.000 EUR,   od tega:

  • do 8.000.000 EUR za Namen A;
  • do 6.000.000 EUR za Namen B.

V   kolikor sredstva za Namen A oziroma Namen B ne bodo v celoti dodeljena, se   lahko v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP ostanek sredstev   prenese na drug namen iz tega javnega razpisa.

 

Stopnja pomoči znaša od 25 do 60 % upravičenih stroškov,   od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %,   delež Republike Slovenije pa 25 %. Sredstva se zagotavljajo iz   proračunskih postavk MKO, in sicer iz 9200   za EU del in 9201 za slovensko udeležbo.

Vrsta   javnega razpisa  

ZAPRTI

 

Objava   in zaključek javnega razpisa: Javni razpis je objavljen od 26. 4. 2013 do vključno 12. 6. 2013 do   24. ure (zaključek javnega razpisa).
Vnos vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog Vnos vloge v elektronski   sistem in predložitev vloge poteka od 22.5.2013   do vključno  12.6.2013 do 24. ure.
Cilj   ukrepa: Izboljšati konkurenčnost kmetijskega,   živilskega in gozdarskega sektorja.
Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za   kmetijske trge in  razvoj podeželja (v   nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)

Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si

 

 

Ukrep 121

4. maj, 2013 by upravnik

Predmet javnega   razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v   okviru PRP 2007–2013 za naložbe  kmetijskih gospodarstev namenjene   prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.
Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora   dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

–       enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih   naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,

–       zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000   EUR brez DDV.

Razpisana sredstva:

 

Višina razpisanih nepovratnih   sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega:

–          5.000.000 EUR za aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa (Namen A),

–          3.000.000 EUR za aktivnosti iz točk    2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega razpisa (Namen B).

 

V kolikor razpisana sredstva na   Namenu A oz. Namenu B,  ne bodo   porabljena se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena   Uredbe PRP, dodeli ostalemu namenu iz javnega razpisa.

 

Sredstva se zagotavljajo iz   proračunskih postavk MKO, in sicer:

 

–           6.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU,

–           2.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska   udeležba.

Stopnja   pomoči znaša od 40% do 70% upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa ZAPRTI
Objava in zaključek javnega   razpisa Javni   razpis je objavljen od 29.3.2013  do   vključno 15.5.2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).
Vnos vlog v prijavni obrazec in   predložitev vlog Vnos   vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 17.4.2013 do vključno  15.5.2013 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z   drugim, četrtim in petim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do podpore   upravičeni stroški naložb:

 

–            ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega   zahtevka za izplačilo sredstev vendar najkasneje do 30.6.2015 (velja za vse   vrste naložb iz predmeta podpore razen za nakup kmetijske mehanizacije),

–            ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve   zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev vendar najkasneje do 30.6.2015 (velja   samo za nakup kmetijske mehanizacije).

Do podpore so upravičeni tudi   morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo   naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za   izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju   kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati   učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s   tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali   povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega   odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo   prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

 

–     uvajanje novih proizvodov,   tehnologij ali proizvodnih izboljšav,

–     usposobitev kmetijskih   gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih    standardov Evropske unije, za izboljšanje   varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,

–     stabilizacija dohodkov na   kmetijskih gospodarstvih.

 

Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora   biti prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa   razviden iz vloge (enostavne naložbe)    oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe).

Informacije o   razpisu: ®        INFO točka Agencije Republike   Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),   Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92,  Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si

®      INFO točke KGZS

INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

Dva razpisa za subvencije – 14 mil.€

4. maj, 2013 by upravnik

Še je čas za  prijavo na Ukrep 121 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev – rok – 15.5.2013. Več: rubrika zakonodaja

Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskih in gozdarskih proizvodov – rok – 12.6.2013. Več: rubrika zakonodaja

Škoda po divjadi

4. maj, 2013 by upravnik

ZPASS dobiva številne informacije o ogromni škodi po divjadi v gozdovih članskih agrarnih skupnostih, zato se bo tvorno vključila v reševanje te problematike vis-à-vis državnim organom, posebno Zavoda za gozdove.

V komisijo ZPASS za reševanje problematike zaradi škod, ki jo povzroča divjad, se imenujejo: Može Anton , Vičič Edvard, Komac Vito, Rebec Egon, Klinar Maks in Cah Marij.

Zveza društev lastnikov gozdov Slovenije  in ZPASS sta se dogovorila za  sodelovanje in skupno delovanje pri nekaterih področjih s skupnimi interesi.

V komisijo za sodelovanje z Zvezo društev lastnikov gozdov Slovenije se imenujejo: Može Anton , Vičič Edvard, Komac Vito in Premrl Tine.

Regionalna srečanja

4. maj, 2013 by upravnik

ZPASS je predvsem po zaslugi generalnega sekretarja Tineta Premrla v slabem letu organiziralo 20 regionalnih srečanj agrarnih in sorodnih skupnosti po Sloveniji. Poleg njega je bil na srečanjih še kdo iz UO ZPASS. Srečanje bo organizirano še v Ribnici in Grosupljem.

 

27.5.2013 bo na Kozini-Hrpelje delavnica na temo lesne biomase. Z Avstrijci se ZPASS dogovarja za ekskurzijo-obisk pašne planine.

Novosti glede zakona o AS

4. maj, 2013 by upravnik

Delovna skupina pri MKO pristojna za pripravo Zakona o agrarnih skupnostih je od imenovanja njenih članov opravila tri delovne sestanke. V tem času je prišlo do konstruktivne razprave, izmenjave mnenj in stališč ter zbiranja podatkov. Na predlog člana ZPASS v delovni skupini prišlo do prve obravnave določenih normativnih vsebin. Mnenje članov delovne skupine pri MKO je, da je potrebno pripraviti dober zakon, kar narekuje potrebo po dodatnem času za izdelavo ustreznih strokovnih rešitev. Sicer pa so kot ključne problematike izpostavljene:

– AS kot pravna oseba ali nadgradnja določb iz OZ

– problemi z dedovanjem in nujnimi deleži

– avtonomija in samouprava AS s poudarkom na pravilih AS

– odškodninski zahtevki.

ZPAS meni, bi morale občine biti izločene iz lastništva AS oz. bi morali, če ne gre drugače preko sodišč doseči, da prenesejo deleže v AS v upravljanje, saj kaže, da nekatere občine odtujujejo svoje deleže. Glede na kadrovske spremembe na MKO bo ZPASS z aktivnostmi počakala še en mesec na odziv MKO.

Novi člani ZPASS

4. maj, 2013 by upravnik

Skupščina ZPASS 26.1.2013 izpeljana po planu in da je bilo prisotnih 113 udeležencev. 51 članov ZPASS. Do danes je pristopno izjavo izpolnilo še 5 predstavnikov AS in v članstvo so bili sprejeti predstavniki: Zagrad, Gajška Planina, Vasi Trenta, Meščanska Korporacija Kamnik in Tublje izpolnjujejo pogoje za članstvo v ZPASS.