Archive for julij, 2017

Kliknite na: http://agrarne.si/category/razpisi/

 

Pomoč pri delovanju

6. julij, 2017 by upravnik

Razpis je namenjen delovanju loklanih in regijskih društev, združenj, ipd. Rok je 31.7. 2017. Pogoji niso zahtevni.

 

Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

Nova ponudba – diverzifikacija

6. julij, 2017 by upravnik

Podpora je namenjena diverzifikaciji in ustvarjanju nove ponudbe, še posebno na pdorčju povsem novih storitev, recimo varstva starejših na kmetijah, terapevstvskega jahanja, apiterapije in drugih terapij, vzgoji maldih glčede pridelave hrane in druge novosti, pa tudi inovacije. Cilj ni pridobiti sredsva za investiranje v neko novo dejavnost, ampak pokrivanje stroškov razvoja in zagona te dejavnosti. Več informacij: Vito Komac, podpredsednik ZPASS

 

Podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Kratke verige

6. julij, 2017 by upravnik

Razpis je namenjen povezovanju partnerjev v kratke verige od pridelave do potrošnika.  Razpisna sredstva krijejo vse upravičene stroške do višine 100.000€, veriga mora delovati v prihodnje. Zainteresirane bi lahko bile pašne skupnosti s proizvodnjo mlečnih izdelkov, zelenjadarji, sadjarji, in še kdo. Več informacij: Vito Komac, podpredsednik ZPASS.

Več o razpisu:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323

Razpis – odpravljanje zaraščanja

6. julij, 2017 by upravnik

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Rok razpisa

Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 4. 2017, Stran: 1014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z ZKme-1, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Podpora je namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Vojko Bizjak, Tel: (01) 51 36 648, GSM: 041 366524), e-naslov: vojko.bizjak@kgzs.si.

Razpisna dokumentacija: Ministrstvo bo na spletnih straneh objavilo razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev za izvedbo javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

AS lahko kandidirajo na razpisih!

6. julij, 2017 by upravnik

Letos je bil prvič objavljen razpis za odpravljanje zaraščenosti, ki je zelo zanimiv tudi za AS. Razpis je odprt do porabe sredstev. AS ob razpisu niso mogle kandidirat, s spremembo Zakona o kmetijstvu (http://www.pisrs.si/Pis.web/p regledPredpisa?id=ZAKO4716),  ki je začel veljati 27.6.2017, s katerim so tudi AS dobijo status nosilcev kmetij, pa lahko kandidirajo.   Trenutno aktualne razpise si poglejte pod rubriko “razpisi”.

Egon Rebec, generalni sekretar ZPASS