Arhiv prispevkov kategorije: Agrarne.si

EKSKURZIJA

14. avgust, 2018 by upravnik

Spoštovani člani ZPASS in agrarnih skupnosti!
Kakor vsako leto ZPASS za člane AS tudi letos organizira strokovno ekskurzijo. Tokrat bo gostitelj ekskurzije Urbarialna skupnost Lendava.
Ekskurzija bo v soboto 25. avgusta 2018. Predvidena sta avtobusna prevoza iz Kopra (za Primorce in Notranjce) in iz Kranjske Gore preko Ljubljane (za Gorenjce in ostali del Slovenije).
PREDVIDEN POTEK STROKOVNE ESKURZIJE:
• Ob 9:30 postanek na počivališču Tepanje (manjši prigrizek);
• Ob 11:30 prihod udeležencev v Lendavo, predstavitev Urbarialne skupnosti Lendava in ogled nižinskega hrastovega gozda Pašnik;
• Ob 13:00 kosilo v Lendavi;
• Ob 15:00 vožnja v Lendavske gorice in ogled razglednega stolpa Vinarium;
• Ob 16:30 prva skupina ogled cerkve Bogojina, druga skupina degustacija prekmurskih vin;
• Ob 18:00 zamenjava skupin;
• Ob 19:30 uri prosto po Lendavi (ta dan poteka Bogračfest – tekmovanje v kuhanju bograča);
• Ob 21:00 predviden odhod domov .

Na ekskurzijo so vabljeni tako člani združenja, kot tudi člani njihovih agrarnih skupnosti oz. družinski člani ali prijatelji. Strošek izvedbe ekskurzije naj ne bi presegal 30 EUR po osebi (natančen strošek bo sporočen naknadno, ko bodo znane vse postavke) .
Zaradi organizacije ekskurzije, še zlasti prevoza, vas prosimo, da se predhodno prijavite elektronsko na sekretar@agrarne.si oz. na GSM 051 344 880 in pri prijavi navedete:
Ime in priimek:
Agrarno skupnost:
GSM kontakt:
E-mail:
Izvoz iz AC oz. počivališče na katerem bi se želeli pridružiti izletu (končne lokacije bomo uskladili glede na udeležbo):

Način plačila ekskurzije bomo udeležencem sporočili naknadno. Rok prijave je 12. avgust 2017 oz. do zapolnitve prostih mest (»zamudniki« dobrodošli, če bodo še prosta mesta).
PROSIMO ZA ČIM PREJŠNO PRIJAVO IN POSREDOVANJE INFORMACIJE VSEM POTENCIALNIM INTERESENTOM!

Lep pozdrav,
Damijan Pobega
predsednik ZPASS

ZAPISNIK VII. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZPASS

14. avgust, 2018 by upravnik

Zapisnik VII. redne letne skupščine ZPASS, ki je bilA v Čebelarskem domu v Brdu pri Lukovici dne, 24.3.2018

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles;
3. Pozdravi gostov;
4. Pregled Zapisnika VI. redne skupščine;
5. Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega razsodišča za leto 2017;
6. Sprejem novih članov in izbris članov;
7. Program dela in finančni plan za leto 2018;
8. Določitev članarine za leto 2018;
9. Razno.

Ad 1. točka
Predsednik ZPASS Damjan Pobega pozdravi navzoče ter obrazloži potek skupščine in delavnic, ki bodo sledili skupščini.

Ad 2. točka
Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi:
PREDSEDNIK:
– Jože Brudar
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:
– Slavko Rabič
– Mario Cah
– Edvard Vičič
OVEROVATELJA ZAPISNIKA:
– Silvester Sikošek
– Ivan Dolenc
ZAPISNIKAR:
– Janko Rebernik
SKLEP: Sprejme se delovno predsedstvo.

G. Jože Brudar prebere dnevni red.
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.

Ad 3. točka
Na skupščino so bili povabljeni naslednji gostje: ga. Strniševa, g. Hafner, g. Puntgartnik, Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza lastnikov gozdov in mediji.
G. Pino Klabjan v imenu Sindikata kmetov pozdravi navzoče.
G. Egon Rebec v imenu Kmetijsko gozdarske zbornice pozdravi navzoče in zaželi uspešno delo. Pove še, da je dopolnjeno zaradi težav z elektronskim pošiljanjem vabilo ponovno poslal štiri dni pred skupščino.
G. mag. Bogdan Pungartnik v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prav tako pozdravi navzoče in pove, da na ministrstvu pokriva Agrarne skupnosti in da zaradi problematike proučujejo dopolnitve Zakona o Agrarnih skupnostih.

Ad 4. točka
Generalni sekretar prebere sklepe zadnje skupščine. Na zapisnik VI. redne skupščine ni bilo pripomb.

Ad 5. točka
Predsednik Damjan Pobega poda POROČILO O DELU UO ZPASS V LETU 2017.
Nekaj poudarkov iz podanega poročila:
– Po sprejetju novega zakona ZAgrS je bilo potrebno poskrbeti, da se novosti zakona prenesejo v prakso.
– Združenje je svojim članom dalo na razpolago osnutek temeljnega akta.
– Lani je bila izpeljana redna skupščina ZPPASS, kateri so sledila predavanja. UO združenja je imel še tri seje, na katere so bili vabljeni tudi člani NO in ČR. UO je večinoma razpravljal o situacijah po sprejetju novega zakona. Dva predstavnika ZPASS sta aktivno sodelovala pri sprejetju Uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti. Tako je dosežena osnova za izračun nujnega deleža in je le 5 % od vrednosti nepremičnine po GURSu.
– Organizirana je bila ekskurzija na povabilo AS Čezsoča, kjer so nam pokazali investicijo v izgradnjo gozdne poti.
– Imeli smo stojnico na sejmu v Gornji Radgoni.
– Vseskozi je potekalo svetovanje našim članom, bodisi preko telefonskih razgovorov ali po elektronski pošti.
– Udeleževali smo se prireditev, obletnic, registracijskih zborov posameznih AS.
UO je skrbno gospodaril s skupnimi finančnimi sredstvi.
Članstvo je v letu 2017 naraslo na 96 članic (sedaj na 104), ki predstavljajo najaktivnejše Agrarne skupnosti v Sloveniji.
Na koncu se vsem članom UO in NO zahvali za sodelovanje.

Besedo dobi tudi g. Karlo Grgič in predstavi aktivnosti Državne konzulte skupne lastnine v Italiji.

Ga. Irena Frankovič je odsotna zato finančno poročilo obrazloži g. Silvester Sikošek. Glavna prihodka sta članarina in kotizacije. Skupni prihodek je bil lani 7.750,00 €, presežek prihodkov nad odhodki je bil 2.767,49 €. Na računu je na dan 31.12.2017 6.479,47 €. Natančneje obrazloži stroške gostinskih storitev. Ge. Petri Premrl je bilo s strani Agrarnih skupnosti prenakazano okoli 3.000,00 €.

G. Silvester Sikošek pove, da se je NO v sestavi Sikošek in Mesner sestal dne 22.2.2018 zaradi pregleda financ in članstva. Evidence so v redu. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom ZPASS. Člani NO so bili prisotni na sejah UO. Predlaga še, da se do naslednje skupščine pripravi Poslovnik o delu NO. Še enkrat pove, da je bil 9.11.2017 objavljen nov statut Združenja in je objavljen na internetni strani.

Darko Rosič v imenu Častnega razsodišča pove, da ČR v letu 2017 ni prejelo nobene prijave.

Verifikacijska komisija poroča, da je bilo na začetku prisotnih 49 od 104 predstavnikov članic. Ob 10. 10 pa je bilo prisotnih 50 predstavnikov članic ZAPSS, kar ni polovica. Ker je minilo pol ure od začetka, je skupščina tako sklepčna.
SKLEP: Skupščina se seznani in potrdi poročilo o delu ZPASS, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora ZPASS in poročilo častnega razsodišča ZPASS. Poročila so soglasno sprejeta.

Ad 6. točka
G. Egon Rebec pove, da po novem statutu nove člane sprejema UO. Tako so bili od zadnje skupščine v ZPASS sprejeti: Primož Burger, AS Zgornji Suhor; Stanislav Česnik, AS Selce; Franko Seražin, AS Kazlje; Marjan Bric, AS Breginj; Srečko Tement, AS Slovenja vas; Ana Boškovič, AS Pregara; Peter Starašinič, AS Krasinec; Darjo Orel, AS Griže. Izbrišejo se naslednji člani: Jože Čemaš, AS Zilje Balkovci – izstop in Franc Kocjan, AS Zagrad zaradi razpustitve.

Predlaga, da neplačnike zadržimo do naslednje skupščine. Po sklepu na VI. skupščini o izbrisu sta dve članici plačali članarino in tako predlaga dopolnilni sklep.
SKLEP: Ker so nekateri člani, ki so bili na VI. redni skupščini izključeni, takoj po skupščini poravnali članarino in s tem odpravili vzrok za izključitev, se za predstavnike, ki so plačali članarino, sklep o izključitvi ne izvrši. Sklep je soglasno sprejet.

Ad 7. točka
G. Damjan Pobega pove nekaj besed o programu dela za letošnje leto. Želi, da bi nov zakon o Agrarnih skupnostih čim prej in v čim večjem številu zaživel tudi v praksi. V ta namen bomo tudi v naprej sodelovali z MKGP, KGZS in drugimi. Svojim članom bomo še naprej pomagali pri reševanju problemov. Pri tem je več težav pri novem registru, registraciji, davčnem vidiku delovanja AS, različni sodni praksi in vpisu lastniških deležev v zemljiški knjigi. Posledično so lahko tudi visoki stroški izpiskov o namenski rabi zemljišč! Pridobivalo se bo nove člane in vzpodbujalo sodelovanje med člani. Izvedla se bo strokovna ekskurzija za člane. Prijava na razpise in iskanje donacij. Odprava težav s spletno stranjo. Upoštevale se bodo pobude in predlogi članov. Članarina ne sme biti pogoj, da posamezen član zavrne sodelovanje z združenjem.
Finančni plan je podoben kot preteklo leto. Glavni prihodki so članarine in prispevki članov ter prenos sredstev iz letošnjega leta.
Na program dela in finančni plan razpravlja g. Pino Klabjan in pove, da imajo AS več funkcij od socialnega vidika do zaščite in ohranjanja podeželja v Evropskem prostoru. AS morajo biti odprte navzven.
SKLEP: Skupščina sprejme predlagan program dela ZPASS in predlagan finančni plan za leto 2018.

Ad 8. točka
Članarina naj ne bo pogoj za članstvo v združenju.
SKLEP: Članarina za leto 2018 je 50,00 € za člana. (Obrazložitev: V izrednih primerih je lahko nižja, vendar se bo obravnavalo vsak primer posebej).

Ad 9. točka
G. Pino Klabjan: Pozdravi sosede iz Italije. Opozori na različno prakso v Evropi. Na primer, 30. 6. 2017 je bila izvedena nacionalizacija zemljišč na Hrvaškem.
G. Silvester Sikošek: Zakon o skupni lastnini iz Italije je bil objavljen v Primorskih novicah.
G. Egon Rebec: Pove o škodi od divjadi in zveri. Komentira izjavo » Slovenci zgledno sobivajo z divjadjo« In pove, da bo združenje na podlagi sklepa UO podpisalo peticijo, ki jo je pripravila Zveza ekoloških društev in bo poslana na Evropsko komisijo.

Skupščino smo zaključili ob 1042 uri.

Zapisnikar: Predsednik ZPASS:
Janko Rebernik Damjan Pobega

Overovatelja zapisnika:
Silvester Sikošek
Ivan Dolenc

Vabilo na VII. skupščino ZPASS 24.3.2018

20. marec, 2018 by upravnik

Vljudno vas vabimo na VII. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«,

ki bo v soboto, 24. marca 2018

v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

8.30-9.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9:30 ZAČETEK SKUPŠČINE

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles;
3. Pozdravi gostov;
4. Pregled Zapisnika VI. redne skupščine;
5. Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega razsodišča za leto
2017;
6. Sprejem novih članov in izbris članov;
7. Program dela in Finančni plan za leto 2018;
9. Določitev članarine za leto 2018;
10. Razno.

Skupščini sledijo delavnice:
1. DAVČNI VIDIK AGRARNIH SKUPNOSTI – sodeloval bo predstavnik Ministrstva za finance RS.
2. SLUŽNOSTI IN DRUGE PRAVICE NA PREMOŽENJU AS – sodelovala bo odvetnica z dolgoletno prakso s tega področja,
3. PREDSTAVITEV (REVOLUCIONARNEGA) ZAKONA O SKUPNI LASTNINI V ITALIJI – predstavitev Karla Grgiča,
podpredsednik Državne konzulte skupne lastnine v Italiji,
4. NOVOSTI SODNE PRAKSE PRI UPRAVLJANJU AS – predstavitev Damijana Pobege, predsednika ZPASS.

Člane ZPASS in ostale udeležence prosimo, da prijavijo udeležbo na skupščini do srede 21.3.2018 na naslov elektronske pošte: sekretar@agrarne.si. V kolikor ste na ta dan zadržani, predlagamo, da za sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.
Glede na zakonske spremembe pri gotovinskem poslovanju ZPASS vas pozivamo, da predhodno do 21. 3. 2018 na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažete akontacijo članarine za leto 2018 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca, kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini! Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani www.agrarne.si, lahko pa tudi pokličete na telefonsko številko 051 344 880.

Za vse udeležence sledi kosilo. Ker pa se v tem času odvija Spomladanski kmetijski sejem v Komendi, lahko po skupščini izkoristite priložnost tudi za obisk sejma.

Lep pozdrav!

Predsednik ZPASS
Damijan Pobega

Novi statut ZPASS

5. januar, 2018 by upravnik

Tukaj najdete novi statut ZPASS
Statut ZPASS 9.11.2017

AS lahko kandidirajo na razpisih!

6. julij, 2017 by upravnik

Letos je bil prvič objavljen razpis za odpravljanje zaraščenosti, ki je zelo zanimiv tudi za AS. Razpis je odprt do porabe sredstev. AS ob razpisu niso mogle kandidirat, s spremembo Zakona o kmetijstvu (http://www.pisrs.si/Pis.web/p regledPredpisa?id=ZAKO4716),  ki je začel veljati 27.6.2017, s katerim so tudi AS dobijo status nosilcev kmetij, pa lahko kandidirajo.   Trenutno aktualne razpise si poglejte pod rubriko “razpisi”.

Egon Rebec, generalni sekretar ZPASS

Koliko je vreden vaš delež?

15. junij, 2017 by upravnik

Vlada R Slovenije je izdala uredbo o vrednotenju nepremičnin, ki je izšla v UL št. 22 dne 28.4.2017. Menimo, da je za tiste člane AS, ki še nimajo urejenega svojega članstva, kar ugodna.

Povezava: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1198?sop=2017-01-1198

1198. Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti, stran 3394.

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa način določitve vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni delež.
2. člen
(vrednost zapuščine)
(1) Vrednost zapuščine, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, se izračuna po naslednji formuli:
VZ = VMV x FAS.
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
VZ – vrednost zapuščine po tej uredbi;
VMV – vrednost nepremičnine v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin;
FAS – faktor upravljanja nepremičnine.
(3) Faktor upravljanja nepremičnine iz tega člena znaša 0,05.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2017
Ljubljana, dne 26. aprila 2017
EVA 2016-2330-0086
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Pomoč družini Tineta Premrla

15. junij, 2017 by upravnik

Spoštovani člani slovenskih agrarnih skupnosti, vsi veste za tragično izgubo ZPASS, ko je nas je zapustil naš mladi generalni sekretar Tine Premrl. Za seboj pustil ženo in dva majhna otroka. Družina potrebuje pomoč, zato pozivamo vse vas, da pomagamo.

Sredstva nakažite na TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 0813 542, sklic TINE. Hvala!

VI. REDNA SKUPŠČINA

25. marec, 2017 by upravnik

Vabimo vas na VI. redno skupščino

»Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«,

ki bo v

soboto, 1. aprila 2017

v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

 

8.30-9.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9:30 –         SKUPŠČINA

 1. Otvoritev skupščine,
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles
 3. Pozdravi gostov
 4. Pregled zapisnika V. redne skupščine
 5. Poročilo o  delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča za leto 2016
 6. sprejem novih članov in izbris članov
 7. Imenovanje generalnega sekretarja ZPASS
 8. Program dela in finančni plan za leto 2017
 9. Določitev članarine za leto 2017
 10. Razno.

 

 

Skupščini sledijo delavnice:

 1. Agrarne skupnosti 21. stoletja – Upravljanje s premoženjem, dedovanje in statusna organiziranost s predstavitvijo knjige »Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS): s komentarjem« (Andrej Hafner).
 2. Praktični primeri registracije AS po novem Zakonu o agrarnih skupnosti,
 3. Novosti pri gospodarjenju z gozdovi (Egon Rebec, KGZS),
 4. Sodna praksa pri upravljanju AS (Damijan Pobega, ZPASS).

 

Člane  ZPASS  in  ostale  udeležence,  prosim,  da  prijavijo  udeležbo  na  skupščini  do  srede  29.3.2017  na naslov elektronske pošte:  info@agrarne.si. V  kolikor ste  na  ta  dan  zadržani UO predlaga, da  za  sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.

Glede  na  zakonske  spremembe  pri  gotovinskem  poslovanju  UO  ZPASS  člane  poziva,  da  predhodno  do 30.3.2016 na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažejo akontacijo članarine za 2017 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca (zajema tudi stroške pogostitve), kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to skupščini obvestite tudi druge agrarne skupnosti, saj se je lahko udeleži vsakdo. Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na naši spletni strani.

 

Zapisnik 5. seje UO | 15. 3. 2017

24. marec, 2017 by upravnik

Spoštovani,

 

zapisnik seje se nahaja na tej povezavi: ZPASS zapisnik 5. seje UO 15 3 17

 

Lep pozdrav, UO

predstavitve ZAgrS

13. januar, 2016 by upravnik

Spoštovani,
Letošnjo jesen je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS – 2015) po katerem naj bi v bodoče
delovale agrarne skupnosti, ki so se uspele ustanoviti in pridobiti premoženje ter pravice v okviru
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS
– 1994). Tako se končuje neko obdobje prizadevanj posameznih AS in v zadnjem obdobju tudi
intenzivnega prizadevanja ZPASS, da se uredi vprašanje delovanja AS. V AS vedo povedati, da je bil
postopek ponovne ustanovitve AS ter sam postopek vrnitve premoženja in pravic po ZPVAS težaven.
Velikokrat so bil AS v teh postopkih prepuščene same sebi. Rezultat ni izostal, nedokončani postopki,
ne ustanovljene AS, ne vrnjeno premoženje….
Tudi zato se je Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) skupaj s Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) ter ob sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) odločilo, da izvede predstavitve sprejetega zakona ZAgrS na več lokacijah po
celotni Sloveniji. Namen predstavitev je predstaviti glavne rešitve zakona ter delovanje AS po
določbah novega zakona in sam postopke registracije agrarne skupnosti. ZPASS pa namerava v
okviru rednega letne skupščine ZPASS, ki bo predvidoma konec marca 2016 za člane ZPASS
organizirati delavnice z namenom priprave temeljnega akta (statuta oz. pravil) agrarne skupnosti po
določbah ZAgrS in izvesti razpravo o nerešenih vprašanjih pravne ureditve delovanja AS.

Razpored lokacij in terminov predstavitve:

1) četrtek, 14.1.2016 ob 17h v Ljubljani, dvorana Hotela Stil, Litijska cesta 188,
2) četrtek, 21.1.2016 ob 17h v Kobaridu, dvorana Doma A. Manfrede, Gregorčičeva 20,
3) četrtek, 28.1.2016 ob 17h v Dovjem, Dom AS Dovje-Mojstrana, Dovje 108,
4) četrtek, 4.2.2016 ob 17h na Ptuju, dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28,
5) četrtek, 11.2.2016 ob 17h v Hrpeljah, dvorana Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14,
6) četrtek, 18.2.2016 ob 17h v Novem mestu – dvorana KGZ NM, Šmihelska cesta 14,

Predstavnike AS vljudno vabimo, da se udeležijo predstavitve. Glede na prostorske zmožnosti dvoran
naj se predstavitve udeležijo le predstavniki posameznih AS iz AS najbližje danim lokacijam.
Morebitne spremembe predstavitev zakona bodo objavljene na internetni strani ZPASS
http://agrarne.si/ . Informacije na info@agrarne.si .
Lep pozdrav,
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije