Arhiv prispevkov kategorije: skupščina

ZAPISNIK VII. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZPASS

14. avgust, 2018 by upravnik

Zapisnik VII. redne letne skupščine ZPASS, ki je bilA v Čebelarskem domu v Brdu pri Lukovici dne, 24.3.2018

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles;
3. Pozdravi gostov;
4. Pregled Zapisnika VI. redne skupščine;
5. Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega razsodišča za leto 2017;
6. Sprejem novih članov in izbris članov;
7. Program dela in finančni plan za leto 2018;
8. Določitev članarine za leto 2018;
9. Razno.

Ad 1. točka
Predsednik ZPASS Damjan Pobega pozdravi navzoče ter obrazloži potek skupščine in delavnic, ki bodo sledili skupščini.

Ad 2. točka
Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi:
PREDSEDNIK:
– Jože Brudar
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA:
– Slavko Rabič
– Mario Cah
– Edvard Vičič
OVEROVATELJA ZAPISNIKA:
– Silvester Sikošek
– Ivan Dolenc
ZAPISNIKAR:
– Janko Rebernik
SKLEP: Sprejme se delovno predsedstvo.

G. Jože Brudar prebere dnevni red.
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red.

Ad 3. točka
Na skupščino so bili povabljeni naslednji gostje: ga. Strniševa, g. Hafner, g. Puntgartnik, Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zveza lastnikov gozdov in mediji.
G. Pino Klabjan v imenu Sindikata kmetov pozdravi navzoče.
G. Egon Rebec v imenu Kmetijsko gozdarske zbornice pozdravi navzoče in zaželi uspešno delo. Pove še, da je dopolnjeno zaradi težav z elektronskim pošiljanjem vabilo ponovno poslal štiri dni pred skupščino.
G. mag. Bogdan Pungartnik v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prav tako pozdravi navzoče in pove, da na ministrstvu pokriva Agrarne skupnosti in da zaradi problematike proučujejo dopolnitve Zakona o Agrarnih skupnostih.

Ad 4. točka
Generalni sekretar prebere sklepe zadnje skupščine. Na zapisnik VI. redne skupščine ni bilo pripomb.

Ad 5. točka
Predsednik Damjan Pobega poda POROČILO O DELU UO ZPASS V LETU 2017.
Nekaj poudarkov iz podanega poročila:
– Po sprejetju novega zakona ZAgrS je bilo potrebno poskrbeti, da se novosti zakona prenesejo v prakso.
– Združenje je svojim članom dalo na razpolago osnutek temeljnega akta.
– Lani je bila izpeljana redna skupščina ZPPASS, kateri so sledila predavanja. UO združenja je imel še tri seje, na katere so bili vabljeni tudi člani NO in ČR. UO je večinoma razpravljal o situacijah po sprejetju novega zakona. Dva predstavnika ZPASS sta aktivno sodelovala pri sprejetju Uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti. Tako je dosežena osnova za izračun nujnega deleža in je le 5 % od vrednosti nepremičnine po GURSu.
– Organizirana je bila ekskurzija na povabilo AS Čezsoča, kjer so nam pokazali investicijo v izgradnjo gozdne poti.
– Imeli smo stojnico na sejmu v Gornji Radgoni.
– Vseskozi je potekalo svetovanje našim članom, bodisi preko telefonskih razgovorov ali po elektronski pošti.
– Udeleževali smo se prireditev, obletnic, registracijskih zborov posameznih AS.
UO je skrbno gospodaril s skupnimi finančnimi sredstvi.
Članstvo je v letu 2017 naraslo na 96 članic (sedaj na 104), ki predstavljajo najaktivnejše Agrarne skupnosti v Sloveniji.
Na koncu se vsem članom UO in NO zahvali za sodelovanje.

Besedo dobi tudi g. Karlo Grgič in predstavi aktivnosti Državne konzulte skupne lastnine v Italiji.

Ga. Irena Frankovič je odsotna zato finančno poročilo obrazloži g. Silvester Sikošek. Glavna prihodka sta članarina in kotizacije. Skupni prihodek je bil lani 7.750,00 €, presežek prihodkov nad odhodki je bil 2.767,49 €. Na računu je na dan 31.12.2017 6.479,47 €. Natančneje obrazloži stroške gostinskih storitev. Ge. Petri Premrl je bilo s strani Agrarnih skupnosti prenakazano okoli 3.000,00 €.

G. Silvester Sikošek pove, da se je NO v sestavi Sikošek in Mesner sestal dne 22.2.2018 zaradi pregleda financ in članstva. Evidence so v redu. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom ZPASS. Člani NO so bili prisotni na sejah UO. Predlaga še, da se do naslednje skupščine pripravi Poslovnik o delu NO. Še enkrat pove, da je bil 9.11.2017 objavljen nov statut Združenja in je objavljen na internetni strani.

Darko Rosič v imenu Častnega razsodišča pove, da ČR v letu 2017 ni prejelo nobene prijave.

Verifikacijska komisija poroča, da je bilo na začetku prisotnih 49 od 104 predstavnikov članic. Ob 10. 10 pa je bilo prisotnih 50 predstavnikov članic ZAPSS, kar ni polovica. Ker je minilo pol ure od začetka, je skupščina tako sklepčna.
SKLEP: Skupščina se seznani in potrdi poročilo o delu ZPASS, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora ZPASS in poročilo častnega razsodišča ZPASS. Poročila so soglasno sprejeta.

Ad 6. točka
G. Egon Rebec pove, da po novem statutu nove člane sprejema UO. Tako so bili od zadnje skupščine v ZPASS sprejeti: Primož Burger, AS Zgornji Suhor; Stanislav Česnik, AS Selce; Franko Seražin, AS Kazlje; Marjan Bric, AS Breginj; Srečko Tement, AS Slovenja vas; Ana Boškovič, AS Pregara; Peter Starašinič, AS Krasinec; Darjo Orel, AS Griže. Izbrišejo se naslednji člani: Jože Čemaš, AS Zilje Balkovci – izstop in Franc Kocjan, AS Zagrad zaradi razpustitve.

Predlaga, da neplačnike zadržimo do naslednje skupščine. Po sklepu na VI. skupščini o izbrisu sta dve članici plačali članarino in tako predlaga dopolnilni sklep.
SKLEP: Ker so nekateri člani, ki so bili na VI. redni skupščini izključeni, takoj po skupščini poravnali članarino in s tem odpravili vzrok za izključitev, se za predstavnike, ki so plačali članarino, sklep o izključitvi ne izvrši. Sklep je soglasno sprejet.

Ad 7. točka
G. Damjan Pobega pove nekaj besed o programu dela za letošnje leto. Želi, da bi nov zakon o Agrarnih skupnostih čim prej in v čim večjem številu zaživel tudi v praksi. V ta namen bomo tudi v naprej sodelovali z MKGP, KGZS in drugimi. Svojim članom bomo še naprej pomagali pri reševanju problemov. Pri tem je več težav pri novem registru, registraciji, davčnem vidiku delovanja AS, različni sodni praksi in vpisu lastniških deležev v zemljiški knjigi. Posledično so lahko tudi visoki stroški izpiskov o namenski rabi zemljišč! Pridobivalo se bo nove člane in vzpodbujalo sodelovanje med člani. Izvedla se bo strokovna ekskurzija za člane. Prijava na razpise in iskanje donacij. Odprava težav s spletno stranjo. Upoštevale se bodo pobude in predlogi članov. Članarina ne sme biti pogoj, da posamezen član zavrne sodelovanje z združenjem.
Finančni plan je podoben kot preteklo leto. Glavni prihodki so članarine in prispevki članov ter prenos sredstev iz letošnjega leta.
Na program dela in finančni plan razpravlja g. Pino Klabjan in pove, da imajo AS več funkcij od socialnega vidika do zaščite in ohranjanja podeželja v Evropskem prostoru. AS morajo biti odprte navzven.
SKLEP: Skupščina sprejme predlagan program dela ZPASS in predlagan finančni plan za leto 2018.

Ad 8. točka
Članarina naj ne bo pogoj za članstvo v združenju.
SKLEP: Članarina za leto 2018 je 50,00 € za člana. (Obrazložitev: V izrednih primerih je lahko nižja, vendar se bo obravnavalo vsak primer posebej).

Ad 9. točka
G. Pino Klabjan: Pozdravi sosede iz Italije. Opozori na različno prakso v Evropi. Na primer, 30. 6. 2017 je bila izvedena nacionalizacija zemljišč na Hrvaškem.
G. Silvester Sikošek: Zakon o skupni lastnini iz Italije je bil objavljen v Primorskih novicah.
G. Egon Rebec: Pove o škodi od divjadi in zveri. Komentira izjavo » Slovenci zgledno sobivajo z divjadjo« In pove, da bo združenje na podlagi sklepa UO podpisalo peticijo, ki jo je pripravila Zveza ekoloških društev in bo poslana na Evropsko komisijo.

Skupščino smo zaključili ob 1042 uri.

Zapisnikar: Predsednik ZPASS:
Janko Rebernik Damjan Pobega

Overovatelja zapisnika:
Silvester Sikošek
Ivan Dolenc

Vabilo na VII. skupščino ZPASS 24.3.2018

20. marec, 2018 by upravnik

Vljudno vas vabimo na VII. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«,

ki bo v soboto, 24. marca 2018

v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

8.30-9.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9:30 ZAČETEK SKUPŠČINE

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles;
3. Pozdravi gostov;
4. Pregled Zapisnika VI. redne skupščine;
5. Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega razsodišča za leto
2017;
6. Sprejem novih članov in izbris članov;
7. Program dela in Finančni plan za leto 2018;
9. Določitev članarine za leto 2018;
10. Razno.

Skupščini sledijo delavnice:
1. DAVČNI VIDIK AGRARNIH SKUPNOSTI – sodeloval bo predstavnik Ministrstva za finance RS.
2. SLUŽNOSTI IN DRUGE PRAVICE NA PREMOŽENJU AS – sodelovala bo odvetnica z dolgoletno prakso s tega področja,
3. PREDSTAVITEV (REVOLUCIONARNEGA) ZAKONA O SKUPNI LASTNINI V ITALIJI – predstavitev Karla Grgiča,
podpredsednik Državne konzulte skupne lastnine v Italiji,
4. NOVOSTI SODNE PRAKSE PRI UPRAVLJANJU AS – predstavitev Damijana Pobege, predsednika ZPASS.

Člane ZPASS in ostale udeležence prosimo, da prijavijo udeležbo na skupščini do srede 21.3.2018 na naslov elektronske pošte: sekretar@agrarne.si. V kolikor ste na ta dan zadržani, predlagamo, da za sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.
Glede na zakonske spremembe pri gotovinskem poslovanju ZPASS vas pozivamo, da predhodno do 21. 3. 2018 na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažete akontacijo članarine za leto 2018 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca, kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini! Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani www.agrarne.si, lahko pa tudi pokličete na telefonsko številko 051 344 880.

Za vse udeležence sledi kosilo. Ker pa se v tem času odvija Spomladanski kmetijski sejem v Komendi, lahko po skupščini izkoristite priložnost tudi za obisk sejma.

Lep pozdrav!

Predsednik ZPASS
Damijan Pobega

Gradivo za skupščino ZPASS 1.4.2017

29. marec, 2017 by upravnik

V rubriki SKUPŠČINA so naslednji dokumenti za obravnavo po dnevnem redu skupščine:

  • zapisnik 5. skupščine
  • finančno poročilo za 2016
  • poročilo NO za 2016
  • poročilo o delu UO ZPASS 2016
  • poročilo k 6. točki dnevnega reda
  • program dela za 2017

 

SKUPŠČINA ZPASS 28.3.!

26. marec, 2015 by upravnik

Vljudno vas vabimo na IV. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 28. marca 2015 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Read the rest of this entry »

Gradiva za 3. redno skupščino

6. april, 2014 by upravnik

POROÄŚILO NO 2013 – ZA SKUPĹ ÄŚINO sprejem novih clanov zapisnik izredne skupscine_01032014_neovirjen ZAPISNIK 2 SKUPĹ ÄŚINE PoroÄŤilo ÄŚR

UO predlaga nekaj potrebnih sprememb v Statutu ZPASS, do katerih je privedla dosedanja praksa. Spremembe se bodo sprejemale v celoti, diskusije glede posameznih sprememb ne bo.

Statut ZPASS – za objavo na internet

Kandidature za predsednika ZPASS so oddali: Damjan Pobega, Vito Komac in Marko Kryžanowski

Kandidatura za UP ali NO: Dušan Mesner

PRIJAVE-ZA-KANDIDATURE 2