Arhiv prispevkov kategorije: Neuvrščeni

EKSKURZIJA

14. avgust, 2018 by upravnik

Spoštovani člani ZPASS in agrarnih skupnosti!
Kakor vsako leto ZPASS za člane AS tudi letos organizira strokovno ekskurzijo. Tokrat bo gostitelj ekskurzije Urbarialna skupnost Lendava.
Ekskurzija bo v soboto 25. avgusta 2018. Predvidena sta avtobusna prevoza iz Kopra (za Primorce in Notranjce) in iz Kranjske Gore preko Ljubljane (za Gorenjce in ostali del Slovenije).
PREDVIDEN POTEK STROKOVNE ESKURZIJE:
• Ob 9:30 postanek na počivališču Tepanje (manjši prigrizek);
• Ob 11:30 prihod udeležencev v Lendavo, predstavitev Urbarialne skupnosti Lendava in ogled nižinskega hrastovega gozda Pašnik;
• Ob 13:00 kosilo v Lendavi;
• Ob 15:00 vožnja v Lendavske gorice in ogled razglednega stolpa Vinarium;
• Ob 16:30 prva skupina ogled cerkve Bogojina, druga skupina degustacija prekmurskih vin;
• Ob 18:00 zamenjava skupin;
• Ob 19:30 uri prosto po Lendavi (ta dan poteka Bogračfest – tekmovanje v kuhanju bograča);
• Ob 21:00 predviden odhod domov .

Na ekskurzijo so vabljeni tako člani združenja, kot tudi člani njihovih agrarnih skupnosti oz. družinski člani ali prijatelji. Strošek izvedbe ekskurzije naj ne bi presegal 30 EUR po osebi (natančen strošek bo sporočen naknadno, ko bodo znane vse postavke) .
Zaradi organizacije ekskurzije, še zlasti prevoza, vas prosimo, da se predhodno prijavite elektronsko na sekretar@agrarne.si oz. na GSM 051 344 880 in pri prijavi navedete:
Ime in priimek:
Agrarno skupnost:
GSM kontakt:
E-mail:
Izvoz iz AC oz. počivališče na katerem bi se želeli pridružiti izletu (končne lokacije bomo uskladili glede na udeležbo):

Način plačila ekskurzije bomo udeležencem sporočili naknadno. Rok prijave je 12. avgust 2017 oz. do zapolnitve prostih mest (»zamudniki« dobrodošli, če bodo še prosta mesta).
PROSIMO ZA ČIM PREJŠNO PRIJAVO IN POSREDOVANJE INFORMACIJE VSEM POTENCIALNIM INTERESENTOM!

Lep pozdrav,
Damijan Pobega
predsednik ZPASS

Vabilo na VII. skupščino ZPASS 24.3.2018

20. marec, 2018 by upravnik

Vljudno vas vabimo na VII. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«,

ki bo v soboto, 24. marca 2018

v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

8.30-9.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9:30 ZAČETEK SKUPŠČINE

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles;
3. Pozdravi gostov;
4. Pregled Zapisnika VI. redne skupščine;
5. Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega razsodišča za leto
2017;
6. Sprejem novih članov in izbris članov;
7. Program dela in Finančni plan za leto 2018;
9. Določitev članarine za leto 2018;
10. Razno.

Skupščini sledijo delavnice:
1. DAVČNI VIDIK AGRARNIH SKUPNOSTI – sodeloval bo predstavnik Ministrstva za finance RS.
2. SLUŽNOSTI IN DRUGE PRAVICE NA PREMOŽENJU AS – sodelovala bo odvetnica z dolgoletno prakso s tega področja,
3. PREDSTAVITEV (REVOLUCIONARNEGA) ZAKONA O SKUPNI LASTNINI V ITALIJI – predstavitev Karla Grgiča,
podpredsednik Državne konzulte skupne lastnine v Italiji,
4. NOVOSTI SODNE PRAKSE PRI UPRAVLJANJU AS – predstavitev Damijana Pobege, predsednika ZPASS.

Člane ZPASS in ostale udeležence prosimo, da prijavijo udeležbo na skupščini do srede 21.3.2018 na naslov elektronske pošte: sekretar@agrarne.si. V kolikor ste na ta dan zadržani, predlagamo, da za sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.
Glede na zakonske spremembe pri gotovinskem poslovanju ZPASS vas pozivamo, da predhodno do 21. 3. 2018 na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažete akontacijo članarine za leto 2018 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca, kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini! Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani www.agrarne.si, lahko pa tudi pokličete na telefonsko številko 051 344 880.

Za vse udeležence sledi kosilo. Ker pa se v tem času odvija Spomladanski kmetijski sejem v Komendi, lahko po skupščini izkoristite priložnost tudi za obisk sejma.

Lep pozdrav!

Predsednik ZPASS
Damijan Pobega

Kliknite na: http://agrarne.si/category/razpisi/

 

Pomoč pri delovanju

6. julij, 2017 by upravnik

Razpis je namenjen delovanju loklanih in regijskih društev, združenj, ipd. Rok je 31.7. 2017. Pogoji niso zahtevni.

 

Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

Nova ponudba – diverzifikacija

6. julij, 2017 by upravnik

Podpora je namenjena diverzifikaciji in ustvarjanju nove ponudbe, še posebno na pdorčju povsem novih storitev, recimo varstva starejših na kmetijah, terapevstvskega jahanja, apiterapije in drugih terapij, vzgoji maldih glčede pridelave hrane in druge novosti, pa tudi inovacije. Cilj ni pridobiti sredsva za investiranje v neko novo dejavnost, ampak pokrivanje stroškov razvoja in zagona te dejavnosti. Več informacij: Vito Komac, podpredsednik ZPASS

 

Podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Kratke verige

6. julij, 2017 by upravnik

Razpis je namenjen povezovanju partnerjev v kratke verige od pridelave do potrošnika.  Razpisna sredstva krijejo vse upravičene stroške do višine 100.000€, veriga mora delovati v prihodnje. Zainteresirane bi lahko bile pašne skupnosti s proizvodnjo mlečnih izdelkov, zelenjadarji, sadjarji, in še kdo. Več informacij: Vito Komac, podpredsednik ZPASS.

Več o razpisu:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1323

Razpis – odpravljanje zaraščanja

6. julij, 2017 by upravnik

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Rok razpisa

Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 4. 2017, Stran: 1014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z ZKme-1, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Podpora je namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Vojko Bizjak, Tel: (01) 51 36 648, GSM: 041 366524), e-naslov: vojko.bizjak@kgzs.si.

Razpisna dokumentacija: Ministrstvo bo na spletnih straneh objavilo razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev za izvedbo javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

AS lahko kandidirajo na razpisih!

6. julij, 2017 by upravnik

Letos je bil prvič objavljen razpis za odpravljanje zaraščenosti, ki je zelo zanimiv tudi za AS. Razpis je odprt do porabe sredstev. AS ob razpisu niso mogle kandidirat, s spremembo Zakona o kmetijstvu (http://www.pisrs.si/Pis.web/p regledPredpisa?id=ZAKO4716),  ki je začel veljati 27.6.2017, s katerim so tudi AS dobijo status nosilcev kmetij, pa lahko kandidirajo.   Trenutno aktualne razpise si poglejte pod rubriko “razpisi”.

Egon Rebec, generalni sekretar ZPASS