Naloge ZPASS

–          zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje, povezane z delovanjem AS in upravljanjem premoženja AS,

–          tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah in novostih s področij, ki se tičejo AS,

–          pomoč in svetovanje pri organizaciji in delovanju AS,

–          pomoč in svetovanje pri upravljanju s premoženjem AS,

–          zastopanje interesov članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih planov, pri posegih v prostor – vse navedeno v zvezi z vplivi na premoženje AS,

–          izvajanje ukrepov za ohranitev tradicionalne kulturne krajine na podeželju,

–          izvajanje ukrepov za nadaljnje izobraževanje članov AS za gospodarjenje s premoženjem AS,

–          svetovanje in podpora pri gospodarjenju s kmetijskimi, gozdnimi in drugimi površinami v lasti AS,

–          sodelovanje pri reševanju lovske problematike ter usklajevanje odnosov z lovskimi organizacijami in ostalimi upravljavci lovišč,

–          izvajanje ukrepov za razvoj eko-turizma in promocija naravnih in kulturnih znamenitosti v kulturni krajini,

–          spodbujanje članov AS za aktivnejši pristop pri gospodarjenju z gozdovi in kmetijskimi zemljišči,

–          sodelovanje pri pripravi in sprejemanju gozdno-gospodarskih načrtov, lovsko-upravljavskih načrtov in drugih načrtov za gospodarjenje s premoženjem AS,

–          sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami,

–          izdajanje informativnih glasil, strokovne literature ter literature za splošno javnost,

–          promocija in popularizacija tradicije AS doma in v tujini,

–          mednarodno sodelovanje,

–          sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, povezanimi z delovanjem AS in gospodarjenjem s kulturno krajino,

–          ohranitev in razvoj tradicije agrarnih skupnosti in navad,

–          izvajanje še drugih dejavnosti, ki so povezane z delovanjem agrarnih skupnosti in gospodarjenjem s premoženjem AS, oz. dejavnosti, ki pripomorejo k izvajanju nalog, navedenih v prejšnjih točkah.