Koliko je vreden vaš delež?

15. junij, 2017 objavil: upravnik

Vlada R Slovenije je izdala uredbo o vrednotenju nepremičnin, ki je izšla v UL št. 22 dne 28.4.2017. Menimo, da je za tiste člane AS, ki še nimajo urejenega svojega članstva, kar ugodna.

Povezava: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1198?sop=2017-01-1198

1198. Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti, stran 3394.

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa način določitve vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni delež.
2. člen
(vrednost zapuščine)
(1) Vrednost zapuščine, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, se izračuna po naslednji formuli:
VZ = VMV x FAS.
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
VZ – vrednost zapuščine po tej uredbi;
VMV – vrednost nepremičnine v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin;
FAS – faktor upravljanja nepremičnine.
(3) Faktor upravljanja nepremičnine iz tega člena znaša 0,05.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2017
Ljubljana, dne 26. aprila 2017
EVA 2016-2330-0086
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Pomoč družini Tineta Premrla

15. junij, 2017 objavil: upravnik

Spoštovani člani slovenskih agrarnih skupnosti, vsi veste za tragično izgubo ZPASS, ko je nas je zapustil naš mladi generalni sekretar Tine Premrl. Za seboj pustil ženo in dva majhna otroka. Družina potrebuje pomoč, zato pozivamo vse vas, da pomagamo.

Sredstva nakažite na TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 0813 542, sklic TINE. Hvala!

Gradivo za skupščino ZPASS 1.4.2017

29. marec, 2017 objavil: upravnik

V rubriki SKUPŠČINA so naslednji dokumenti za obravnavo po dnevnem redu skupščine:

 • zapisnik 5. skupščine
 • finančno poročilo za 2016
 • poročilo NO za 2016
 • poročilo o delu UO ZPASS 2016
 • poročilo k 6. točki dnevnega reda
 • program dela za 2017

 

VI. REDNA SKUPŠČINA

25. marec, 2017 objavil: upravnik

Vabimo vas na VI. redno skupščino

»Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«,

ki bo v

soboto, 1. aprila 2017

v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

 

8.30-9.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9:30 –         SKUPŠČINA

 1. Otvoritev skupščine,
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles
 3. Pozdravi gostov
 4. Pregled zapisnika V. redne skupščine
 5. Poročilo o  delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča za leto 2016
 6. sprejem novih članov in izbris članov
 7. Imenovanje generalnega sekretarja ZPASS
 8. Program dela in finančni plan za leto 2017
 9. Določitev članarine za leto 2017
 10. Razno.

 

 

Skupščini sledijo delavnice:

 1. Agrarne skupnosti 21. stoletja – Upravljanje s premoženjem, dedovanje in statusna organiziranost s predstavitvijo knjige »Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS): s komentarjem« (Andrej Hafner).
 2. Praktični primeri registracije AS po novem Zakonu o agrarnih skupnosti,
 3. Novosti pri gospodarjenju z gozdovi (Egon Rebec, KGZS),
 4. Sodna praksa pri upravljanju AS (Damijan Pobega, ZPASS).

 

Člane  ZPASS  in  ostale  udeležence,  prosim,  da  prijavijo  udeležbo  na  skupščini  do  srede  29.3.2017  na naslov elektronske pošte:  info@agrarne.si. V  kolikor ste  na  ta  dan  zadržani UO predlaga, da  za  sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.

Glede  na  zakonske  spremembe  pri  gotovinskem  poslovanju  UO  ZPASS  člane  poziva,  da  predhodno  do 30.3.2016 na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažejo akontacijo članarine za 2017 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca (zajema tudi stroške pogostitve), kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to skupščini obvestite tudi druge agrarne skupnosti, saj se je lahko udeleži vsakdo. Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na naši spletni strani.

 

Zapisnik 5. seje UO | 15. 3. 2017

24. marec, 2017 objavil: upravnik

Spoštovani,

 

zapisnik seje se nahaja na tej povezavi: ZPASS zapisnik 5. seje UO 15 3 17

 

Lep pozdrav, UO

In memoriam | Tine Premrl

10. februar, 2017 objavil: upravnik

Pride dan, ko nekoga vidiš zadnjič.

Pa tega sploh ne veš.

 

Našega dragega sodelavca ni več. Nedoumljivo. Šokantno. Želeli bi si, da je neresnično. Tako zelo zelo tragično in nepopisno boleče, malone neizrekljivo. A vendar je neizprosna danost srce parajočega sporočila, ki je nenadoma v ponedeljek zakrožilo med nami, agrarci, njegovimi najožjimi sodelavci in nas osupnila, da smo v žalosti onemeli: Tine je odšel.

 

Mlado življenje mu je med ljubljenim športom nenadoma vzela domača narasla reka, usodna  Vipava,  na nedeljo, 5. februarja, ki ga po užitku kajakiranja ni hotela izpustiti in ga je oklenila v smrt.

 

Sedim za računalnikom in solze mi polzijo po licih. Ja, ni me sram priznati; jaz v starosti skoraj 65 let jokam za našim Tinetom, 34 let starim poštenjakom, izobražencem, strokovnjakom, družinskim očetom in možem in sinom še živečih staršev iz Vipave, prijateljem in znancem agrarcev, združenih v skupnostih širom Slovenije in v zamejstvu.

 

Ne vem, katere so bile njegove zadnje besede družini, ko je odhajal na vodo. Zagotovo pa ni vedel, da se ne bo nikoli več vrnil. Nihče ni tega vedel.

 

Njegov kajakaški prijatelj, s katerim se je podal na pot brez vrnitve, bo moral živeti v strahotnih spominih na tragedijo, ki je tako neizbrisno zaznamovala njegovo življenje in življenja Tinetovih najbližjih: staršev, žene in dveh malih pup.

 

Tine, za katerega bi vsak lahko rekel : »ta zares fejst fant«, je bil eden od motorjev našega združenja. V vipavski burji prekaljen, vztrajen in pogumen mladi mož, ki mu nikoli ni bilo težko priti od doma vse do – kot sem sam doživljal – gornjega Posočja ali Pomurja v poznih večernih urah, da bi prisostvoval sestankom odbora agrarnih skupnosti in pojasnil, ko se je kaj zataknilo ali ni bilo prav razumljeno… Ni se bal ne vetra, ne neurja, ne snežnih zametov.

 

Bil je vrhunski strokovnjak za gozdarstvo, ki je znanje še poglabljal;  kot izziv je pripravljal tudi  končni strokovni dosežek – doktorat na temo agrarnih skupnosti – in ne dolgo nazaj se je iz raziskovalca na Inštitutu za gozdarstvo prelevil v gozdarskega inšpektorja. Mlad človek, ki je znal vzpodbujati, prepričevati, izobraževati in motivirati člane agrarnih skupnosti v skupen cilj, vedno želeč dobro njim. Vedno se je bil pripravljen udeleževati srečanj članov agrarnih skupnosti širom Slovenije in razreševati dileme, težave, pomisleke, informirati jih glede novih izzivov, sprememb, načrtov glede napredka njihovega skupnega dobra. In pri tem je bil neumoren, strokoven, prepričljiv, povezovalen. Predvsem pa ljudski.  In zaradi vsega tega je bil povsod toplo sprejet. Odslej bo njegov stol ostajal prazen in z njim neizrečena praznina v našem združenju. Pa bo vseeno vedno nekako prisoten, čeprav od nekje daleč onkraj. Verjamem, da ni člana ZPASS, ki se ob naših srečanjih ne bo vsakič vsaj v mislih spomnil nanj…

 

Naš Tine je poznal in obiskal skoraj vse delujoče agrarne skupnosti v Sloveniji, pletel vezi s podobnimi organizacijami v območju nekdanje monarhije, zlasti z zamejskimi, ter vsepovsod  podpiral obnovo in razvoj agrarnih skupnosti. To je počel iskreno, ne zgolj v smislu raziskovanj za študijske namene in priprave doktorata iz te teme.

Zelo tvorno in spravno je Tine od vsega začetka sodeloval pri novem zakonu o agrarnih skupnostih in – kot že rečeno – veliko časa in energije je vložil v priprave, v pojasnjevanje posameznih členov članom slovenskih agrarnih skupnosti. Bil je vztrajen, neumoren, potrpežljiv. In vedno pozitivno naravnan v skupno dobro teh skupnosti.

 

Priznam, da me je njegov prezgodnji odhod neizbrisno zaznamoval me globoko pretresel. Ko smo se nazadnje po sestanku v Ljubljani dobili še v gostišču Pri Jurmanu v prazničnih decembrskih dneh – kot družaben zaključek turbulentnega  leta – smo se razšli s » se sliš’mo «.

A se nismo. Bila sva v pogostih stikih vsaj po mejlu; zadnje pismo sem mu tako poslal – nevede – že v urah, ko je že šel onkraj; ni besed, s katerimi bi zdaj lahko opisal mojo neskončno žalost in obžalovanje te tragedije.

 

Odšel je naš Tine. Na pragu vrhunca osebne in strokovne ustvarjalnosti in srečnega družinskega življenja. In to je mnoge, ki smo in ste ga poznali vsaj bežno, če ne globoko v srce segajoče, vsaj nekaj nepojmljivega.

 

Domača vipavska zemlja ga je vzela v prezgodnje, a varno zavetje. Ne bo pozabljen. V mislih bo ob nas in spomin nanj nas bo spremljal in vzpodbujal, da ne bomo odnehali v naših prizadevanjih.

Nekoč, nekje nad mavrico, pa se bomo znova srečali. Dotlej pa, Tine, bi rad rekel – v mislih s tabo, s stiskom rok in trepljanjem po rami : »Se vidimo!«

 

Vito Komac, ZPASS

Vljudno vas vabim na V. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 2. aprila 2016 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

8.30 -9.30   REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9:30 –          ZAČETEK V SKUPŠČINA ZPASS,

DNEVNI RED

 1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles;
 2. Pozdravi gostov;
 3. Potrditev zapisnika IV redne skupščine (gradivo);
 4. Poročila o delu gradivo , Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora ter Poročilo častnega razsodišča;
 5. Sprejem novih ter izbris članov neplačnikov članarine gradivo ;
 6. Volitve organov ZPASS gradivo;
 7. Program dela 2016 gradivo , Finančni plan 2016;
 8. Določitev članarine za leto 2016;
 9. Spremembe statuta ZPASS gradivo ;
 10. Razno

Skupščini sledi delavnica »Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. in ZAgrS «

Program delavnice:

 • »Zakon o agrarnih skupnosti«, Andrej Hafner, MKGP);
 • »Temeljni akt agrarne skupnosti a.s. (Damijan Pobega, Tine Premrl, ZPASS);
 • »Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih« (Gašper Cerar, KGZS).

Člane ZPASS in ostale udeležence, prosimo, da prijavijo udeležbo na skupščini do srede 31.3.2016 na elektronski pošti: info@agrarne.si. V kolikor ste na ta dan zadržani UO predlaga, da za sodelovanje na skupščini pooblastite nekoga drugega iz vaše AS oz. nekoga izmed članov ZPASS.

Glede na zakonske spremembe pri gotovinskem poslovanju UO ZPASS člane poziva, da predhodno do 31.3.2016 če je le mogoče na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 nakažejo akontacijo članarine za 2016 v višini 50 € ter kotizacijo za udeležbo na skupščini ter delavnici v višini 10 €/udeleženca, kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti in jih povabite, da sodelujejo na naši skupščini! Več informacij ter gradivo za skupščino bo objavljeno na spletni strani www.agrarne.si oz. posredovano na elektronske naslove.

Do takrat, lep pozdrav!

Damijan Pobega

Predsednik ZPASS

Odmev iz predstavitev ZAgrS

22. februar, 2016 objavil: upravnik

Med 300 in 400 udeležencev je prišlo v seriji šestih “četrtkovih večerov” v januarju in februarju  poslušati predstavitve Zakona o agrarnih skupnosti ter o problematiki agrarnih skupnosti aktivno razpravljati. ZPASS je ponovno uspelo skupaj s sodelujočima partnerjema (KGZS ter MKGP) aktivirati izjemno veliko število AS.

Na  tem mestu podajamo nekaj poudarkov, ki smo jih imeli možnost slišati na predstavitvi ZAgrS:

 • ZAgrS velja le za AS, ki se bodo prostovoljno ob 51 % soglasju “zemlje” – članstva s urejenim dedovanjem na občnem zboru ob prisotnosti notarja ali upravnega delavca odločile, da se registrirajo po določbah ZAgrS,
 • MKGP še ni uspel s vzpostavitvijo centralnega registra ter sprejetja pravilnika za upravne enote tako, da trenutno registracija še ni mogoča,
 • agrarne skupnosti, ki se za preoblikovanje ne bodo določile bodo delovale kot solastniške skupnosti po določbah ZPVAS pri čemer ZAgrS v svojem 63. členu v sedmih letih (v letu 2022) preklicuje veljavnost 11. člena ZPVAS – člena, ki ureja izkoriščanje nepremičnin v lasti članov AS,
 • ZPASS bo za člane ZPASS pripravilo na občnem zboru delavnico z namenom priprave statuta AS podoločbah ZAgrS
 • KGZS, ZPASS in MKGP pripravljajo “Priročnik za registracijo agrarne skupnosti a.s.”

Ljubljana, Kobarid, Dovje, Ptuj, Hrpelje in Novo mesto različne lokacije, različne AS ampak na žalost še veliko skupnih težav, ki izhajajo iz “izvirnega greha” narejenega leta 1994 z nepremišljenim načinom vrnitve premoženja.

Novo sprejeti zakon za nazaj ničesar ne spreminja in ne popravlja ampak je s tem zakonom potegnjena črta med agrarnimi skupnostmi po ZPVAS ter agrarnimi skupnostmi po ZAgrS.

Za “stare” in “nove” agrarne skupnosti pa je še vedno mesto v Združenju predstavnikov agrarnih skupnostmi vabljeni, da se nam pridružite pristopna izjava !

Predavanje:

predstavitev_MKGP_ZAgrS

 

predstavitve ZAgrS

13. januar, 2016 objavil: upravnik

Spoštovani,
Letošnjo jesen je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS – 2015) po katerem naj bi v bodoče
delovale agrarne skupnosti, ki so se uspele ustanoviti in pridobiti premoženje ter pravice v okviru
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS
– 1994). Tako se končuje neko obdobje prizadevanj posameznih AS in v zadnjem obdobju tudi
intenzivnega prizadevanja ZPASS, da se uredi vprašanje delovanja AS. V AS vedo povedati, da je bil
postopek ponovne ustanovitve AS ter sam postopek vrnitve premoženja in pravic po ZPVAS težaven.
Velikokrat so bil AS v teh postopkih prepuščene same sebi. Rezultat ni izostal, nedokončani postopki,
ne ustanovljene AS, ne vrnjeno premoženje….
Tudi zato se je Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) skupaj s Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) ter ob sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) odločilo, da izvede predstavitve sprejetega zakona ZAgrS na več lokacijah po
celotni Sloveniji. Namen predstavitev je predstaviti glavne rešitve zakona ter delovanje AS po
določbah novega zakona in sam postopke registracije agrarne skupnosti. ZPASS pa namerava v
okviru rednega letne skupščine ZPASS, ki bo predvidoma konec marca 2016 za člane ZPASS
organizirati delavnice z namenom priprave temeljnega akta (statuta oz. pravil) agrarne skupnosti po
določbah ZAgrS in izvesti razpravo o nerešenih vprašanjih pravne ureditve delovanja AS.

Razpored lokacij in terminov predstavitve:

1) četrtek, 14.1.2016 ob 17h v Ljubljani, dvorana Hotela Stil, Litijska cesta 188,
2) četrtek, 21.1.2016 ob 17h v Kobaridu, dvorana Doma A. Manfrede, Gregorčičeva 20,
3) četrtek, 28.1.2016 ob 17h v Dovjem, Dom AS Dovje-Mojstrana, Dovje 108,
4) četrtek, 4.2.2016 ob 17h na Ptuju, dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28,
5) četrtek, 11.2.2016 ob 17h v Hrpeljah, dvorana Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14,
6) četrtek, 18.2.2016 ob 17h v Novem mestu – dvorana KGZ NM, Šmihelska cesta 14,

Predstavnike AS vljudno vabimo, da se udeležijo predstavitve. Glede na prostorske zmožnosti dvoran
naj se predstavitve udeležijo le predstavniki posameznih AS iz AS najbližje danim lokacijam.
Morebitne spremembe predstavitev zakona bodo objavljene na internetni strani ZPASS
http://agrarne.si/ . Informacije na info@agrarne.si .
Lep pozdrav,
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije