Poslanstvo ZPASS

Združenje  predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije – ZPASS – je prostovoljna, neodvisna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese slovenskih agrarnih, pašnih, vaških in srenjskih skupnosti.  ZPASS sodeluje pri spremembah zakonodaje v prid ureditve nerešene problematike agrarnih skupnosti in si prizadeva za čim boljše pogoje gospodarjenja na skupni lastnini. ZPASS pomaga in svetuje članom pri gospodarjenju, usposabljanju in pri večjih projektih.

 

Poslanstvo ZPASS je, da:

● zastopa in usklajuje interese svojih članov,

● nudi strokovno, pravno in drugo pomoč AS,

● pospešuje razvoj AS,

● podpira in veča gospodarsko moč AS, ob upoštevanju načel trajnosti gospodarjenja s

kmetijskimi in gozdnimi zemljišči,

● skrbi za izobraževanje in usposabljanje na vseh področjih, ki se tičejo AS,

● skrbi za trajnostno naravnan razvoj, varstvo narave in zdravega človekovega okolja.

 

ZPASS bo razvilo še druge oblike sodelovanja s članicami, kot so, na primer, usposabljanje članov v posameznih AS, svetovanje pri gospodarjenju, pomoč pri prodaji tržnega blaga AS- članic, svetovanje pri morebitnih večjih projektih AS /energetika, turizem, …/ ter druge oblike podpore in pomoči, ki se bodo sčasoma izkazale kot potrebne.