Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) je 1. oktobra letošnjega leta po dvoletnem premoru zaradi epidemije COVID ponovno organiziralo strokovno ekskurzijo za svoje člane. Tokrat smo obiskali AS Divača, AS Osp, AS Rožar in AS Hrastovlje. Ekskurzije se je udeležilo 69 članov AS v dveh avtobusih.

Pri AS Divača smo se ustavili v gozdu »Mlake« v okolici Divače, kjer ima AS v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire postavljene raziskovalne ploskve za raziskavo možnosti obnove starih borovih nasadov. Tu nam je AS predstavil njen predsednik g. Ivan Dolenc, raziskovalne ploskve in značilnosti kraških gozdov pa revirni gozdar Edvin Drobnjak iz Zavoda za gozdove OE Sežana. Nadalje smo obiskali še Divaško jamo s katero upravlja Jamarsko društvo Gregor Žiberna iz Divače in leži pod zemljiščem v lasti AS.

Pot so nadaljevali v Istro v AS Osp. Za potrebe plezalnega turizma je AS na svojih zemljiščih uredila parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, ki je prihodek AS. AS ima velike probleme z rekreativno dejavnostjo v organizaciji tako domačih kot tudi tujih akterjev, ki jo izvajajo na zemljiščih AS brez dovoljenja in vednosti AS. Del njihovih zemljišč je letošnje poletje opustošil požar, ki jih bo potrebno zato obnoviti. AS je nekaj zemljišč prodala za namen izgradnje drugega tira, denar pa večinoma razdelila med člane. Član AS Osp je tudi Pino Klabjan, ki nam je dal v pokušnjo njegova oranžna vina.

Sledil je obisk AS Rožar. Predstavili so nam projekt ureditve vaškega oljčnika. Družba TDK bo namreč v dogovoru z AS namesto denarne odškodnine, ki jo bi dobil posamezni član AS, na deponiji Bekovec uredila 2.5 ha oljčnika in za njega skrbela prvi dve leti, nato bo predan AS. Z odškodnino, ki so dobili zaradi odkupa njihovih zemljišč za izgradnjo avtoceste, so v vasi Stepani zgradili dom agrarne skupnosti, kjer imajo sedaj sestanke in druge vaške prireditve.

Na koncu smo obiskali še cerkev Sv. Trojice z mrtvaškim plesom in kmetijo Trček v Hrastovljah. Družina Trček ima v najemu za pašo svojih živali zemljišča (cca 200 ha) v štirih AS. Razen svojih vin so nam ponudili tudi izvrstne suhomesnate izdelke, ki jih sami pridelujejo za trg.