Zakonodaja 

Vsi zakoni in podzakonski akti s področja agrarnih skupnosti so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (povezava na http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kmetijstvo/)

–       Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS)  (povezava na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6935),

–       Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih  (povezava na http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Agrarne_skupnosti/Prirocnik_za_uporabo_Zakona_o_agrarnih_skupnostih.pdf),

–       Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)  (povezava na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO311),

–       Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zbor agrarne skupnosti (povezava na  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12751),

–       Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti ( povezava na  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7248).

STOPIMO V STIK

 

Predsednik: 041 328 580

Generalni sekretar: 051 344 880

info@agrarne.si

Naslov za dostavo pošte:

ZPASS, Filipčje Brdo 2, 6210 Sežana

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.