ZAPISNIK

14. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v torek, 17. 12. 2019 ob 18.00 uri v Ljubljani v prostorih gostilne Čad pod Rožnikom.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Jože Brudar, Leopold Lamut, Edvard Vičič, Zmago Barič, Marko Kuhar, Egon Rebec. Ivan Dolenc, Irena Frankovič, Janko Rebernik, Vito Komac in Slavko Rabič.

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek, Dušan Mesner in Boris Drešček.
Prisotni člani ČR:  Marij Cah, Bojan Tavčar.
Odsotni člani: Darko Rosič (opr.).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 14. redne seje UO ZPASS,
  2. Potrditev zapisnika 13. redne seje UO ZPASS,
  3. Poročilo o strokovni ekskurziji ZPASS v Belo Krajino,
  4. Informacije o srečanjih s predstavniki MKGP, MF, MP, SVZ, KGZS in ZPASS glede reševanja problemov pri delovanju AS,
  5. Informacija z izobraževanja glede AS, ki ga je organizirala GV Založba,
  6. Sprejem novih članov,
  7.  

Predsednik pozdravi navzoče in povpraša o dnevnem redu.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument