ZAPISNIK

VIII. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE (ZPASS), ki je bil v Čebelarskem domu v Brdu pri Lukovici dne, 30.3.2019 ob 9.30 uri.

Lista prisotnosti je priloga zapisniku.

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev
zapisnika;
3. Pozdravi gostov;
4. Pregled Zapisnika VII. redne skupščine;
5 . Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo nadzornega odbora in Poročilo častnega
razsodišča za leto 2018;
6. Program dela in finančni plan za leto 2019;
7. Določitev članarine za leto 2018;
8. Sprejem poslovnika o delu Nadzornega odbora ZPASS;
9. Predstavitev predloga nove spletne strani ZPASS;
10. Razno.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument