Naloge ZPASS

 • zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje, povezane z delovanjem AS in upravljanjem premoženja AS,
 • tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah in novostih s področij, ki se tičejo AS,
 • pomoč in svetovanje pri organizaciji in delovanju AS,
 • pomoč in svetovanje pri upravljanju s premoženjem AS,
 • zastopanje interesov članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih planov, pri posegih v prostor – vse navedeno v zvezi z vplivi na premoženje AS,
 • izvajanje ukrepov za ohranitev tradicionalne kulturne krajine na podeželju,
 • izvajanje ukrepov za nadaljnje izobraževanje članov AS za gospodarjenje s premoženjem AS,
 • svetovanje in podpora pri gospodarjenju s kmetijskimi, gozdnimi in drugimi površinami v lasti AS,
 • sodelovanje pri reševanju lovske problematike ter usklajevanje odnosov z lovskimi organizacijami in ostalimi upravljavci lovišč,
 • izvajanje ukrepov za razvoj eko-turizma in promocija naravnih in kulturnih znamenitosti v kulturni krajini,
 • spodbujanje članov AS za aktivnejši pristop pri gospodarjenju z gozdovi in kmetijskimi zemljišči,
 • sodelovanje pri pripravi in sprejemanju gozdno-gospodarskih načrtov, lovsko-upravljavskih načrtov in drugih načrtov za gospodarjenje s premoženjem AS,
 • sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami,
 • izdajanje informativnih glasil, strokovne literature ter literature za splošno javnost,
 • promocija in popularizacija tradicije AS doma in v tujini,
 • mednarodno sodelovanje,
 • sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, povezanimi z delovanjem AS in gospodarjenjem s kulturno krajino,
 • ohranitev in razvoj tradicije agrarnih skupnosti in navad,
 • izvajanje še drugih dejavnosti, ki so povezane z delovanjem agrarnih skupnosti in gospodarjenjem s premoženjem AS, oz. dejavnosti, ki pripomorejo k izvajanju nalog, navedenih v prejšnjih točkah.

STOPIMO V STIK

 

Predsednik: 041 328 580

Generalni sekretar: 051 344 880

info@agrarne.si

Naslov za dostavo pošte:

ZPASS, Filipčje Brdo 2, 6210 Sežana

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.