Statut ZPASS 

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011-UPB2) in 30. člena
Statuta Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, je skupščina Združenja
predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije dne 04. 09. 2021, sprejela spremembe in
dopolnitve statuta, ter čistopis.

S T A T U T

ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (v nadaljevanju ZPASS) je
združenje predstavnikov agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, vaških srenj in drugih po
izvoru podobnih skupnosti (v nadaljevanju AS) z območja celotne Republike Slovenije.

2. člen

Namen ZPASS je, da:
● zastopa in usklajuje interese svojih članov,
● nudi strokovno, pravno in drugo pomoč AS,
● pospešuje razvoj AS,
● podpira in veča gospodarsko moč AS ob upoštevanju načel trajnosti gospodarjenja
s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči,
● skrbi za izobraževanje in usposabljanje na vseh področjih, ki se tičejo AS,
● skrbi za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,
● skrbi za založništvo in izdajanje informativne, strokovne, vzgojne in druge literature.

3. člen

Naloge ZPASS in njenih članov so:
● zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje povezane z delovanjem
AS in upravljanjem premoženja AS,
● tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah in novostih s področij, ki se tičejo
AS,
● pomoč in svetovanje pri organizaciji in delovanju AS,
● pomoč in svetovanje pri upravljanju s premoženjem AS,
● zastopanje interesov članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih planov, pri
posegih v prostor, vse navedeno v zvezi z vplivi na premoženje AS,
● izvajanje ukrepov za ohranitev tradicionalne kulturne krajine na podeželju,
● izvajanje ukrepov za nadaljnje izobraževanje članov AS za gospodarjenje s
premoženjem AS,
● svetovanje in podpora pri gospodarjenju s kmetijskimi, gozdnimi in drugimi
površinami v lasti AS,
● sodelovanje pri reševanju lovske problematike ter usklajevanje odnosov z lovskimi
organizacijami in ostalimi upravljavci lovišč,

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

2
● izvajanje ukrepov za razvoj ekološkega turizma in promocija naravnih in kulturnih
znamenitosti v kulturni krajini,
● spodbujanje članov AS za aktivnejši pristop pri gospodarjenju z gozdovi in
kmetijskimi zemljišči,
● sodelovanje pri pripravi in sprejemanju gozdno-gospodarskih načrtov, lovsko
upravljavskih načrtov in drugih načrtov za gospodarjenje s premoženjem AS,
● sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami,
● izdajanje informativnih glasil, strokovne literature ter literature za splošno javnost,
● promocija in popularizacija tradicije AS doma in v tujini,
● mednarodno sodelovanje,
● sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, povezanih z
delovanjem AS in gospodarjenjem s kulturno krajino,
● ohranitev in razvoj tradicije agrarnih skupnosti in navad,
● izvajanje še drugih dejavnosti, ki so povezane z delovanjem agrarnih skupnosti in
gospodarjenjem s premoženjem AS oz. pripomorejo k izvajanju v prejšnjih točkah
naštetih nalog.
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije ima v okviru temeljnega namena
za uresničevanje ciljev in nalog, opredeljenih s statutom tudi pridobitno dejavnost, kot
dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti združenja. Pridobitna dejavnost ne
predstavlja pretežne dejavnosti združenja, presežek prihodkov nad odhodki iz te
dejavnosti pa združenje uporabi za uresničevanje svojega temeljnega namena in ciljev,
oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katero je ustanovljeno v skladu s tem
statutom. Vsaka delitev premoženja združenja med njene člane je prepovedana in
nična.
Združenje opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, pod pogoji, ki jih za opravljenje te
dejavnosti določa zakon:
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki (prodaja živil in pijače na stojnicah ob kakih organiziranih kulturnih turističnih ali
športnih prireditvah našega združenja)
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo (prodaja
majic, pokrival in podobnih tekstilnih in drugih izdelkov na stojnicah ob kakih
organiziranih kulturnih, turističnih ali športnih prireditvah našega združenja)
I56.300 Strežba pijač (strežba pijače na stojnicah ob kakih organiziranih kulturnih
turističnih ali športnih prireditvah našega združenja)
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (izdajanje revij in časopisov našega
združenja)
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (dajanje lastnih ali
zakupljenih nepremičnin v najem ali upravljanje z njimi)

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

3

4. člen
ZPASS je pravna oseba zasebnega prava.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

4

5. člen

Ime je: Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.
Sedež ZPASS je na Filipčjem Brdu.
Žig ZPASS je okrogle oblike, v sredini je lik drevesa in lik ovce ob robu žiga pa je napis
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.

6. člen

ZPASS je del civilne družbe, kar pomeni, da jo pri njenem delovanju poleg uresničevanja
vsebin 2. in 3. člena tega Statuta ZPASS, vodi tudi prizadevanje za dobrobit vseh
državljank in državljanov Republike Slovenije.
ZPASS je prostovoljna organizacija in v ta namen razvija prostovoljno delo. Člani ZPASS
ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje in porabljen čas ne morejo zahtevati
plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov povezanih z izvedbo
programa ZPASS. Obseg in višino nadomestil določi upravni odbor ZPASS.

7. člen

ZPASS se lahko včlani tudi v sorodne mednarodne organizacije, če je njihovo delovanje v
skladu z interesi ZPASS in pravnim redom Republike Slovenije.

8. člen

ZPASS lahko oblikuje z drugimi društvi, zvezami društev, organizacijami in skupnostmi
posebne skupne organe oziroma telesa za reševanje skupnih vprašanj.

II. SIMBOLI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

9. člen

Simbol ZPASS je znak ZPASS.

10. člen

Znak ZPASS sestavljajo drevo, ovca postavljeno na ravnino ter napis Združenje
predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije. Drevo je postavljeno na ravnino v sredini
znaka, desno pod njim se nahaja ovca spodaj pa napis ZDRUŽENJE PREDSTAVNIKOV
AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE.
Simbol ZPASS je tudi znak ZPASS brez napisa.

III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV
AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

11. člen

ZPASS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

12. člen

ZPASS zastopa in predstavlja predsednik Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednik ZPASS ).

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

5
V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika ZPASS ga nadomešča pooblaščeni
podpredsednik ZPASS.
ZPASS po pooblastilu upravnega odbora ZPASS ali skupščine članov ZPASS, lahko za
posamezne naloge predstavlja tudi druga oseba.
Novoizvoljeni predsednik ZPASS v 15 dneh po izvolitvi določi izmed izvoljenih
podpredsednikov svojega namestnika, ki ga bo nadomeščal v primeru, če zaradi
kakršnegakoli izrednega dogodka začasno ne bi mogel opravljati svoje funkcije.

IV. ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH
SKUPNOSTI
SLOVENIJE

13. člen

Člani ZPASS so: predstavniki agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, gmajnskih skupnosti,
zemljiških skupnosti, urbarialnih skupnosti, sosesk in drugih po izvoru sorodnih skupnosti.

14. člen

V okviru članov ZPASS se lahko organizirajo za uresničevanje ciljev neformalne oblike
organiziranja.
Interesno združevanje

15. člen

Člani ZPASS se lahko povezujejo zaradi usklajenega delovanja in interesov tudi v razne
oblike interesnega združevanja in povezovanja, ki je lahko trajno ali občasno.
Člani ZPASS lahko skupaj z ZPASS sprejmejo sklep ali sklenejo sporazum o oblikah
interesnega sodelovanja, v katerem določijo sedež, naloge, način delovanja in
financiranje.

V. ČLANSTVO V Z V. ČLANSTVO V DRUŽENJU PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI

SLOVENIJE

16. člen

Član ZPASS postane predstavnik AS:
 ki sprejme statut ZPASS
 ki poda pisno pristopno izjavo
Član ZPASS lahko postane tudi državljan tuje države; zanj veljajo isti pogoji kot za
državljane Republike Slovenije.
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa rednega člana ZPASS ugotavlja upravni odbor
ZPASS.

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

17. člen

Pravice članov ZPASS so, zlasti da:

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

6
 predlagajo in imenujejo člane v organe in v delovne skupine ZPASS
 imajo pravico sodelovati in glasovati na Skupščini ZPASS,
 da volijo in so izvoljeni v organe ZPASS,
 na Skupščini ZPASS določajo in oblikujejo politiko delovanja in razvoja AS,
 sodelujejo z drugimi člani ZPASS, organizacijami in skupnostmi pri uresničevanju
svojih interesov, skladno s tem statutom,
 opravljajo še druge naloge, za katere se dogovorijo v ZPASS.

18. člen

Dolžnosti članov ZPASS so zlasti, da:
● delujejo aktivno in odgovorno v skladu s Statutom ZPASS,
● izvršujejo sklepe ter programe ZPASS in njenih strokovnih organov,
● prispevajo sredstva za izvrševanje skupno dogovorjenih nalog ter redno poravnajo
članarino ZPASS,
● opravljajo še druge dolžnosti, za katere se dogovorijo v ZPASS.

19. člen

Član ZPASS preneha biti njen član:
● z izstopom,
● s prenehanjem agrarne skupnosti, ki jo predstavlja,
● z razpustom,
● z izbrisom, če najmanj dve leti ne plačuje članarine ZPASS
● z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva,
● s prenehanjem ZPASS.

20. člen

Člana ZPASS, ki kljub opominom ne izpolnjuje svojih nalog, ne deluje v skladu s Statutom
ZPASS, in sklepi Skupščine ZPASS, ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu AS in
ZPASS, lahko Častno razsodišče ZPASS (v nadaljnjem besedilu: ČR ZPASS) izključi iz
članstva ZPASS. Člana ZPASS lahko izključi ČR ZPASS po njegovem zagovoru. Sklep o
izključitvi se skupaj z razlogi izreče v pisni obliki.
Zoper sklep ČR ZPASS lahko član ZPASS v enem mesecu po prejemu pisnega sklepa o
izključitvi iz članstva pisno ugovarja Skupščini ZPASS, ki o ugovoru dokončno odloči.

21. člen

O sklepu za to pristojnega organa agrarne skupnosti, da član ZPASS izstopa iz članstva v
ZPASS, mora pristojni organ člana ZPASS v 15 dneh po sprejemu takega sklepa obvestiti
ZPASS.

VII. ORGANI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

22. člen

Organi ZPASS so:
● Skupščina Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem
besedilu: Skupščina ZPASS),

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

7
● Upravni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem
besedilu: UO ZPASS),
● Nadzorni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem
besedilu: NO ZPASS),
● Častno razsodišče Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v
nadaljnjem besedilu: ČR ZPASS).

23. člen

Mandatna doba organov ZPASS je 4 leta.

Skupščina Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

24. člen

Najvišji organ ZPASS je Skupščina ZPASS. Skupščino ZPASS sestavljajo člani ZPASS.
Skupščina ZPASS izmed članov ZPASS voli druge organe.
Vsi člani v ZPASS imajo enako število glasov. Posamezen član ZPASS lahko glasuje le z
enim glasom. Član ZPASS, ki več kot leto dni ni poravnal finančnih obveznosti do ZPASS
ali drugih članov ZPASS, se lahko na skupščini in upravnem odboru omeji glasovalna
pravica dokler ni poravnal finančnih obveznosti.

25. člen

Skupščina ZPASS je lahko redna ali izredna.
Izredna Skupščina ZPASS se skliče po potrebi.

26. člen

Skupščino ZPASS skliče predsednik ZPASS pisno, najkasneje deset dni pred
nameravanim zasedanjem.
Redna Skupščina ZPASS je vsako leto.
Predsednik ZPASS mora sklicati izredno Skupščino ZPASS, kadar to zahteva petina
članov ZPASS, ali več kot polovica UO ZPASS ali NO ZPASS, če slednji ugotovi
nepravilnosti v materialnem finančnem poslovanju. Če v roku enega meseca predsednik
ne skliče skupščine, jo skliče predlagatelj.
Izredna skupščina sklepa le o stvareh zaradi katerih je bila sklicana.

27. člen

Na skupščini ZPASS prisostvujejo člani ZPASS, lahko pa tudi drugi člani AS, ki imajo
svojega predstavnika v ZPASS in povabljeni gostje brez pravice odločanja.

28. člen

Člani ZPASS so dolžni, da na sejah Skupščine ZPASS posredujejo stališča svojih AS, ki jih
zastopajo, in da glasujejo v skladu s temi stališči.
Poleg obveznosti iz prvega odstavka tega člena imajo člani ZPASS še naslednje pravice in
obveznosti:
● da obveščajo AS, ki jih zastopajo, o svojem delu in o delu Skupščine ZPASS,
● da so aktivni pri delu Skupščine ZPASS,

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

8
● da usklajujejo stališča s člani AS, ki jo zastopajo, v okviru sprejetih smernic članov
ZPASS.

29. člen

Člani ZPASS so za svoje delo odgovorni AS, ki jih zastopajo.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

9

30. člen

Skupščina ZPASS:
● sklepa o dnevnem redu,
● sklepa o vodenju skupščine ZPASS,
● sprejema Statut ZPASS ter druge splošne akte, za katere je tako določeno z zakonom
oziroma tem Statutom ZPASS ,
● sprejema spremembe in dopolnitve temeljnega akta (statuta),
● sprejema program razvoja ZPASS,
● potrjuje program dela, finančni načrt in zaključni račun,
● odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
● voli in razrešuje predsednika ZPASS, ter člane UO ZPASS (ki niso člani po funkciji),
člane NO ZPASS in člane ČR ZPASS,
● razpravlja in odloča o poročilih UO ZPASS, NO ZPASS in ČR ZPASS,
● potrjuje imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja ZPASS,
● potrdi vsebino dela in sestavo delovnih skupin,
● potrdi višino prispevkov članov ZPASS za ZPASS in naročnino za glasilo ZPASS,
● odloča o izključitvi članov ZPASS iz članstva,
● odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov ZPASS,
● odloča o ugovorih članov ZPASS zoper sklepe o izključitvi,
● sklepa o prenehanju ZPASS,
● odloča o pritožbah zoper sklepe ČR ZPASS,
● podeljuje priznanja ZPASS,
● odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, predpisi in Statutom ZPASS.

31. člen

Skupščina ZPASS sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih članov; pri enakem
številu glasov odloča glas predsednika. Glasovanje je praviloma javno. Glasovanje je
tajno, če to zahteva večina prisotnih članov. Za sklepe o spremembi statuta ali prenehanju
delovanja ZPASS je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov.
Volitve organov ZPASS so praviloma tajne, Skupščina ZPASS pa lahko sprejme sklep, da
so javne.

32. člen

Skupščina ZPASS je javna. Odpre jo predsednik ZPASS, jo vodi ali pa jo vodi delovno
predsedstvo.
Skupščina ZPASS sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovico glasov za odločanje.
Če ob napovedani uri Skupščina ZPASS ni sklepčna, se preloži za pol ure, nato lahko
sklepa, če je navzočih vsaj petina glasov.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga overita dva, na skupščini izvoljena overitelja.

33. člen

Če Skupščina ZPASS ne izvoli predsednika ZPASS ali več kot polovice članov UO ZPASS,
ki jih voli Skupščina ZPASS, nadaljujejo z delom dosedanji organi, vendar najdlje 6
mesecev, ko mora biti zaradi volitev sklicana nova Skupščina ZPASS.

34. člen

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

10
Predlogi, prošnje in pritožbe, ki naj jih Skupščina ZPASS obravnava, morajo biti sporočeni
predsedniku ZPASS vsaj petnajst (15) dni pred dnem, za katerega je sklicana Skupščina
ZPASS. V posebno utemeljenih in nujnih primerih lahko Skupščina ZPASS obravnava tudi
predloge, prošnje in pritožbe ne glede na rok.
Pri določanju dnevnega reda skupščina najprej odloča o predlogih, ki se umikajo iz
dnevnega reda in nato o predlogih o razširitvi dnevnega reda.

35. člen

Sklepi Skupščine ZPASS so obvezni za vse organe ZPASS in člane ZPASS.

Predsednik Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

36. člen

Predsednik ZPASS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina
neposredno.
Predsednik ZPASS:
a. zastopa in predstavlja ZPASS ;
b. sklicuje in lahko vodi Skupščine ZPASS;
c. sklicuje in vodi seje UO ZPASS.
Za svoje delo odgovarja skupščini ZPASS in upravnemu odboru ZPASS.

Upravni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

37. člen

UO ZPASS upravlja ZPASS med skupščinama ZPASS in izvršuje njene sklepe. Za svoje
delo je odgovoren skupščini ZPASS.
UO ZPASS sestavljajo: predsednik, 2 podpredsednika ZPASS ter najmanj 7 članov, ki jih je
izvolila Skupščina ZPASS, ter po funkciji generalni sekretar ZPASS.
Voljenih članov UO ZPASS je največ 10 in so praviloma izbrani tako, da prihajajo iz
različnih regij. Razen predsednika druge zadolžitve določijo člani UO ZPASS med seboj ali
med drugimi člani na prvi seji po izvolitvi.
38. člen

Če preneha funkcija predsednika ZPASS iz kakršnegakoli razloga, prevzame vodenje
ZPASS eden od podpredsednikov ZPASS, ki ga določi UO ZPASS, ter opravlja svojo
funkcijo do naslednje seje Skupščine ZPASS, ki mora biti opravljena najkasneje v roku 6
mesecev po imenovanju.
Če kateri izmed ostalih članov predčasno izstopi, člani UO ZPASS imenujejo do naslednje
skupščine nadomestnega člana.

39. člen

UO ZPASS imenuje delovne skupine zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja
posameznih dejavnosti.
Pri UO ZPASS delujejo naslednje delovne skupine:
● Zakonodaja,

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

11
● Gozdarstvo,
● Kmetijstvo,
● Promocija in stiki z javnostjo,
● Izobraževanje članov,
● Druge delovne skupine potrebne za delovanje ZPASS.
Vodje delovnih skupin, če niso člani UO ZPASS, je potrebno vabiti na seje UO, kadar se
obravnava in odloča o dejavnostih z njihovega področja. Na sejah imajo glede teh
vprašanj pravico glasovanja.
UO ZPASS določi pri oblikovanju in imenovanju delovnih skupin tudi vsebino in obseg
njihovega dela.
Skupščina ZPASS potrdi vsebino dela in sestavo delovnih skupin.

40. člen

UO ZPASS :
● izvršuje sklepe Skupščine ZPASS ter sprejema potrebne odločitve, ki niso izrecno v
pristojnosti Skupščine in drugih s tem statutom določenih organov,
● upravlja s premoženjem ZPASS,
● sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun,
● določa način upravljanja s finančnimi sredstvi in odloča o porabi finančnih sredstev,
● predlaga spremembe in dopolnitve temeljnega akta (statuta),
● določa predstavnike v organe, organizacije in skupnosti na ravni republike in v
mednarodnih organizacijah,
● pripravlja predloge za podeljevanje priznanj ZPASS,
● imenuje vodje delovnih skupin in člane uredniškega odbora glasila ZPASS in druge
svoje organe,
● predlaga imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja ZPASS,
● pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Skupščino ZPASS,
● predlaga višino prispevkov članov ZPASS za ZPASS in naročnino za glasilo ZPASS,
● odloča o sprejemu predstavnikov AS v članstvo ZPASS,
● predlaga izključitev članov ZPASS iz članstva,
● odloča o pritožbah strokovnih sodelavcev ZPASS,
● ustanavlja gospodarske družbe v imenu ZPASS in opravlja funkcijo skupščine
gospodarskih družb, ki jih ustanovi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
● odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, tem Statutu ZPASS in drugih splošnih
aktih,
● spreminja naslov ZPASS.

41. člen

Funkcije predsednika ZPASS in podpredsednikov ZPASS ter članov UO so nezdružljive s
funkcijami v Nadzornem odboru ZPASS in Častnem razsodišču ZPASS.

42. člen

Seje UO ZPASS so sklepčne, če so vabljeni vsi njegovi člani in je navzočih več kot
polovica članov.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

12
UO ZPASS sklepa z večino glasov navzočih članov. Ob enakem številu glasov odloča glas
predsednika. O seji se vodi zapisnik, ki se sprejme na naslednji seji. Podpišeta ga
predsednik in zapisnikar.
V nujnih primerih lahko predsednik ZPASS oziroma podpredsednik ZPASS, ki ga
nadomešča, o posameznih vprašanjih iz pristojnosti UO ZPASS zahteva pisno glasovanje
na podlagi obrazloženega predloga. Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO ZPASS.
Podrobnejše delovanje UO ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o delu UO ZPASS.

Nadzorni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

43. člen

NO ZPASS ima predsednika in dva člana. Predsednika izvolijo izmed sebe sami člani NO.
NO ZPASS spremlja in nadzoruje delo vseh organov ZPASS, zlasti pa nadzoruje celotno
gospodarsko ter finančno in materialno poslovanje ZPASS. Predlaga tudi spremembe in
dopolnitve temeljnega akta (statuta),
Člani NO ZPASS imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam Skupščine ZPASS, UO
ZPASS in sejam delovnih skupin ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva.
NO ZPASS pisno poroča o svojih ugotovitvah Skupščini ZPASS vsaj enkrat letno in o njih
sproti obvešča UO ZPASS.
NO ZPASS je odgovoren za svoje delo Skupščini ZPASS.
Podrobnejše delovanje NO ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o delu NO ZPASS.

Častno razsodišče Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

44. člen
Kršitve Statuta ZPASS obravnava ČR ZPASS.
ČR ZPASS ima predsednika in dva člana. Predsednika izvolijo izmed sebe sami člani ČR.
Razsodišče poravnava vse spore, ki nastanejo med člani ali med člani in organi ZPASS.
Vodi disciplinski postopek in izreka kazni za prekrške članov. Za prekrške se šteje
nespoštovanje statuta in sprejetih sklepov in vsaka druga dejavnost, ki utegne huje
prizadeti delovanje in ugled ZPASS. Članom lahko izreče opomin, javni opomin ali
izključitev. Prizadeti član se lahko pritoži na skupščino, odločitev skupščine je dokončna.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika o delu ČR.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini ZPASS.
Podrobnejše delovanje ČR ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o delu ČR ZPASS.

VIII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA
PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

45. člen

Namen, naloge in delovanje ZPASS so nepridobitne. Ustvarjene presežke prihodkov nad
odhodki se porabi za dejavnost ZPASS v skladu s statutom oz. osnovnim namenom
združenja.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

13
Dohodki ZPASS so:
● prispevki članov ZPASS za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
● dotacije in sredstva za uresničevanje programa ZPASS, ki jih dajejo Republika
Slovenija ter lokalne skupnosti in njihovi organi,
● prispevki donatorjev oz. sponzorjev,
● dohodki od materialnih pravic in od opravljanja pridobitne dejavnosti združenja,
● dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja,
● darila in volila,
● drugi dohodki v skladu z zakoni.

46. člen
Finančno-materialno poslovanje ZPASS je javno.
47. člen

ZPASS mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na
podlagi podatkov finančnega knjigovodstva, ki se izkazuje v skladu z računovodskim
standardom za društva.
Finančno in materialno poslovanje ZPASS vodi praviloma upravni odbor ZPASS. UO
ZPASS lahko najame tudi računovodski servis. Finančno poslovanje poteka preko
poslovnega računa pri banki.

48. člen

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik ZPASS oziroma oseba, ki jo
ta pooblasti.
Podrobnejše delovanje na področju finančno – materialnega poslovanja je opredeljeno s
Pravili o finančno – materialnem poslovanju ZPASS.

IX. ARBITRAŽA

49. člen

Medsebojne spore med ZPASS ter člani ZPASS se rešujejo sporazumno. Če do
sporazumne rešitve ne pride, stranke v sporu določijo arbitražo, tako da vsaka stranka
imenuje po enega arbitra, skupno pa predsednika arbitraže.
Arbitraža si določi pravila postopka.
Odločitev arbitraže je dokončna.

X. STROKOVNI SODELAVCI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH
SKUPNOSTI SLOVENIJE

50. člen

Strokovne sodelavce predstavljajo generalni sekretar in strokovnjaki z različnih institucij, ki
pomagajo pri delu delovnih skupin.
Generalni sekretar (GS) je lahko odredbodajalec za sredstva ZPASS do vsote, ki jo določi
UO ZPASS.
V primeru povečanega obsega del na finančnem, administrativnem in tehničnem področju,
lahko UO ZPASS najame ustrezno servisno organizacijo.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

14
V primeru, da je obseg dela preobsežen za najem servisa, lahko ZPASS v skladu z
razpoložljivimi sredstvi in s potrditvijo skupščine ZPASS ustanovi strokovno službo, ki
opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo.
Strokovno službo vodi generalni sekretar ZPASS.
Delovna razmerja delavcev strokovne službe ZPASS se uredijo v skladu s predpisi,
splošnimi akti ZPASS in kolektivno pogodbo.
Podrobnejše delovanje generalnega sekretarja ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o
delu GS ZPASS.
XI. JAVNOST DELA ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

51. člen

Delo ZPASS in njenih članov je javno.
Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo ZPASS,
dostopni vsem članom ZPASS. Na ta način jim je omogočeno, da se seznanijo o
opravljenem delu in nalogah.

52. člen

ZPASS in njeni člani obveščajo javnost o svojem delu preko glasila ZPASS in preko
sredstev javnega obveščanja.

53. člen

Javnost dela je lahko izključena le pri obravnavanju posameznega vprašanja in drugih
podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti.
54. člen

Javnost je lahko izključena iz obravnavanja vprašanj iz prejšnjega člena na podlagi sklepa
organa, ki taka vprašanja obravnava.

55. člen

Člani ZPASS imajo pravico biti obveščeni o delovanju ter poslovanju ZPASS ter o drugih
vprašanjih, ki so pomembna za to dejavnost.
56. člen

Za uresničevanje obveščanja sta odgovorna predsednik ZPASS in generalni sekretar.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik ZPASS.

XII. PRIZNANJA ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

57. člen

ZPASS podeljuje članom ter organizacijskim skupinam ZPASS, agrarnim skupnostim,
posameznikom in podjetjem, Republiki Sloveniji ter lokalnim skupnostim in njihovim
organom, drugim organizacijam in skupnostim ter tudi tujim državljanom, to je osebam in

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

15
organizacijam, ki so doprinesle ali so dale velik prispevek k pomenu ali razvoju ter
organiziranosti agrarnih skupnosti v Sloveniji priznanja
● na področju razvijanja organiziranosti AS,
● za dolgoletno aktivno delo v ZPASS,
● za zgledno sodelovanje in pomoč pri delovanju ZPASS,
● za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled AS in ZPASS doma in v tujini.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

16

58. člen

ZPASS podeljuje priznanja za posebne in izjemne zasluge ter življenjsko delo na področju
AS v skladu s pravilnikom ali drugimi splošnimi akti.
59. člen

Častno članstvo ZPASS je najvišje priznanje, ki ga lahko ZPASS podeli članu oziroma
predstavniku AS za posebne zasluge za delo na področju AS.
ZPASS izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugi fizični ali pravni osebi za izredne
zasluge za delovanje ZPASS. Častni člani ZPASS, ki niso redni člani ZPASS nimajo
pravice odločanja (glasovanja) v organih ZPASS.
Predlog za podelitev priznanja lahko poda eden ali več rednih članov ZPASS. O
izpolnjevanju pogojev za dodelitev priznanja odloča Skupščina ZPASS. Priznanje podeli
predsednik ZPASS na skupščini ZPASS.

XIII. POKROVITELJSTVO

60. člen

Republika Slovenija, lokalne skupnosti in njihovi organi, podjetja ter druge organizacije in
skupnosti, lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad ZPASS ali posameznimi dogodki, ki jih
organizira ZPASS.
Pokroviteljstvo se uredi s sklepom ali s posebno pogodbo.

XIV. PRENEHANJE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

61. člen

ZPASS preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu
društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja društva ali po
samem zakonu. O prenehanju ZPASS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini
vseh članov.
Ob prenehanju ZPASS brez sklepa Skupščine ZPASS pripada njeno premoženje Zvezi
lastnikov gozdov Slovenije.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta ZPASS, je sprejela Skupščini ZPASS dne 04. 09. 2021
in začnejo veljati takoj. Smejo pa se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z
Zakonom o društvih.

Predsednik ZPASS

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011-UPB2) in 30. člena
Statuta Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, je skupščina Združenja
predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije dne 04. 09. 2021, sprejela spremembe in
dopolnitve statuta, ter čistopis.

S T A T U T

ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (v nadaljevanju ZPASS) je
združenje predstavnikov agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, vaških srenj in drugih po
izvoru podobnih skupnosti (v nadaljevanju AS) z območja celotne Republike Slovenije.

2. člen

Namen ZPASS je, da:
● zastopa in usklajuje interese svojih članov,
● nudi strokovno, pravno in drugo pomoč AS,
● pospešuje razvoj AS,
● podpira in veča gospodarsko moč AS ob upoštevanju načel trajnosti gospodarjenja
s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči,
● skrbi za izobraževanje in usposabljanje na vseh področjih, ki se tičejo AS,
● skrbi za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,
● skrbi za založništvo in izdajanje informativne, strokovne, vzgojne in druge literature.

3. člen

Naloge ZPASS in njenih članov so:
● zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje povezane z delovanjem
AS in upravljanjem premoženja AS,
● tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah in novostih s področij, ki se tičejo
AS,
● pomoč in svetovanje pri organizaciji in delovanju AS,
● pomoč in svetovanje pri upravljanju s premoženjem AS,
● zastopanje interesov članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih planov, pri
posegih v prostor, vse navedeno v zvezi z vplivi na premoženje AS,
● izvajanje ukrepov za ohranitev tradicionalne kulturne krajine na podeželju,
● izvajanje ukrepov za nadaljnje izobraževanje članov AS za gospodarjenje s
premoženjem AS,
● svetovanje in podpora pri gospodarjenju s kmetijskimi, gozdnimi in drugimi
površinami v lasti AS,
● sodelovanje pri reševanju lovske problematike ter usklajevanje odnosov z lovskimi
organizacijami in ostalimi upravljavci lovišč,

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

2
● izvajanje ukrepov za razvoj ekološkega turizma in promocija naravnih in kulturnih
znamenitosti v kulturni krajini,
● spodbujanje članov AS za aktivnejši pristop pri gospodarjenju z gozdovi in
kmetijskimi zemljišči,
● sodelovanje pri pripravi in sprejemanju gozdno-gospodarskih načrtov, lovsko
upravljavskih načrtov in drugih načrtov za gospodarjenje s premoženjem AS,
● sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami,
● izdajanje informativnih glasil, strokovne literature ter literature za splošno javnost,
● promocija in popularizacija tradicije AS doma in v tujini,
● mednarodno sodelovanje,
● sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, povezanih z
delovanjem AS in gospodarjenjem s kulturno krajino,
● ohranitev in razvoj tradicije agrarnih skupnosti in navad,
● izvajanje še drugih dejavnosti, ki so povezane z delovanjem agrarnih skupnosti in
gospodarjenjem s premoženjem AS oz. pripomorejo k izvajanju v prejšnjih točkah
naštetih nalog.
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije ima v okviru temeljnega namena
za uresničevanje ciljev in nalog, opredeljenih s statutom tudi pridobitno dejavnost, kot
dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti združenja. Pridobitna dejavnost ne
predstavlja pretežne dejavnosti združenja, presežek prihodkov nad odhodki iz te
dejavnosti pa združenje uporabi za uresničevanje svojega temeljnega namena in ciljev,
oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katero je ustanovljeno v skladu s tem
statutom. Vsaka delitev premoženja združenja med njene člane je prepovedana in
nična.
Združenje opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, pod pogoji, ki jih za opravljenje te
dejavnosti določa zakon:
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki (prodaja živil in pijače na stojnicah ob kakih organiziranih kulturnih turističnih ali
športnih prireditvah našega združenja)
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo (prodaja
majic, pokrival in podobnih tekstilnih in drugih izdelkov na stojnicah ob kakih
organiziranih kulturnih, turističnih ali športnih prireditvah našega združenja)
I56.300 Strežba pijač (strežba pijače na stojnicah ob kakih organiziranih kulturnih
turističnih ali športnih prireditvah našega združenja)
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (izdajanje revij in časopisov našega
združenja)
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (dajanje lastnih ali
zakupljenih nepremičnin v najem ali upravljanje z njimi)

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

3

4. člen
ZPASS je pravna oseba zasebnega prava.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

4

5. člen

Ime je: Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.
Sedež ZPASS je na Filipčjem Brdu.
Žig ZPASS je okrogle oblike, v sredini je lik drevesa in lik ovce ob robu žiga pa je napis
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.
6. člen

ZPASS je del civilne družbe, kar pomeni, da jo pri njenem delovanju poleg uresničevanja
vsebin 2. in 3. člena tega Statuta ZPASS, vodi tudi prizadevanje za dobrobit vseh
državljank in državljanov Republike Slovenije.
ZPASS je prostovoljna organizacija in v ta namen razvija prostovoljno delo. Člani ZPASS
ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje in porabljen čas ne morejo zahtevati
plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov povezanih z izvedbo
programa ZPASS. Obseg in višino nadomestil določi upravni odbor ZPASS.

7. člen

ZPASS se lahko včlani tudi v sorodne mednarodne organizacije, če je njihovo delovanje v
skladu z interesi ZPASS in pravnim redom Republike Slovenije.

8. člen

ZPASS lahko oblikuje z drugimi društvi, zvezami društev, organizacijami in skupnostmi
posebne skupne organe oziroma telesa za reševanje skupnih vprašanj.

II. SIMBOLI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

9. člen

Simbol ZPASS je znak ZPASS.

10. člen

Znak ZPASS sestavljajo drevo, ovca postavljeno na ravnino ter napis Združenje
predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije. Drevo je postavljeno na ravnino v sredini
znaka, desno pod njim se nahaja ovca spodaj pa napis ZDRUŽENJE PREDSTAVNIKOV
AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE.
Simbol ZPASS je tudi znak ZPASS brez napisa.

III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV
AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE
11. člen

ZPASS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

12. člen

ZPASS zastopa in predstavlja predsednik Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednik ZPASS ).

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

5
V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika ZPASS ga nadomešča pooblaščeni
podpredsednik ZPASS.
ZPASS po pooblastilu upravnega odbora ZPASS ali skupščine članov ZPASS, lahko za
posamezne naloge predstavlja tudi druga oseba.
Novoizvoljeni predsednik ZPASS v 15 dneh po izvolitvi določi izmed izvoljenih
podpredsednikov svojega namestnika, ki ga bo nadomeščal v primeru, če zaradi
kakršnegakoli izrednega dogodka začasno ne bi mogel opravljati svoje funkcije.

IV. ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH
SKUPNOSTI
SLOVENIJE

13. člen

Člani ZPASS so: predstavniki agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, gmajnskih skupnosti,
zemljiških skupnosti, urbarialnih skupnosti, sosesk in drugih po izvoru sorodnih skupnosti.

14. člen

V okviru članov ZPASS se lahko organizirajo za uresničevanje ciljev neformalne oblike
organiziranja.
Interesno združevanje

15. člen

Člani ZPASS se lahko povezujejo zaradi usklajenega delovanja in interesov tudi v razne
oblike interesnega združevanja in povezovanja, ki je lahko trajno ali občasno.
Člani ZPASS lahko skupaj z ZPASS sprejmejo sklep ali sklenejo sporazum o oblikah
interesnega sodelovanja, v katerem določijo sedež, naloge, način delovanja in
financiranje.

V. ČLANSTVO V Z V. ČLANSTVO V DRUŽENJU PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI

SLOVENIJE

16. člen

Član ZPASS postane predstavnik AS:
 ki sprejme statut ZPASS
 ki poda pisno pristopno izjavo
Član ZPASS lahko postane tudi državljan tuje države; zanj veljajo isti pogoji kot za
državljane Republike Slovenije.
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa rednega člana ZPASS ugotavlja upravni odbor
ZPASS.

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
17. člen

Pravice članov ZPASS so, zlasti da:

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

6
 predlagajo in imenujejo člane v organe in v delovne skupine ZPASS
 imajo pravico sodelovati in glasovati na Skupščini ZPASS,
 da volijo in so izvoljeni v organe ZPASS,
 na Skupščini ZPASS določajo in oblikujejo politiko delovanja in razvoja AS,
 sodelujejo z drugimi člani ZPASS, organizacijami in skupnostmi pri uresničevanju
svojih interesov, skladno s tem statutom,
 opravljajo še druge naloge, za katere se dogovorijo v ZPASS.

18. člen

Dolžnosti članov ZPASS so zlasti, da:
● delujejo aktivno in odgovorno v skladu s Statutom ZPASS,
● izvršujejo sklepe ter programe ZPASS in njenih strokovnih organov,
● prispevajo sredstva za izvrševanje skupno dogovorjenih nalog ter redno poravnajo
članarino ZPASS,
● opravljajo še druge dolžnosti, za katere se dogovorijo v ZPASS.

19. člen

Član ZPASS preneha biti njen član:
● z izstopom,
● s prenehanjem agrarne skupnosti, ki jo predstavlja,
● z razpustom,
● z izbrisom, če najmanj dve leti ne plačuje članarine ZPASS
● z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva,
● s prenehanjem ZPASS.

20. člen

Člana ZPASS, ki kljub opominom ne izpolnjuje svojih nalog, ne deluje v skladu s Statutom
ZPASS, in sklepi Skupščine ZPASS, ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu AS in
ZPASS, lahko Častno razsodišče ZPASS (v nadaljnjem besedilu: ČR ZPASS) izključi iz
članstva ZPASS. Člana ZPASS lahko izključi ČR ZPASS po njegovem zagovoru. Sklep o
izključitvi se skupaj z razlogi izreče v pisni obliki.
Zoper sklep ČR ZPASS lahko član ZPASS v enem mesecu po prejemu pisnega sklepa o
izključitvi iz članstva pisno ugovarja Skupščini ZPASS, ki o ugovoru dokončno odloči.

21. člen

O sklepu za to pristojnega organa agrarne skupnosti, da član ZPASS izstopa iz članstva v
ZPASS, mora pristojni organ člana ZPASS v 15 dneh po sprejemu takega sklepa obvestiti
ZPASS.

VII. ORGANI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

22. člen

Organi ZPASS so:
● Skupščina Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem
besedilu: Skupščina ZPASS),

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

7
● Upravni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem
besedilu: UO ZPASS),
● Nadzorni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem
besedilu: NO ZPASS),
● Častno razsodišče Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v
nadaljnjem besedilu: ČR ZPASS).

23. člen
Mandatna doba organov ZPASS je 4 leta.

Skupščina Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

24. člen

Najvišji organ ZPASS je Skupščina ZPASS. Skupščino ZPASS sestavljajo člani ZPASS.
Skupščina ZPASS izmed članov ZPASS voli druge organe.
Vsi člani v ZPASS imajo enako število glasov. Posamezen član ZPASS lahko glasuje le z
enim glasom. Član ZPASS, ki več kot leto dni ni poravnal finančnih obveznosti do ZPASS
ali drugih članov ZPASS, se lahko na skupščini in upravnem odboru omeji glasovalna
pravica dokler ni poravnal finančnih obveznosti.
25. člen
Skupščina ZPASS je lahko redna ali izredna.
Izredna Skupščina ZPASS se skliče po potrebi.
26. člen

Skupščino ZPASS skliče predsednik ZPASS pisno, najkasneje deset dni pred
nameravanim zasedanjem.
Redna Skupščina ZPASS je vsako leto.
Predsednik ZPASS mora sklicati izredno Skupščino ZPASS, kadar to zahteva petina
članov ZPASS, ali več kot polovica UO ZPASS ali NO ZPASS, če slednji ugotovi
nepravilnosti v materialnem finančnem poslovanju. Če v roku enega meseca predsednik
ne skliče skupščine, jo skliče predlagatelj.
Izredna skupščina sklepa le o stvareh zaradi katerih je bila sklicana.

27. člen

Na skupščini ZPASS prisostvujejo člani ZPASS, lahko pa tudi drugi člani AS, ki imajo
svojega predstavnika v ZPASS in povabljeni gostje brez pravice odločanja.

28. člen

Člani ZPASS so dolžni, da na sejah Skupščine ZPASS posredujejo stališča svojih AS, ki jih
zastopajo, in da glasujejo v skladu s temi stališči.
Poleg obveznosti iz prvega odstavka tega člena imajo člani ZPASS še naslednje pravice in
obveznosti:
● da obveščajo AS, ki jih zastopajo, o svojem delu in o delu Skupščine ZPASS,
● da so aktivni pri delu Skupščine ZPASS,

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

8
● da usklajujejo stališča s člani AS, ki jo zastopajo, v okviru sprejetih smernic članov
ZPASS.

29. člen

Člani ZPASS so za svoje delo odgovorni AS, ki jih zastopajo.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

9

30. člen

Skupščina ZPASS:
● sklepa o dnevnem redu,
● sklepa o vodenju skupščine ZPASS,
● sprejema Statut ZPASS ter druge splošne akte, za katere je tako določeno z zakonom
oziroma tem Statutom ZPASS ,
● sprejema spremembe in dopolnitve temeljnega akta (statuta),
● sprejema program razvoja ZPASS,
● potrjuje program dela, finančni načrt in zaključni račun,
● odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
● voli in razrešuje predsednika ZPASS, ter člane UO ZPASS (ki niso člani po funkciji),
člane NO ZPASS in člane ČR ZPASS,
● razpravlja in odloča o poročilih UO ZPASS, NO ZPASS in ČR ZPASS,
● potrjuje imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja ZPASS,
● potrdi vsebino dela in sestavo delovnih skupin,
● potrdi višino prispevkov članov ZPASS za ZPASS in naročnino za glasilo ZPASS,
● odloča o izključitvi članov ZPASS iz članstva,
● odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov ZPASS,
● odloča o ugovorih članov ZPASS zoper sklepe o izključitvi,
● sklepa o prenehanju ZPASS,
● odloča o pritožbah zoper sklepe ČR ZPASS,
● podeljuje priznanja ZPASS,
● odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, predpisi in Statutom ZPASS.

31. člen

Skupščina ZPASS sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih članov; pri enakem
številu glasov odloča glas predsednika. Glasovanje je praviloma javno. Glasovanje je
tajno, če to zahteva večina prisotnih članov. Za sklepe o spremembi statuta ali prenehanju
delovanja ZPASS je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov.
Volitve organov ZPASS so praviloma tajne, Skupščina ZPASS pa lahko sprejme sklep, da
so javne.

32. člen

Skupščina ZPASS je javna. Odpre jo predsednik ZPASS, jo vodi ali pa jo vodi delovno
predsedstvo.
Skupščina ZPASS sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovico glasov za odločanje.
Če ob napovedani uri Skupščina ZPASS ni sklepčna, se preloži za pol ure, nato lahko
sklepa, če je navzočih vsaj petina glasov.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga overita dva, na skupščini izvoljena overitelja.

33. člen

Če Skupščina ZPASS ne izvoli predsednika ZPASS ali več kot polovice članov UO ZPASS,
ki jih voli Skupščina ZPASS, nadaljujejo z delom dosedanji organi, vendar najdlje 6
mesecev, ko mora biti zaradi volitev sklicana nova Skupščina ZPASS.

34. člen

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

10
Predlogi, prošnje in pritožbe, ki naj jih Skupščina ZPASS obravnava, morajo biti sporočeni
predsedniku ZPASS vsaj petnajst (15) dni pred dnem, za katerega je sklicana Skupščina
ZPASS. V posebno utemeljenih in nujnih primerih lahko Skupščina ZPASS obravnava tudi
predloge, prošnje in pritožbe ne glede na rok.
Pri določanju dnevnega reda skupščina najprej odloča o predlogih, ki se umikajo iz
dnevnega reda in nato o predlogih o razširitvi dnevnega reda.

35. člen

Sklepi Skupščine ZPASS so obvezni za vse organe ZPASS in člane ZPASS.

Predsednik Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

36. člen

Predsednik ZPASS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina
neposredno.
Predsednik ZPASS:
a. zastopa in predstavlja ZPASS ;
b. sklicuje in lahko vodi Skupščine ZPASS;
c. sklicuje in vodi seje UO ZPASS.
Za svoje delo odgovarja skupščini ZPASS in upravnemu odboru ZPASS.

Upravni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

37. člen

UO ZPASS upravlja ZPASS med skupščinama ZPASS in izvršuje njene sklepe. Za svoje
delo je odgovoren skupščini ZPASS.
UO ZPASS sestavljajo: predsednik, 2 podpredsednika ZPASS ter najmanj 7 članov, ki jih je
izvolila Skupščina ZPASS, ter po funkciji generalni sekretar ZPASS.
Voljenih članov UO ZPASS je največ 10 in so praviloma izbrani tako, da prihajajo iz
različnih regij. Razen predsednika druge zadolžitve določijo člani UO ZPASS med seboj ali
med drugimi člani na prvi seji po izvolitvi.
38. člen

Če preneha funkcija predsednika ZPASS iz kakršnegakoli razloga, prevzame vodenje
ZPASS eden od podpredsednikov ZPASS, ki ga določi UO ZPASS, ter opravlja svojo
funkcijo do naslednje seje Skupščine ZPASS, ki mora biti opravljena najkasneje v roku 6
mesecev po imenovanju.
Če kateri izmed ostalih članov predčasno izstopi, člani UO ZPASS imenujejo do naslednje
skupščine nadomestnega člana.

39. člen

UO ZPASS imenuje delovne skupine zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja
posameznih dejavnosti.
Pri UO ZPASS delujejo naslednje delovne skupine:
● Zakonodaja,

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

11
● Gozdarstvo,
● Kmetijstvo,
● Promocija in stiki z javnostjo,
● Izobraževanje članov,
● Druge delovne skupine potrebne za delovanje ZPASS.
Vodje delovnih skupin, če niso člani UO ZPASS, je potrebno vabiti na seje UO, kadar se
obravnava in odloča o dejavnostih z njihovega področja. Na sejah imajo glede teh
vprašanj pravico glasovanja.
UO ZPASS določi pri oblikovanju in imenovanju delovnih skupin tudi vsebino in obseg
njihovega dela.
Skupščina ZPASS potrdi vsebino dela in sestavo delovnih skupin.

40. člen

UO ZPASS :
● izvršuje sklepe Skupščine ZPASS ter sprejema potrebne odločitve, ki niso izrecno v
pristojnosti Skupščine in drugih s tem statutom določenih organov,
● upravlja s premoženjem ZPASS,
● sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun,
● določa način upravljanja s finančnimi sredstvi in odloča o porabi finančnih sredstev,
● predlaga spremembe in dopolnitve temeljnega akta (statuta),
● določa predstavnike v organe, organizacije in skupnosti na ravni republike in v
mednarodnih organizacijah,
● pripravlja predloge za podeljevanje priznanj ZPASS,
● imenuje vodje delovnih skupin in člane uredniškega odbora glasila ZPASS in druge
svoje organe,
● predlaga imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja ZPASS,
● pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Skupščino ZPASS,
● predlaga višino prispevkov članov ZPASS za ZPASS in naročnino za glasilo ZPASS,
● odloča o sprejemu predstavnikov AS v članstvo ZPASS,
● predlaga izključitev članov ZPASS iz članstva,
● odloča o pritožbah strokovnih sodelavcev ZPASS,
● ustanavlja gospodarske družbe v imenu ZPASS in opravlja funkcijo skupščine
gospodarskih družb, ki jih ustanovi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
● odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, tem Statutu ZPASS in drugih splošnih
aktih,
● spreminja naslov ZPASS.

41. člen

Funkcije predsednika ZPASS in podpredsednikov ZPASS ter članov UO so nezdružljive s
funkcijami v Nadzornem odboru ZPASS in Častnem razsodišču ZPASS.

42. člen

Seje UO ZPASS so sklepčne, če so vabljeni vsi njegovi člani in je navzočih več kot
polovica članov.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

12
UO ZPASS sklepa z večino glasov navzočih članov. Ob enakem številu glasov odloča glas
predsednika. O seji se vodi zapisnik, ki se sprejme na naslednji seji. Podpišeta ga
predsednik in zapisnikar.
V nujnih primerih lahko predsednik ZPASS oziroma podpredsednik ZPASS, ki ga
nadomešča, o posameznih vprašanjih iz pristojnosti UO ZPASS zahteva pisno glasovanje
na podlagi obrazloženega predloga. Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO ZPASS.
Podrobnejše delovanje UO ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o delu UO ZPASS.

Nadzorni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

43. člen

NO ZPASS ima predsednika in dva člana. Predsednika izvolijo izmed sebe sami člani NO.
NO ZPASS spremlja in nadzoruje delo vseh organov ZPASS, zlasti pa nadzoruje celotno
gospodarsko ter finančno in materialno poslovanje ZPASS. Predlaga tudi spremembe in
dopolnitve temeljnega akta (statuta),
Člani NO ZPASS imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam Skupščine ZPASS, UO
ZPASS in sejam delovnih skupin ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva.
NO ZPASS pisno poroča o svojih ugotovitvah Skupščini ZPASS vsaj enkrat letno in o njih
sproti obvešča UO ZPASS.
NO ZPASS je odgovoren za svoje delo Skupščini ZPASS.
Podrobnejše delovanje NO ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o delu NO ZPASS.

Častno razsodišče Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

44. člen
Kršitve Statuta ZPASS obravnava ČR ZPASS.
ČR ZPASS ima predsednika in dva člana. Predsednika izvolijo izmed sebe sami člani ČR.
Razsodišče poravnava vse spore, ki nastanejo med člani ali med člani in organi ZPASS.
Vodi disciplinski postopek in izreka kazni za prekrške članov. Za prekrške se šteje
nespoštovanje statuta in sprejetih sklepov in vsaka druga dejavnost, ki utegne huje
prizadeti delovanje in ugled ZPASS. Članom lahko izreče opomin, javni opomin ali
izključitev. Prizadeti član se lahko pritoži na skupščino, odločitev skupščine je dokončna.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika o delu ČR.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini ZPASS.
Podrobnejše delovanje ČR ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o delu ČR ZPASS.

VIII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA
PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

45. člen

Namen, naloge in delovanje ZPASS so nepridobitne. Ustvarjene presežke prihodkov nad
odhodki se porabi za dejavnost ZPASS v skladu s statutom oz. osnovnim namenom
združenja.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

13
Dohodki ZPASS so:
● prispevki članov ZPASS za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
● dotacije in sredstva za uresničevanje programa ZPASS, ki jih dajejo Republika
Slovenija ter lokalne skupnosti in njihovi organi,
● prispevki donatorjev oz. sponzorjev,
● dohodki od materialnih pravic in od opravljanja pridobitne dejavnosti združenja,
● dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja,
● darila in volila,
● drugi dohodki v skladu z zakoni.

46. člen
Finančno-materialno poslovanje ZPASS je javno.
47. člen

ZPASS mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na
podlagi podatkov finančnega knjigovodstva, ki se izkazuje v skladu z računovodskim
standardom za društva.
Finančno in materialno poslovanje ZPASS vodi praviloma upravni odbor ZPASS. UO
ZPASS lahko najame tudi računovodski servis. Finančno poslovanje poteka preko
poslovnega računa pri banki.

48. člen

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik ZPASS oziroma oseba, ki jo
ta pooblasti.
Podrobnejše delovanje na področju finančno – materialnega poslovanja je opredeljeno s
Pravili o finančno – materialnem poslovanju ZPASS.

IX. ARBITRAŽA

49. člen

Medsebojne spore med ZPASS ter člani ZPASS se rešujejo sporazumno. Če do
sporazumne rešitve ne pride, stranke v sporu določijo arbitražo, tako da vsaka stranka
imenuje po enega arbitra, skupno pa predsednika arbitraže.
Arbitraža si določi pravila postopka.
Odločitev arbitraže je dokončna.

X. STROKOVNI SODELAVCI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH
SKUPNOSTI SLOVENIJE

50. člen

Strokovne sodelavce predstavljajo generalni sekretar in strokovnjaki z različnih institucij, ki
pomagajo pri delu delovnih skupin.
Generalni sekretar (GS) je lahko odredbodajalec za sredstva ZPASS do vsote, ki jo določi
UO ZPASS.
V primeru povečanega obsega del na finančnem, administrativnem in tehničnem področju,
lahko UO ZPASS najame ustrezno servisno organizacijo.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

14
V primeru, da je obseg dela preobsežen za najem servisa, lahko ZPASS v skladu z
razpoložljivimi sredstvi in s potrditvijo skupščine ZPASS ustanovi strokovno službo, ki
opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo.
Strokovno službo vodi generalni sekretar ZPASS.
Delovna razmerja delavcev strokovne službe ZPASS se uredijo v skladu s predpisi,
splošnimi akti ZPASS in kolektivno pogodbo.
Podrobnejše delovanje generalnega sekretarja ZPASS je opredeljeno s Poslovnikom o
delu GS ZPASS.
XI. JAVNOST DELA ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

51. člen

Delo ZPASS in njenih članov je javno.
Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo ZPASS,
dostopni vsem članom ZPASS. Na ta način jim je omogočeno, da se seznanijo o
opravljenem delu in nalogah.

52. člen

ZPASS in njeni člani obveščajo javnost o svojem delu preko glasila ZPASS in preko
sredstev javnega obveščanja.

53. člen

Javnost dela je lahko izključena le pri obravnavanju posameznega vprašanja in drugih
podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti.
54. člen

Javnost je lahko izključena iz obravnavanja vprašanj iz prejšnjega člena na podlagi sklepa
organa, ki taka vprašanja obravnava.

55. člen

Člani ZPASS imajo pravico biti obveščeni o delovanju ter poslovanju ZPASS ter o drugih
vprašanjih, ki so pomembna za to dejavnost.
56. člen

Za uresničevanje obveščanja sta odgovorna predsednik ZPASS in generalni sekretar.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik ZPASS.

XII. PRIZNANJA ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

57. člen

ZPASS podeljuje članom ter organizacijskim skupinam ZPASS, agrarnim skupnostim,
posameznikom in podjetjem, Republiki Sloveniji ter lokalnim skupnostim in njihovim
organom, drugim organizacijam in skupnostim ter tudi tujim državljanom, to je osebam in

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

15
organizacijam, ki so doprinesle ali so dale velik prispevek k pomenu ali razvoju ter
organiziranosti agrarnih skupnosti v Sloveniji priznanja
● na področju razvijanja organiziranosti AS,
● za dolgoletno aktivno delo v ZPASS,
● za zgledno sodelovanje in pomoč pri delovanju ZPASS,
● za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled AS in ZPASS doma in v tujini.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije
– druga dopolnitev in sprememba 4. 9. 2021

16

58. člen

ZPASS podeljuje priznanja za posebne in izjemne zasluge ter življenjsko delo na področju
AS v skladu s pravilnikom ali drugimi splošnimi akti.
59. člen

Častno članstvo ZPASS je najvišje priznanje, ki ga lahko ZPASS podeli članu oziroma
predstavniku AS za posebne zasluge za delo na področju AS.
ZPASS izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugi fizični ali pravni osebi za izredne
zasluge za delovanje ZPASS. Častni člani ZPASS, ki niso redni člani ZPASS nimajo
pravice odločanja (glasovanja) v organih ZPASS.
Predlog za podelitev priznanja lahko poda eden ali več rednih članov ZPASS. O
izpolnjevanju pogojev za dodelitev priznanja odloča Skupščina ZPASS. Priznanje podeli
predsednik ZPASS na skupščini ZPASS.

XIII. POKROVITELJSTVO

60. člen

Republika Slovenija, lokalne skupnosti in njihovi organi, podjetja ter druge organizacije in
skupnosti, lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad ZPASS ali posameznimi dogodki, ki jih
organizira ZPASS.
Pokroviteljstvo se uredi s sklepom ali s posebno pogodbo.

XIV. PRENEHANJE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE

61. člen

ZPASS preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu
društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja društva ali po
samem zakonu. O prenehanju ZPASS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini
vseh članov.
Ob prenehanju ZPASS brez sklepa Skupščine ZPASS pripada njeno premoženje Zvezi
lastnikov gozdov Slovenije.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta ZPASS, je sprejela Skupščini ZPASS dne 04. 09. 2021
in začnejo veljati takoj. Smejo pa se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z
Zakonom o društvih.

Predsednik ZPASS

STOPIMO V STIK

 

Predsednik: 041 328 580

Generalni sekretar: 051 344 880

info@agrarne.si

Naslov za dostavo pošte:

ZPASS, Filipčje Brdo 2, 6210 Sežana

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.