Statut ZPASS 

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

1

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011-UPB2) je ustanovna

skupščina na svoji seji dne 05.04.2012 sprejela sklep o ustanovitvi ZDRUŽENJA

PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE in v ta namen sprejela naslednji

 

S T A T U T

 

ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (v nadaljevanju ZPASS) je združenje

predstavnikov agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, vaških srenj in drugih po izvoru

podobnih skupnosti (v nadaljevanju AS) z območja celotne Republike Slovenije.

 

2. člen

Namen ZPASS je, da:

● zastopa in usklajuje interese svojih članov,

● nudi strokovno, pravno in drugo pomoč AS,

● pospešuje razvoj AS,

● podpira in veča gospodarsko moč AS ob upoštevanju načel trajnosti gospodarjenja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči,

● skrbi za izobraževanje in usposabljanje na vseh področjih, ki se tičejo AS,

● skrbi za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,

● skrbi za založništvo in izdajanje informativne, strokovne, vzgojne in druge literature.

 

3. člen

Naloge ZPASS in njenih članov so:

● zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje povezane z delovanjem AS in upravljanjem premoženja AS,

● tekoče obveščanje članov o aktualnih razmerah in novostih s področij, ki se tičejo AS,

● pomoč in svetovanje pri organizaciji in delovanju AS,

● pomoč in svetovanje pri upravljanju s premoženjem AS,

● zastopanje interesov članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih planov, pri posegih v prostor, vse navedeno v zvezi z vplivi na premoženje AS,

● izvajanje ukrepov za ohranitev tradicionalne kulturne krajine na podeželju,

● izvajanje ukrepov za nadaljnje izobraževanje članov AS za gospodarjenje s premoženjem AS,

● svetovanje in podpora pri gospodarjenju s kmetijskimi, gozdnimi in drugimi površinami v lasti AS,

● sodelovanje pri reševanju lovske problematike ter usklajevanje odnosov z lovskimi organizacijami in ostalimi upravljavci lovišč,

● izvajanje ukrepov za razvoj ekoturizma in promocija naravnih in kulturnih znamenitosti v kulturni krajini,

● spodbujanje članov AS za aktivnejši pristop pri gospodarjenju z gozdovi in kmetijskimi zemljišči,

● sodelovanje pri pripravi in sprejemanju gozdno-gospodarskih načrtov, lovsko upravljavskih načrtov in drugih načrtov za gospodarjenje s premoženjem AS,

● sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami,

● izdajanje informativnih glasil, strokovne literature ter literature za splošno javnost,

● promocija in popularizacija tradicije AS doma in v tujini, Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije Sežana 05. april 2012

● mednarodno sodelovanje,

● sodelovanje z ostalimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, povezanih z delovanjem AS in gospodarjenjem s kulturno krajino,

● ohranitev in razvoj tradicije agrarnih skupnosti in navad,

● izvajanje še drugih dejavnosti, ki so povezane z delovanjem agrarnih skupnosti in gospodarjenjem s premoženjem AS oz. pripomorejo k izvajanju v prejšnjih točkah naštetih nalog.

 

4. člen

ZPASS je pravna oseba zasebnega prava.

 

5. člen

Ime je: Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.

Sedež ZPASS je v Vipavi

Žig ZPASS je okrogle oblike, v sredini je lik drevesa in lik ovce ob robu žiga pa je napis

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.

 

6. člen

ZPASS je del civilne družbe, kar pomeni, da jo pri njenem delovanju poleg uresničevanja

vsebin 2. in 3. člena tega Statuta ZPASS, vodi tudi prizadevanje za dobrobit vseh državljank

in državljanov Republike Slovenije.

ZPASS je prostovoljna organizacija in v ta namen razvija prostovoljno delo. Člani ZPASS ob

izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje in porabljen čas ne morejo zahtevati

plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov povezanih z izvedbo programa

ZPASS. Obseg in višino nadomestil določi upravni odbor ZPASS.

 

7. člen

ZPASS se lahko včlani tudi v sorodne mednarodne organizacije, če je njihovo delovanje v

skladu z interesi ZPASS in pravnim redom Republike Slovenije.

 

8. člen

ZPASS lahko oblikuje z drugimi društvi, zvezami društev, organizacijami in skupnostmi

posebne skupne organe oziroma telesa za reševanje skupnih vprašanj.

 

II. SIMBOLI ZDRUŽENJE PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

9. člen

Simbol ZPASS je znak ZPASS.

 

10. člen

Znak ZPASS sestavljajo drevo, ovca postavljeno na ravnino ter napis Združenje

predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije. Drevo je postavljeno na ravnino v sredini znaka,

desno pod njim se nahaja ovca spodaj pa napis ZDRUŽENJE PREDSTAVNIKOV

AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE.

Simbol ZPASS je tudi znak ZPASS brez napisa.

 

III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

3

 

11. člen

ZPASS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

 

12. člen

ZPASS zastopa in predstavlja predsednik Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsednik ZPASS ).

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika ZPASS ga nadomešča tisti podpredsednik ZPASS, ki je pooblaščen za ustrezno področje.

ZPASS po pooblastilu upravnega odbora ZPASS ali skupščina članov ZPASS lahko za posamezne naloge predstavlja tudi druga oseba.

Novoizvoljeni predsednik ZPASS v 15 dneh po izvolitvi določi izmed izvoljenih

podpredsednikov svojega namestnika, ki ga bo nadomeščal v primeru, če zaradi

kakršnegakoli izrednega dogodka začasno ne bi mogel opravljati svoje funkcije.

 

IV. ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

13. člen

Člani ZPASS so: predstavniki agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, gmajnskih skupnosti,

zemljiških skupnosti, urbarialnih skupnosti, sosesk in drugih po izvoru sorodnih skupnosti, ki

so vzpostavljene na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti in so vpisana v

Register agrarnih skupnosti, ki ga vodijo upravne enote.

 

14. člen

V okviru članov ZPASS se lahko organizirajo za uresničevanje ciljev neformalne oblike organiziranja.

Interesno združevanje

 

15. člen

Člani ZPASS se lahko povezujejo zaradi usklajenega delovanja in interesov tudi v razne

oblike interesnega združevanja in povezovanja, ki je lahko trajno ali občasno.

Člani ZPASS lahko skupaj z ZPASS sprejmejo sklep ali sklenejo sporazum o oblikah

interesnega sodelovanja, v katerem določijo sedež, naloge, način delovanja in financiranje.

 

V. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

16. člen

Član ZPASS postane predstavnik AS na podlagi sklepa pristojnega organa AS, ki jo

predstavlja.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa rednega člana ZPASS ugotavlja upravni odbor

ZPASS.

 

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

 

17. člen

Pravice članov ZPASS so zlasti, da:

● volijo in imenujejo delegate za Skupščino ZPASS ter druge organe ZPASS,

● člani imajo pravico sodelovati in glasovati na Skupščini, pravico, da volijo in so izvoljeni v organe združenja, statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, Sežana 05. april 2012

4

● na Skupščini ZPASS določajo in oblikujejo politiko delovanja in razvoja AS,

● sodelujejo z drugimi člani ZPASS, organizacijami in skupnostmi pri uresničevanju svojih interesov,

● opravljajo še druge naloge, za katere se dogovorijo v ZPASS.

 

18. člen

Dolžnosti članov ZPASS so zlasti, da:

● delujejo aktivno in odgovorno v skladu s Statutom ZPASS,

● izvršujejo sklepe ter programe ZPASS in njenih strokovnih organov,

● prispevajo sredstva za izvrševanje skupno dogovorjenih nalog ter redno poravnajo članarino ZPASS,

● vsako leto redno poročajo o svojem delovanju,

● opravljajo še druge dolžnosti, za katere se dogovorijo v ZPASS.

 

19. člen

Član ZPASS preneha biti njen član:

● z izstopom,

● s prenehanjem agrarne skupnosti, ki jo predstavlja,

● z razpustom,

● z izbrisom, če najmanj dve leti ne plačuje članarine ZPASS in ne poroča o svojem delovanju,

● z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva,

● s prenehanjem ZPASS.

 

20. člen

Člana ZPASS, ki kljub opominom ne izpolnjuje svojih nalog, ne posluje v skladu s Statutom

ZPASS, svojimi pravili, in sklepi Skupščine ZPASS, ali sicer s svojim delovanjem škoduje

ugledu AS in ZPASS, lahko Častno razsodišče ZPASS (v nadaljnjem besedilu: ČR ZPASS)

izključi iz članstva ZPASS. Člana lahko izključi ČR ZPASS po njegovem zagovoru. Sklep o izključitvi se skupaj z razlogi izreče v pisni obliki.

Zoper sklep ČR ZPASS lahko član ZPASS v enem mesecu po prejemu pisnega sklepa o

izključitvi iz članstva pisno ugovarja Skupščini ZPASS, ki o ugovoru dokončno odloči.

 

21. člen

O sklepu za to pristojnega organa agrarne skupnosti, da član ZPASS izstopa iz članstva v

ZPASS, mora pristojni organ člana ZPASS v 15 dneh po sprejemu takega sklepa obvestiti

ZPASS.

 

VII. ORGANI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

22. člen

Organi ZPASS so:

● Skupščina Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: Skupščina ZPASS),

● Upravni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: UO ZPASS),

● Nadzorni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: NO ZPASS),

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana, 05. april 2012

● Častno razsodišče Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: ČR ZPASS).

 

23. člen

Mandatna doba organov ZPASS je 4 leta.

 

Skupščina Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

 

24. člen

Najvišji organ ZPASS je Skupščina ZPASS. Skupščina voli druge organe.

Skupščino ZPASS sestavljajo pooblaščeni predstavniki AS.

Vsi predstavniki AS v ZPASS imajo enako število glasov. Posamezen predstavnik lahko

glasuje le z enim glasom. Predstavniku AS, ki več kot leto dni ni poravnal finančnih

obveznosti do ZPASS ali drugih članov ZPASS, se lahko na skupščini in upravnem odboru

omeji glasovalna pravica dokler ni poravnal finančnih obveznosti.

 

25. člen

Skupščina ZPASS je lahko redna ali izredna.

Izredna Skupščina ZPASS se skliče po potrebi.

 

26. člen

Skupščino ZPASS skliče predsednik ZPASS pisno, najkasneje deset dni pred nameravanim

zasedanjem.

Redna Skupščina ZPASS je vsako leto.

Predsednik ZPASS mora sklicati izredno Skupščino ZPASS, kadar to zahteva petina članov

ZPASS, ali več kot polovica UO ZPASS ali NO ZPASS, če slednji ugotovi nepravilnosti v

materialnem finančnem poslovanju. Če v roku enega meseca predsednik ne skliče skupščine, jo skliče predlagatelj.

Izredna skupščina sklepa le o stvareh zaradi katerih je bila sklicana.

 

27. člen

Na skupščini ZPASS prisostvujejo člani ZPASS, lahko pa tudi drugi člani AS, ki imajo

svojega predstavnika v ZPASS in povabljeni gostje brez pravice odločanja.

 

28. člen

Predstavniki AS so dolžni, da na sejah Skupščine ZPASS posredujejo stališča svojih AS, ki

jih zastopajo, in da glasujejo v skladu s temi stališči.

Poleg obveznosti iz prvega odstavka tega člena imajo predstavniki AS še naslednje pravice in obveznosti:

● da obveščajo AS, ki jih zastopajo, o svojem delu in o delu Skupščine ZPASS,

● da v primerih nesoglasij o posameznih vprašanjih ponovno razpravljajo s člani ZPASS in zahtevajo od njih stališča,

● da so aktivni pri delu Skupščine ZPASS,

● da usklajujejo stališča s člani AS, ki jo zastopajo, v okviru sprejetih smernic članov ZPASS.

 

29. člen

Predstavniki AS so za svoje delo odgovorni AS, ki jih zastopajo.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

6

 

30. člen

Skupščina ZPASS:

● sklepa o dnevnem redu

● sprejema Statut ZPASS ter druge splošne akte, za katere je tako določeno z zakonom oziroma tem Statutom ZPASS ,

● sprejema spremembe in dopolnitve temeljnega akta (statuta),

● sprejema program razvoja ZPASS,

● potrjuje program dela, finančni načrt in zaključni račun,

● odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

● voli in razrešuje predsednika ZPASS, enega ali več podpredsednikov ZPASS ter člane UO ZPASS (ki niso člani po funkciji), člane NO ZPASS, člane ČS ZPASS in njihove namestnike ter druge organe, za katere je tako določeno,

● razpravlja in odloča o poročilih UO ZPASS, NO ZPASS in ČS ZPASS,

● potrjuje imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja ZPASS,

● potrdi vsebino dela in sestavo delovnih skupin,

● potrdi višino prispevkov članov ZPASS za ZPASS in naročnino za glasilo ZPASS,

● odloča o sprejemu predstavnikov AS v članstvo ZPASS,

● odloča o izključitvi članov ZPASS iz članstva,

● odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov ZPASS,

● odloča o ugovorih članov ZPASS zoper sklepe o izključitvi,

● sklepa o prenehanju ZPASS,

● odloča o pritožbah zoper sklepe ČR ZPASS,

● odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, predpisi in Statutom ZPASS.

 

31. člen

Skupščina ZPASS sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih članov; pri enakem

številu glasov odloča glas predsednika. Glasovanje je praviloma javno. Glasovanje je tajno, če

to zahteva večina prisotnih članov. Za sklepe o spremembi statuta ali prenehanju delovanja

ZPASS je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov.

Volitve organov ZPASS so praviloma tajne, Skupščina ZPASS pa lahko sprejme sklep, da so javne.

 

32. člen

Skupščina ZPASS je javna. Odpre jo predsednik ZPASS, jo vodi ali pa jo vodi delovno predsedstvo.

Skupščina ZPASS sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovico glasov za odločanje. Če

ob napovedani uri Skupščina ZPASS ni sklepčna, se preloži za pol ure, nato lahko sklepa, če

je navzočih vsaj petina glasov. O delu skupščine se piše zapisnik.

 

33. člen

Če Skupščina ZPASS ne izvoli predsednika ZPASS ali več kot polovice članov UO ZPASS,

ki jih voli Skupščina ZPASS, nadaljujejo z delom dosedanji organi, vendar najdlje 6 mesecev, ko mora biti zaradi volitev sklicana nova Skupščina ZPASS.

 

34. člen

Predlogi, prošnje in pritožbe, ki naj jih Skupščina ZPASS obravnava, morajo biti sporočeni

predsedniku ZPASS vsaj petnajst (15) dni pred dnem, za katerega je sklicana Skupščina

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

7

ZPASS. V posebno utemeljenih in nujnih primerih lahko Skupščina ZPASS obravnava tudi predloge, prošnje in pritožbe ne glede na rok.

 

35. člen

Sklepi Skupščine ZPASS so obvezni za vse organe ZPASS in člane ZPASS.

 

Predsednik Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

 

36. člen

Predsednik ZPASS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina neposredno.

Predsednik ZPASS:

a. zastopa in predstavlja ZPASS ;

b. sklicuje in vodi Skupščine ZPASS;

c. sklicuje in vodi seje UO ZPASS.

Za svoje delo odgovarja skupščini ZPASS in upravnemu odboru ZPASS.

 

Upravni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

 

37. člen

UO ZPASS upravlja ZPASS med skupščinama ZPASS in izvršuje njene sklepe. Za svoje delo je odgovoren skupščini ZPASS.

UO ZPASS sestavljajo: predsednik, 2 podpredsednika ZPASS ter najmanj 7 članov, ki jih je

izvolila Skupščina ZPASS, ter po funkciji generalni sekretar ZPASS.

Voljenih članov UO ZPASS je največ 10 in so praviloma izbrani tako, da prihajajo iz

različnih regij. Razen predsednika druge zadolžitve določijo člani UO ZPASS med seboj ali

med drugimi člani na prvi seji po izvolitvi.

 

38. člen

Če preneha funkcija predsednika ZPASS iz kakršnegakoli razloga, prevzame vodenje ZPASS

eden od podpredsednikov ZPASS, ki ga določi UO ZPASS, ter opravlja svojo funkcijo do

naslednje seje Skupščine ZPASS, ki mora biti opravljena najkasneje v roku 6 mesecev po imenovanju.

Če kateri izmed ostalih članov predčasno izstopi, člani UO ZPASS imenujejo do naslednje skupščine nadomestnega člana.

 

39. člen

UO ZPASS imenuje delovne skupine zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja posameznih dejavnosti.

UO ZPASS lahko ob soglasju skupščine ZPASS, spreminja te delovne skupine glede na interese članov ZPASS.

Pri UO ZPASS delujejo naslednje delovne skupine:

● Zakonodaja,

● Gozdarstvo,

● Kmetijstvo,

● Promocija in stiki z javnostjo,

● Izobraževanje članov,

● druge delovne skupine potrebne za delovanje ZPASS.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

8

Vodje delovnih skupin, če niso člani UO ZPASS, je potrebno vabiti na seje UO, kadar se

obravnava in odloča o dejavnostih z njihovega področja. Na sejah imajo glede teh vprašanj pravico glasovanja.

UO ZPASS določi pri oblikovanju in imenovanju delovnih skupin tudi vsebino in obseg njihovega dela.

Skupščina ZPASS potrdi vsebino dela in sestavo delovnih skupin

 

40. člen

UO ZPASS :

● izvršuje sklepe Skupščine ZPASS ter sprejema potrebne odločitve, ki niso izrecno v pristojnosti Skupščine in drugih s tem statutom določenih organov,

● upravlja s premoženjem ZPASS,

● sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun,

● predlaga spremembe in dopolnitve temeljnega akta (statuta),

● določa predstavnike v organe, organizacije in skupnosti na ravni republike in v mednarodnih organizacijah,

● podeljuje priznanja ZPASS,

● imenuje vodje delovnih skupin in člane uredniškega odbora glasila ZPASS in druge svoje organe,

● predlaga imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja ZPASS,

● pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Skupščino ZPASS,

● predlaga višino prispevkov članov ZPASS za ZPASS in naročnino za glasilo ZPASS,

● predlaga sprejem društev v članstvo ZPASS,

● predlaga izključitev članov ZPASS iz članstva,

● odloča o pritožbah strokovnih sodelavcev ZPASS,

● ustanavlja gospodarske družbe v imenu ZPASS in opravlja funkcijo skupščine gospodarskih družb, ki jih ustanovi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,

● odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, tem Statutu ZPASS in drugih splošnih aktih.

● Spreminja naslov sedeža ZPASS v istem kraju

 

41. člen

Funkcije predsednika ZPASS in podpredsednikov ZPASS so nezdružljive s funkcijami v

Nadzornem odbora ZPASS in Častnem razsodišču ZPASS.

 

42. člen

Seje UO ZPASS so sklepčne, če so vabljeni vsi njegovi člani in je navzočih več kot polovica članov.

UO ZPASS sklepa z večino glasov navzočih članov. Ob enakem številu glasov odloča glas

predsednika. O seji se vodi zapisnik, ki se sprejme na naslednji seji. Podpišeta ga predsednik in zapisnikar.

V nujnih primerih lahko predsednik ZPASS oziroma podpredsednik ZPASS, ki ga

nadomešča, o posameznih vprašanjih iz pristojnosti UO ZPASS zahteva pisno glasovanje na

podlagi obrazloženega predloga. Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO ZPASS.

 

Nadzorni odbor Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

 

43. člen

NO ZPASS ima predsednika in dva člana. Predsednika izvolijo izmed sebe sami člani NO.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

9

NO ZPASS spremlja in nadzoruje delo vseh organov ZPASS, zlasti pa nadzoruje celotno

gospodarsko ter finančno in materialno poslovanje ZPASS. Predlaga tudi spremembe in

dopolnitve temeljnega akta (statuta),

Člani NO ZPASS imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam Skupščine ZPASS, UO

ZPASS in sejam delovnih skupin ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva.

NO ZPASS pisno poroča o svojih ugotovitvah Skupščini ZPASS vsaj enkrat letno in o njih sproti obvešča UO ZPASS.

NO ZPASS je odgovoren za svoje delo Skupščini ZPASS.

 

Častno razsodišče Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

 

44. člen

Kršitve Statuta ZPASS obravnavajo ČR ZPASS in častna razsodišča članov ZPASS.

ČR ZPASS ima predsednika in dva člana. Predsednika izvolijo izmed sebe sami člani ČR.

Razsodišče poravnava vse spore, ki nastanejo med člani ali med člani in organi ZPASS. Vodi

disciplinski postopek in izreka kazni za prekrške članov. Za prekrške se šteje nespoštovanje

statuta in sprejetih sklepov in vsaka druga dejavnost, ki utegne huje prizadeti delovanje in

ugled ZPASS. Članom lahko izreče opomin, javni opomin ali izključitev. Prizadeti član se

lahko pritoži na skupščino, odločitev skupščine je dokončna.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.

Razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini.

 

VIII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

45. člen

Namen, naloge in delovanje združenja so nepridobitne. Ustvarjene presežke prihodkov nad

odhodki se porabi za dejavnost združenja v skladu s statutom oz. osnovnim namenom združenja.

Dohodki ZPASS so:

● prispevki članov ZPASS za izvajanje skupno dogovorjenih nalog, ki se določijo glede na število članov AS in površino AS,

● dotacije in sredstva za uresničevanje programa ZPASS, ki jih dajejo Republika Slovenija ter lokalne skupnosti in njihovi organi,

● prispevki donatorjev oz. sponzorjev,

● dohodki od materialnih pravic, založniške in drugih dejavnosti (tečaji, seminarji, izletništvo itd),

● dohodki od prireditev,

● dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja,

● darila in volila,

● drugi dohodki v skladu z zakoni.

 

46. člen

Finančno-materialno poslovanje ZPASS je javno.

 

47. člen

ZPASS mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na podlagi

podatkov finančnega knjigovodstva, ki se izkazuje v skladu z računovodskim standardom za društva.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

10

Finančno in materialno poslovanje ZPASS vodi praviloma generalni sekretar ZPASS. UO

ZPASS lahko najame tudi računovodski servis. Finančno poslovanje poteka preko poslovnega računa pri banki.

 

48. člen

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik ZPASS oziroma oseba, ki jo ta

pooblasti.

 

IX. ARBITRAŽA

 

49. člen

Medsebojne spore med ZPASS ter člani ZPASS se rešujejo sporazumno. Če do sporazumne

rešitve ne pride, stranke v sporu določijo arbitražo, tako da vsaka stranka imenuje po enega

arbitra, skupno pa predsednika arbitraže.

Arbitraža si določi pravila postopka.

Odločitev arbitraže je dokončna.

X. STROKOVNI SODELAVCI ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

50. člen

Strokovne sodelavce predstavljajo generalni sekretar in strokovnjaki z različnih institucij, ki

pomagajo pri delu delovnih skupin.

Generalni sekretar je lahko odredbodajalec za sredstva ZPASS do vsote, ki jo določi UO

ZPASS, nad to vsoto pa skupaj s predsednikom.

V primeru povečanega obsega del na finančnem, administrativnem in tehničnem področju,

lahko UO ZPASS najame ustrezno servisno organizacijo.

V primeru, da je obseg dela preobsežen za najem servisa, lahko ZPASS v skladu z

razpoložljivimi sredstvi in s potrditvijo skupščine ZPASS ustanovi strokovno službo, ki

opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo.

Strokovno službo vodi generalni sekretar ZPASS.

Delovna razmerja delavcev strokovne službe ZPASS se uredijo v skladu s predpisi, splošnimi

akti ZPASS in kolektivno pogodbo.

XI. JAVNOST DELA ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

51. člen

Delo ZPASS in njenih članov je javno.

Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo ZPASS,

dostopni vsem članom ZPASS. Na ta način jim je omogočeno, da se seznanijo o opravljenem

delu in nalogah.

 

52. člen

ZPASS in njeni člani obveščajo javnost o svojem delu preko glasila ZPASS in preko sredstev

javnega obveščanja.

 

53. člen

Javnost dela je lahko izključena le pri obravnavanju posameznega vprašanja in drugih

podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

11

54. člen

Javnost je lahko izključena iz obravnavanja vprašanj iz prejšnjega člena na podlagi sklepa

organa, ki taka vprašanja obravnava.

 

55. člen

Člani ZPASS imajo pravico biti obveščeni o delovanju ter poslovanju ZPASS ter o drugih

vprašanjih, ki so pomembna za to dejavnost.

56. člen

Za uresničevanje obveščanja sta odgovorna predsednik ZPASS in generalni sekretar.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik ZPASS.

 

XII. PRIZNANJA ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

57. člen

ZPASS podeljuje članom ter organizacijskim skupinam ZPASS, agrarnim skupnostim,

posameznikom in podjetjem, Republiki Sloveniji ter lokalnim skupnostim in njihovim

organom, drugim organizacijam in skupnostim ter tudi tujim državljanom, to je osebam in

organizacijam, ki so doprinesle ali so dale velik prispevek k pomenu ali razvoju ter

organiziranosti agrarnih skupnosti v Sloveniji priznanja

● na področju razvijanja organiziranosti AS,

● za dolgoletno aktivno delo v ZPASS,

● za zgledno sodelovanje in pomoč pri delovanju ZPASS,

● za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled AS in ZPASS doma in v tujini.

 

58. člen

ZPASS podeljuje priznanja za posebne in izjemne zasluge ter življenjsko delo na področju AS

v skladu s pravilnikom ali drugimi splošnimi akti.

 

59. člen

Častno članstvo ZPASS je najvišje priznanje, ki ga lahko ZPASS podeli članu oziroma

predstavniku AS za posebne zasluge za delo na področju AS.

ZPASS izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugi fizični ali pravni osebi za izredne

zasluge za delovanje ZPASS. Častni člani, ki niso redni člani ZPASS nimajo pravice

odločanja (glasovanja) v organih ZPASS.

Predlog za podelitev priznanja lahko poda eden ali več rednih članov. O izpolnjevanju

pogojev za dodelitev priznanja odloča Skupščina ZPASS. Priznanje podeli predsednik ZPASS

na skupščini ZPASS.

 

XIII. POKROVITELJSTVO

 

60. člen

Republika Slovenija, lokalne skupnosti in njihovi organi, podjetja ter druge organizacije in

skupnosti, lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad ZPASS ali posameznimi dogodki, ki jih

organizira ZPASS.

Pokroviteljstvo se uredi s sklepom ali s posebno pogodbo.

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

12

 

XIV. PRENEHANJE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE

 

61. člen

ZPASS preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu

društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja društva ali po samem

zakonu. O prenehanju ZPASS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini vseh

članov.

Ob prenehanju ZPASS brez sklepa Skupščine ZPASS pripada njeno premoženje na Zvezo

lastnikov gozdov Slovenije.

 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

62. člen

Statut ZPASS, je bil sprejet ne Ustanovni skupščini ZPASS dne 05.04.2012 in začne veljati

takoj. Sme pa se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

 

Generalni sekretar

Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Tine Premrl

STOPIMO V STIK

 

+386 41 872 198

info@agrarne.si

MILANA BAJCA 3, 5271 VIPAVA

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.