Prevoznice so dolžni imeti pri sebi prevozniki gozdno lesnih sortimentov. V primeru, da je ne bi imeli, ali na njej ne bo vseh zahtevanih podatkov oziroma, če se vpisani podatki ne bodo ujemali z dejanskim stanjem prevoza, zakon predpisuje naslednje globe: za pravne osebe in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost od 5.000 do 50.000 evrov; za odgovorne osebe pravne osebe ali posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost od 1.500 do 2.000 evrov; za posameznike od 300 do 2.000 evrov.

Nadzor bo izvajala Policija, Carinski uprava RS ter Gozdarska inšpekcija. Na njihovo zahtevo, jim bodo prevozniki morali pokazati prevoznico. Predvidena pa je tudi strokovna pomoč Zavoda za gozdove Slovenije. Kot je povedala glavna inšpektorica Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje, mag. Saša Dragar Milanovič bodo prvi mesec opozarjali, da morajo prevozniki imeti prevoznice ter na morebitne napake v izpolnjeni prevoznici. Lesa prevoznikov, ki ne bodo imeli prevoznic zaenkrat še ne bodo zasegli. Postopek o zasegu lesa bo določen v pravilniku, ki ga bo minister, pristojen za gozdarstvo, sprejel predvidoma v tem mesecu.
Lastniki gozdov bodo prevoznice lahko dobili na izpostavah Zavoda za gozdove Slovenije.