1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Rok razpisa

Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 4. 2017, Stran: 1014

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z ZKme-1, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Podpora je namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po uredbi.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Vojko Bizjak, Tel: (01) 51 36 648, GSM: 041 366524), e-naslov: vojko.bizjak@kgzs.si.

Razpisna dokumentacija: Ministrstvo bo na spletnih straneh objavilo razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev za izvedbo javnega razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.