POVZETEK ZAPISNIKA

6. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bil dne, 18.7.2013 ob 16.00 uri v prostorih AS Dovje-Mojstrana v Dovjah.

Udeleženci so obravnavali tekočo problematiko dela ZPASS, posebej so se zadržali pri informiranju članstva in javnosti, sodelovanju s sorodnimi organizacijami, obravnavali so predlog Državljanske liste glede spremembe zakona o AS in ekskurzijo v Avstrijo.

Zapisniki sej UO bo objavljen na spletni strani; članom bo generalni sekretar pošiljal sporočila/novice po e-pošti ali SMS.

ZPASS podpira sprejem Zakona o agrarnih skupnostih na način, da se le-ta sprejme po rednem zakonodajnem postopku in v skladu s temeljnimi rešitvami, ki jih je sprejela delovna skupina Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pri čemer je potrebno upoštevati tudi predlog poslanca Riharda Braniselja (PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC z dne 4. 6. 2013) z opcijo, da se AS omogoči ustanavljanje pravnih oseb.

ZPASS podpira pravno ureditev, po kateri občine niso več lastnice deležev v AS ampak, da ti deleži pripadajo ostalim lastnikom.

Glede sodelovanja s stanovski organizacijami je razprava pokazala, da  ZPASS ne bo brezpogojno podpirala sporočil in stališč, ki jih te imajo. Kljub temu so člani z večino podprli izjavo za javnost Zveze lastnikov gozdov.

Potrdi se predlagana in objavljena ekskurzija v Avstrijo 5.8.2013. Na ekskurzijo se povabi na stroške ZPASS do 2 osebi iz MKO in nekaj ključnih novinarjev.

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni bomo prisotni v okviru KGZ ali Zavoda za gozdove. Odobri se razumen strošek za izdelavo letakov ali zgibank in potnih stroškov. V imenu ZPASS bodo na sejmu prisotni v različnih dnevih Leopold, Anton in Vito. Tine sodeluje pri pripravi gradiva za sejem. Dogovorjena je novinarska konferenca na sejmu.