SKRAJŠANI ZAPISNIK

II. letne skupščine Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, ki je bila dne 26. januarja 2013 v Čebelarskem domu v Lukovici.

 

Pred skupščino so se v prostorih Čebelarskega doma odvijale štiri ločene delavnice, ki so se jih udeležili menda prav vsi udeleženci skupščine. Delavnice:

  1. Pravna vprašanja agrarnih skupnosti –  Matjaž Andrejašič
  2. Gospodarjenje z gozdovi in spremembe Zakona o      gozdovih – Vito Komac
  3. Perspektive razvoja agrarnih skupnosti –  Egon Rebec
  4. Aktualna problematika upravljanja agrarnih      skupnosti – Tine Premrl

 

Občni zbor je sklepčen. Prisotnih je 31 predstavnikov starih članic od 37 včlanjenih, na novo se jih je včlanilo 13 do današnjega dne. Vseh prisotnih je bilo na skupščini 44 predstavnikov AS z glasovalno pravico.

 

Zbrane  predstavnike AS in ostale so pozdravili gostje, ki so med drugim povedali tudi naslednje:

G. Ivo Trošt, direktor Zavoda za gozdove Slovenije (še pred skupščino) je poudaril visoko povezanost Zavoda in agrarnih skupnosti, predlagal še širše sodelovanje in skupinsko gospodarjenje z manjšimi gozdnimi površinami.

 

g. Andrej Hafner, MKO: Verjamemo, da bomo s pomočjo delovne skupine, v kateri so tudi predstavniki ZPASS, naredili nov zakon o AS, ki bo po meri slovenskih AS. AS naj bo procesno sposobna nastopati v pravnem prometu.

 

g. Ivan Kure, podpredsednik KGZS, je zagovarjal skupne rešitve v prid vsem, da bi lahko zaživele AS, kot bi to lahko. Kmetijska zbornica je pripravljena pri tem sodelovati in pomagati, delo se je že začelo.

 

Ga. Manca Petelin, Zadružna zveza Slovenije, poudarja, da so taka druženja zelo dobra in da se izpostavi problematika ter skupaj rešuje.

 

g. Jože Mori, predstavnik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, je poudaril sorodne interese Zveze in ZPASS in predlagal močnejše sodelovanje ter pohvalil ZPASS, ki je v letu dni postala tako močna organizacija.

 

g. Rudu Šimac, starosta organiziranosti slovenskih agrarnih skupnosti, je med drugim požel odobravanje občinstva z besedami: »Zakaj propada toliko kmetij? Zakaj obdavčiti slabe kmetije?«. Izpostavil je problem zaraščanja.

 

g. Vladimir Vremec, predstavnik sorodnih skupnosti iz tržaškega Krasa, je dejal, da je potrebno razumevanje skupne lastnine (njeno vsebino) kakšen pomen je imela v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Lastnina je temelj, kar bodo imele prihodnje generacije. Edino mi lahko skrbimo za preživetje skupne lastnine, da se ne bi razdrobila.

 

Sprejem novih predstavnikov Agrarnih skupnosti v ZPASS.

Pristopnice v ZPASS so oddali še:

NAgrarna   skupnostČlan   – predstavnik AS
1AS   SPODNJA REČICA – NIZKA – VARPOLJEga.   Bernarda Klemše
2AGRARNA   SKUPNOST GRAD – BLEDg.   Boris Vidic
3AGRARNA   SKUPNOST POLJŠICAg.   Anton Poklukar
4AGRARNA   SKUPNOST KRANJSKA DOLINAg.   Davorin Rozman
5AGRARNA   SKUPNOST GOLACga.   Helena Špacapan
6AGRARNA   SKUPNOST ”SKUPINA” PODNANOSg.   Boris Žgur
7AGRARNA   SKUPNOST BREZJE IN VISOČEg.   Marko Ribnikar
8AGRARNA   SKUPNOST RAKITOVECg.   Marjan Miklavčič
9AGRARNA   SKUPNOST SLOPEg. Rudolf Opara
10AGRARNA   SKUPNOST POVLJEg.   Anton Kadivec
11AGRARNA   SKUPNOST SOCERBg.   Franko Borut
12AGRARNA   SKUPNOST MARTINJAKg   Mitja Hribljan
13AGRARNA   SKUPNOST BIČEVJEg.   Jožef Meglič

Kandidati so bili soglasno sprejeti med člane

 

V poročilu Upravnega odpora ZPASS je predsednik Anton Može poudaril:

–          izvedba skupščine ZPASS 2.6.2012 v Sežani

–          postavitev začasne spletne strani in nove https://agrarne.si, postavljen bo tudi forum.

–          poskrbeli za dobro medijsko poročanje o aktivnosti ZPASS in seznanjanje s problematiko agrarnih skupnosti

–          štiri razširjene seje UO ZPASS skupaj s člani NO ter ČR ter, eno korespondenčno sejo

–          obiskali smo (tudi večkrat): komisijo za kmetijstvo in okolje v DZ, državnega sekretarja MKO in direktorja direktorata za gozdarstvo pri MKO, predsednika KGZS, direktorja ZGS, predsednika ZZS, seveda tudi njihove sodelavce,  številne vodje UE  in sodišča

–          delovna skupina za pravna vprašanja – vodja Matjaž Andrejašič

–          člani delovne skupine za pripravo predloga zakonske rešitve problematike AS

–          prispevali smo številne pripombe in predloge za spremembo ZOG

–          strokovna sestanka v Italiji in Avstriji, glede njihovega modela organiziranosti agrarnih skupnosti

–          soorganizirali Srečanje pravnikov agrarnih skupnosti; tema – pravni status agrarnih skupnosti

–          organizirali 13 regijskih posvetov – »Perspektive agrarnih Skupnosti« –  175 udeležencev

–          svetovali številnim AS glede pravne problematike in gospodarjenja

 

 

 

Finančno poročilo je pripravila ga. Irena Frankovič

 

ZPASS posluje z minimalnimi stroški, delo članov upravnega odbora je prostovoljno in neplačano. ZPASS je v l. 2012 posloval pozitivno.

POROČILO ZA POSLOVNO LETO   2012  
   
SKUPAJ STROŠKI 3.045,42
STROŠEK PISARNIŠKEGA MATERIALA  
MAJA ČEBULEC S.P.ŠTAMPILJKA38,50
MAJA ČEBULEC S.P.ŠTAMPILJKA38,50
PISARNA GENERALNEGA DIREKTORJASEPARATOR DOKUMENTOV8,99
JOŽEF MLJAČ S.P.MAPE, NAMIZNE ZASTAVICE S STOJALOM162,07
DRM, razvoj in prodaja led svetil d.o.o.ECO ROLO STOJALO, EMBALAŽA ZA ECO ROLO, STORITEV   PRINTA BANER43,28
ERNA LINDIČ S.P.POTRDILO O VPLAČILU, PREGRADNI KARTONI BARVNI,   MAPA PVC RASTER SIJAJ27,20
TEHIT D.O.O.KARTUŠE70,50
SKUPAJ 389,04
   
STROŠEK PROMOCIJE  
BRANKO BRAJDIH S.P.IZDELAVA PRINTA NA PLATNO24,00
JOŽEF MLJAČ S.P.VIZITKE168,00
JOŽEF MLJAČ S.P.LETAKI103,20
MEDIA PROSPLETNA STRAN761,40
DRM, razvoj in prodaja led svetil d.o.o.STORITEV TISKA42,00
MAGDALENA KOBAL S.P.PAPIR, MAPA, PREGRADNI KARTON…11,37
SKUPAJ 1.109,97
   
STROŠKI STORITEV  
POŠTAZNAMKE16,47
BANKA KOPERBANČNE STORITVE25,93
PISARNA GENERALNEGA DIREKTORJAMOBITEL67,51
BOŠTJAN GREGORIČGOSTINSKE STORITVE 1. SREČANJE694,51
SKUPAJ 804,42
   
STROŠKI UPRAVNE TAKSE  
UE AJDOVŠČINATAKSA31,71
UE AJDOVŠČINATAKSA9,08
SKUPAJ 40,79
   
KILOMETRINA a 0,17€/km  
ČLANIANTON MOŽE177,28
 BOJAN TAVČAR69,12
 IRENA FRANKOVIČ163,20
 MATJAŽ ANDREJAŠIČ122,16
 TINE PREMRL100,00
 VITO KOMAC69,44
SKUPAJ 701,20
   
SKUPAJ PRIHODKI 3.901,05
ČLANARINA 2.000,00
DONACIJE GGP, d.o.o. 200,00
DONACIJE BANKA KOPER 600,00
KOTIZACIJA PRISOTNIH PREDSTAVNIKOV AGRARNIH   SKUPNOSTI NA SKUPŠČINI NA SEŽANI 1.100,00
POZITIVNE BANČNE PROVIZIJE 1,05
   
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD STROŠKI  855,63
   
DENAR NA BLAGAJNI 0,00
DENAR NA TRR 1.081,63
OBVEZNOSTI DO ČLANOV 214,64
 IRENA FRANKOVIČ163,20
 MATJAŽ ANDREJAŠIČ35,76
 ANTON MOŽE15,68
OBVEZNOST DO DOBAVITELJEVMAGDALENA KOBAL S.P.11,37

 

Poročilo nadzornega odbora, Silvester Sikošek, predsednik:

Od ustanovitve 2.6.2012, pa do 31.12.2012 smo nadzirali finančno in materialno poslovanje, smotrno in namensko porabo sredstev združenja, pregledali poročilo upravnega odbora in finančno poročilo. Ugotavljamo, da se finančno poslovanje ZPASS  vodi v skladu z računovodskimi standardi, in da ZPASS v tem obdobju ni posloval gotovinsko. Ugotavljamo da je ustrezno in pregledno vodena članska knjiga s strani Tineta Premrla, generalnega sekretarja. Združenje je delovalo v skladu s statutom združenja. Na poročilo upravnega odbora in finančna poročila dajemo pozitivno mnenje.

 

Poročilo častnega razsodišča, Zmago Barič, predsednik

Člani častnega razsodišča Darko Rosič, Zmago Barič in Cah Marij so spremljali delo upravnega odbora, delo poteka nemoteno in je vredno vseh pohval.

 

Program dela ZPASS za l. 2013 – Anton Može, predsednik ZPASS

 

–          izvedba II. skupščine ZPASS v Lukovici

–          delovanje na povečanju članstva ZPASS

–          aktivno zastopanje interesov agrarnih skupnosti na vseh nivojih Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica, Zavod za gozdove Slovenije, upravne enote in sodišča

–          nadaljevanje dela v Delovni skupini za pripravo predloga zakonske rešitve problematike AS, ki jo vodi Matjaž Andrejašič

–          aktivno sodelovanje pri nastajanju nove zakonodaje o gospodarjenju z gozdovi

–          krepitev odnosov z vsemi inštitucijami, ki vplivajo na agrarne skupnosti

–          s strokovno pomočjo podpirati  člane ZPASS, pri reševanju pravne problematike in pri pomoči organiziranja gospodarjenja

–          organizirati strokovna izobraževanja za člane ZPASS iz različnih področij.

–          pripraviti dolgoročno strategijo razvoja ZPASS, ki vključuje tudi možnost pridobiti status društva v javnem interesu

–          intenziviranja pojavljanja ZPASS in problematike AS v javnosti

–          aktivno iskanje podpornikov delovanja ZPASS

 

Finančni plan za 2013

 

Prihodke načrtujemo v višini 6.500 € iz naslova članarin in donatorstva. Namenili jih bomo za pokrivanje tekočih odhodkov za nujno delovanje ZPASS. Uskladili jih bomo s Strategijo razvoja ZPASS, ki je v pripravi.

 

Strategija razvoja ZPASS:

 

–          priprava strategije razvoja ZPASS bo potekala v letu 2013

–          strategija bo temeljila na dejanskih in potencialnih možnostih delovanja agrarnih skupnosti

–          strategija se bo pripravljala v širšem krogu agrarnih skupnosti

 

Članarina

 

Članarina je predlagana na višino 50 €  in naj bi bila plačana do 31.3.2013. Ga. Irena Frankovič je povedala, da  bodo AS izstavljeni računi za članarino z valuto do 31.3.2013.