5.sept. je bil na povabilo ministra za finance usklajevalni sestanek glede novega predloga davka na nepremičnine, ki bi prizadel tudi agrarne skupnosti. Udeležoli so se ga: minister Čufer, drž. skretarka ga. Strniša s svojimi sodelavci, pa najvišji predstavniki KGSZ, Zveze lastnikov gozdov, Sndikata kmetov in  seveda mi. Konstruktiven in precizen nastop  predsednika Možeta (med drugim smo edino mi ministru izročili pisno noto s pojasnili in zahtevavami) je bil več kot opažen. Naš predstavnik – Vito Komac – je predlagan v pogajalsko skupino za nadaljne usklajevanje davka.

V prilogi si lahko preberete del naših zahtev in utemeljitev.

………..

  1. (pri AS) Gre za iz kmetijskega ali gozdarskega pogleda zemljišče z omejenimi dejavniki za gospodarjenje čeprav nekatera zaradi drugih izhodišč pri vrednotenju visoko precenjena (Kras). Agrarne skupnosti tudi znotraj teh območji v posameznih katastrskih občinah gospodarijo na najslabših zemljiščih, ki so ostala kot skupna zemljišča po razkroju fevdalne strukture.
  2. Danes se veliko zemljišč agrarnih skupnostih nahaja znotraj raznih oblik zavarovanih območji (nacionalni park, regijski parki, krajinski parki, Natura 2000…) oz. imajo ta zemljišča razne varovalne in rekreacijsko turistične funkcije ter s tem ogromno prispevajo k dobrobiti vseh državljanov – države. 
  3. Agrarne skupnosti zaradi obstoječe zakonodaje ne morejo prosto razpolagati s svojim premoženjem saj jih pri tem ovira zakonodaja, ki ureja upravljanje s solastnino in skupno lastnino. Tako je skoraj nemogoče, da bi AS vršile promet s svojimi nepremičninami ga pa tudi zaradi potreb po kmetijski zemlji (paša) ali gozdu (les za samooskrbo) ne želijo.
  4. Od jeseni 2012 na MKO potekajo priprave na sprejem novega zakona o AS. Slednji naj bi izboljšal upravljanje AS predvideva pa stroge omejitve pri prometu z nepremičninami saj je namen zakona, da ščiti AS in ohranja njihov kmetijski oz. gozdarski pomen ter pomen AS v lokalnem okolju oz. za lokalno prebivalstvo ne pa pomen lastništva nad zemljo kot investicijo oz. kapital.

 Zaradi zgoraj naštetega se zavzemamo, za oprostitev obdavčitve agrarnih skupnosti po zakonu o davku na nepremičnine saj menimo, da je že KD dovolj veliko breme za člane agrarnih skupnostih ob tako omejenih možnih donosih iz naslova lastništva nad temi nepremičninami in velikemu pomenu AS za posamezne kmetijske panoge, prebivalstva na podeželju ter skupnih javnih dobrin………