Predmet javnega   razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v   okviru PRP 2007–2013 za naložbe  kmetijskih gospodarstev namenjene   prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.
Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe PRP se glede na obseg naložb podpora   dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

–       enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih   naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,

–       zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000   EUR brez DDV.

Razpisana sredstva:

 

Višina razpisanih nepovratnih   sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega:

–          5.000.000 EUR za aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa (Namen A),

–          3.000.000 EUR za aktivnosti iz točk    2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega razpisa (Namen B).

 

V kolikor razpisana sredstva na   Namenu A oz. Namenu B,  ne bodo   porabljena se lahko ostanek sredstev v skladu s petim odstavkom 109. člena   Uredbe PRP, dodeli ostalemu namenu iz javnega razpisa.

 

Sredstva se zagotavljajo iz   proračunskih postavk MKO, in sicer:

 

–           6.000.000 EUR iz proračunske postavke 920010 PRP 2007–2013 – EU,

–           2.000.000 EUR iz proračunske postavke 920110 PRP 2007–2013 – slovenska   udeležba.

Stopnja   pomoči znaša od 40% do 70% upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa ZAPRTI
Objava in zaključek javnega   razpisa Javni   razpis je objavljen od 29.3.2013  do   vključno 15.5.2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).
Vnos vlog v prijavni obrazec in   predložitev vlog Vnos   vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 17.4.2013 do vključno  15.5.2013 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov Skladno z   drugim, četrtim in petim odstavkom 22. člena Uredbe PRP, so do podpore   upravičeni stroški naložb:

 

–            ki so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do vložitve zadnjega   zahtevka za izplačilo sredstev vendar najkasneje do 30.6.2015 (velja za vse   vrste naložb iz predmeta podpore razen za nakup kmetijske mehanizacije),

–            ki so nastali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve   zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev vendar najkasneje do 30.6.2015 (velja   samo za nakup kmetijske mehanizacije).

Do podpore so upravičeni tudi   morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo   naložbe in so nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za   izplačilo sredstev.

Cilj ukrepa: Cilj podpore posodabljanju   kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati   učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s   tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali   povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Skladno s 5. točko prvega   odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora kmetijsko gospodarstvo z naložbo   prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

 

–     uvajanje novih proizvodov,   tehnologij ali proizvodnih izboljšav,

–     usposobitev kmetijskih   gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih    standardov Evropske unije, za izboljšanje   varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,

–     stabilizacija dohodkov na   kmetijskih gospodarstvih.

 

Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora   biti prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa   razviden iz vloge (enostavne naložbe)    oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe).

Informacije o   razpisu: ®        INFO točka Agencije Republike   Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),   Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 580 77 92,  Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si

®      INFO točke KGZS

INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.