JAVNI RAZPIS

iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodomza gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013

Predmet javnega razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123   Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih   proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in   živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki,   zadruge in zavodi.
Razpisana sredstva:

 

 

Okvirna   višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 14.000.000 EUR,   od tega:

  • do 8.000.000 EUR za Namen A;
  • do 6.000.000 EUR za Namen B.

V   kolikor sredstva za Namen A oziroma Namen B ne bodo v celoti dodeljena, se   lahko v skladu s petim odstavkom 109. člena Uredbe PRP ostanek sredstev   prenese na drug namen iz tega javnega razpisa.

 

Stopnja pomoči znaša od 25 do 60 % upravičenih stroškov,   od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %,   delež Republike Slovenije pa 25 %. Sredstva se zagotavljajo iz   proračunskih postavk MKO, in sicer iz 9200   za EU del in 9201 za slovensko udeležbo.

Vrsta   javnega razpisa  

ZAPRTI

 

Objava   in zaključek javnega razpisa: Javni razpis je objavljen od 26. 4. 2013 do vključno 12. 6. 2013 do   24. ure (zaključek javnega razpisa).
Vnos vlog v prijavni obrazec in predložitev vlog Vnos vloge v elektronski   sistem in predložitev vloge poteka od 22.5.2013   do vključno  12.6.2013 do 24. ure.
Cilj   ukrepa: Izboljšati konkurenčnost kmetijskega,   živilskega in gozdarskega sektorja.
Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za   kmetijske trge in  razvoj podeželja (v   nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) (Dunajska 160, 1000 Ljubljana)

Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si