Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 23. septembra 2015. Predsednik republike je 1. oktobra 2015 zakon razglasil 17. oktobra 2015 pa zakon stopi v veljavo. Zakon je na voljo na naslednji povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2871 .

S tem se zaključuje več kot dvajset letno opozarjanje agrarnih skupnosti, da je Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO311 neprimeren pravni okvir za delovanje agrarnih skupnosti. Hkrati pa se postavlja novo vprašanje kako delovati po novi zakonodaji.

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti, ustanovljeno leta 2012 prav iz potrebe po zakonskih spremembah in se je aktivno vključevalo v sprejemanje novega zakona. Pri tem je organiziralo ali soorganiziralo številna srečanja agrarnih skupnosti katere so na njih podajala mnenja o zakonskih rešitvah ter poudarjala težave, ki nastopajo pri upravljanju s skupnim premoženjem. Nabor problemov ter podani predlogi niso v celoti rešeni tako ostaja nerešen npr. problem obdavčitve v agrarnih skupnostih, zakon ne odpira možnosti odprtja roka za nevrnjeno premoženje tudi vprašanje občine ni ustrezno rešeno….V zvezi z občinami je amandma na osnovi katerega je izostala možnost, da občine kot nenaravni člani AS to premoženje lahko brezplačno prenesejo na ostale člane dodatno poslabšal predvidene zakonske rešitve. Je pa združenje s pozivom poslanskim skupinam verjetno pripomoglo, da nekateri amandmaji, ki bi zakonske rešitve še poslabšali niso bili sprejeti. Žal pa niso bili upoštevani tudi nekaterih amandmaji združenja, ki v parlamentu in na ministrstvu niso dobili podpore.

Ocenjujemo, da smo ko združenje  v okviru politične stvarnosti pri sprejemanju novega zakona dosegli največ kar se je v tem trenutku dalo doseči, smo pa zadovoljni, ker je bila v novem zakonu upoštevana marsikatera naša rešitev, katere v predlogu zakona poslanega v javno obravnavo ni bilo.

ZPASS bo pozorno spremljal izvajanje novega zakona v praksi, ter v kolikor se bo za to pokazala potreba, oziroma priložnost, se bomo vključili v sam postopek. Ravno tako bomo poskusili doseči ustrezne spremembe splošne davčne zakonodaje v delu, kjer so rešitve, ki se nanašajo na AS neživljenjske. Zato upravičeno predvidevamo, da nam dela tudi v bodoče nikakor ne bo manjkalo.

Združenja se bo sestal skupaj s  KGZS  in MKGP ter podrobneje ocenil zakonske rešitve. Zelo verjetno bodo tekom jeseni in zime organizirana regionalna srečanja na katerih se bo zakon podrobno predstavil agrarnim skupnostim.