ZAPISNIK

 12. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča in člani DSZPV ter gosti, ki je bila v torek, 22.4.2014 ob 16.30 uri v prostorih Zadružne Zveze Slovenije, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Prisotni: Tine Premrl, Leopold Lamut, Silvester Sikošek, Marij Cah, Ivan Dolenc, Zmago Barič, Jože Brudar, Irena Frankovič, Edvard Vičič, Dušan Mesner, Rajko Marenčič, Jasna Rajčevič, Damjan Pobega, Brankica Savič, Marko Klofutar, Igor Trebec in Bojan Tavčar.

Odsotni: Darko Rosič, Vito Komac  in Maks Klinar.

Sejo je odprl Jože in pozdravil vse prisotne in povedal, da je glavni namen današnje seje debata o predlogu ZAS.

Na Bojanov predlog je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red:

1. ZAS

2. Primopredaja poslov

3. Potrditev zapisnika 11. redne seje UO ZPASS

4. Pregled sklepov 3.skupščine ZPASS in programske usmeritve novega vodstva

5. Razno

Ad 1.

Jože je v nadaljevanju povedal, da so bila stališča ZPASS do predloga ZAS objavljena na internetni strani ZPASS, priložena pa so bila tudi vabilu na sejo. Razložil je kaj se je v zvezi s predlogom ZAS dogodilo do danes ( kronološko ). Predal je besedo predsedniku ZPASS, ki je tudi pozdravil člane organov ZPASS in goste. Povedal je, da je bilo veliko pripomb poslano na MKO. Predlagal je, da UO ZPASS sprejme nadaljna stališča glede predloga ZAS. Nadalje je predlagal, da povemo vse pripombe in mogoče še kakšne nove, ki še niso bile podane. Ko bo nov osnutek objavljen bi se ZPASS opredelil do predloga ZAS na podlagi tega ali prinaša predlagan zakon zadovoljive novosti. Najprej je bila debata o problemu nevrnjenega premoženja. Pove, da vsaj na Primorskem se ne izvaja kar je predpisano v ZPVAS. V razpravo so se vključili skoraj vsi prisotni.  Predlagano je bilo, da bi morali v ZAS-u upoštevati zgodovinske trenutke. Mnenje je da bi določba glede občin morala biti tudi v novem zakonu in sicer nekoliko dopoljnjena. Dodat, da lahko dobi tudi AS.  Izpostavljeno je bilo, da predlog ZAS prinaša nevarnost za člane AS in sicer finančne posledice. Pojavi se lahko problem pri dedovanju. Vrednosti se povzemajo po GURS-u,  kar lahko povzroči visoke zneske za nujne deleže. V predlogu je zapisano , da deduje premoženje AS samo en dedič. Predlaga se, da v primeru, če noben dedič ni član AS in to noče postati, ker noče plačati nujnega deleža, naj premoženje AS ne deduje nihče, ostali člani AS zato dobijo prirastek brez davka na dediščine in darila. V statutih AS naj bi bilo natančno navedeno kdo je lahko član in na osnovi tega kdo deduje. Pogoj za dedovanje premoženja AS naj bi bilo članstvo v AS. V kolikor je po zapustniku že bila opravljena zapuščinska obravnava naj se to premoženje tretira kot naknadno najdeno premoženje. Glede registra je bilo mnenje, da je v redu centralni register, ampak naj podatke v register prenesejo UE pri katerih so že sedaj registrirane AS po uradni dolžnosti. Ni v redu, da obstaja možnost, da AS po 5 letih ugasnejo.  Register naj pozove AS, da dopolnijo podatke, če je to potrebno. Nadalje je bilo govora o razpolaganju s premoženjem. Nekatere AS imajo skupno lastnino, ni pa nujno, da imajo enake deleže. Zakon naj predvideva, da so deleži enaki, če v statutu AS ni določeno drugače. Problem se lahko pojavi pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Vprašanje je zakaj izročilna pogodba ni možna. Zakaj predlog ZAS omejuje promet z zemljišči. Povedano je bilo, da bodo omejitve povzročile veliko težav. To bi bilo potrebno drugače urediti. Problem je lastnina in pravni posli so oteženi. Problematična bo lahko izvedba poslov do vknjižbe v ZK. Pri uporavljanju se pojavlja problem razdeljenih deležev. V zakonu bi moralo pisati, da niso vsi deleži enaki, ampak imajo člani deleže glede na to, kakšni so bili deleži pred dedovanjem. Pri predkupni pravici naj bo navedeno, da če je več članov zainteresiranih za nakup, naj prodajalec izbere kupca. Glede organov AS je stališče, da naj zakon določa, da je to urejeno v statutu AS. Na koncu razprave je bil soglasno sprejet 1. sklep:

Na sestanek na MKO, predvidoma v petek 25.4.2014 gre predsednik in člani, ki jih bo izbral oz. bodo imeli čas iti. Predvidoma 4-5 oseb. Zastopajo stališča ZPASS, ki so bila že sprejeta in pa stališča, ki so bila oblikovana na današnji seji.

AD 2

Podpredsednik je povedal, da je bil on pooblaščen na Banki Koper, kar naj nov predsednik spremeni in uredi, da bo predsednik pooblaščen na Banki Koper. Na UE ni bilo opravljene spremembe in jo je potrebno sedaj urediti kakor tudi na AJPES-u. Podpredsednik je predsedniku predal nekaj map ZPASS in žig. S tem je bila opravljena primopredaja. Sprejetega ni bilo nobenega sklepa.

 

Ad 3

Na zapisnik ni bilo pripomb. Soglasno je bil sprejet 2. sklep:

Potrdi se zapisnik 11. seje UO ZPASS.

Ad 4

Irena je predstavila sklepe sprejete na 3. redni skupščini ZPASS in programske usmeritve novega vodstva. Razprave ni bilo. Zapisnik bo poskušala dokončati v najkrajšem možnem času. Sprejetega ni bilo nobenega sklepa.

Ad 5

Tine je povedal, da bo v petek na KGZ sestanek zaradi razpisa za javna dela za odpravo posledic žledoloma.

Bojan je spomnil, da je skupščina poooblastila UO, da sprejme finančni plan.

Po razpravi so bila sprejeta naslednja sklepa:

3. sklep:

Sestanka na KGZ se udeleži Tine in po sestanku o vsebini obvesti vse zainteresirane AS.

4. sklep:

Finančni plan bomo sprejeli na naslednji seji.

Sestanek  je bil zaključen ob 20.00 uri.

 

Zapisal:                                                                             Predsednik

Bojan Tavčar                                                                    Damjan Pobega