ZAPISNIK

 13. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v torek, 27.5.2014 ob 17.00 uri v prostorih Zadružne Zveze Slovenije, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Prisotni: Tine Premrl, Leopold Lamut, Marij Cah, Ivan Dolenc, Zmago Barič, Jože Brudar, Irena Frankovič, Edvard Vičič, Dušan Mesner, Damjan Pobega, Brankica Savič in Bojan Tavčar.

Odsotni: Darko Rosič, Vito Komac, Maks Klinar, Silvester Sikošek, Rajko Marenčič in Jasna Rajčevič

Predsednik je pozdravil vse prisotne in povedal, da so se opravičili Silvester, Vito, Jasna in Rajko.

Soglasno je bil sprejet dopolnjen naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled sklepov

2. ZAS – analiza trenutnega stanja in usmeritve za naprej

3. Novela ZPVAS ( predlog Državljanske liste )

4. Finančni plan

5. DSZPV

6. Razno

Ad 1.

Sekretar je povedal, kateri sklepi so bili sprejeti na prejšnji seji in skupno smo ugotovili, da

so bili vsi sklepi realizirani. Na zapisnik ni bilo pripomb. Soglasno je bil sprejet 1. sklep:

Zapisnik 12. seje UO ZPASS je potrjen.

 AD 2

Predsednik je povedal, da so bili predstavniki ZPASS 30.4.2014 na sestanku na MKO. Na sestanku se konkretno niso dogovorili nič, ni bilo nobenih zaključkov. Predstavniki MKO so težko in užaljeno sprejemali pripombe na predlog ZAS-a. Glede na to, da je po sestanku padla vlada in bo verjetno nov minister ali ministrica in posledično državni sekretar ali državna  sekretarka bo potrebno počakati na novo vlado. Na sestanku je bilo prisotnih 5 predstavnikov MKO v pogovoru pa sta sodelovala le državna sekretarka in g. Hafner. Na prošnjo g. Hafnerja naj bi v roku 1 meseca pisno dostavili pripombe. Le te naj bi pripravil in poslal g. Klofutar. Predsednik je povedal, da je bil v maju mesecu v kontaktu z g. Hafnerjem, ki mu je povedal, da trenutno predlog ZAS-a ne gre nikamor. Pripombe bi bilo potrebno poslati pred dopusti. Z novo vlado bo potrebno urejati ZAS v vmesnem času pa mogoče kaj popravkov obstoječega zakona. V debato so se vključili vsi prisotni. Padel je tudi predlog, da bi ZPASS sestavil predlog ZAS oz. dopolnil obstoječ predlog ZAS. Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:

2. sklep:

Damjan bo kontaktiral g. Hafnerja in ga obvestil, da bo ZPASS dala v določenem času, ko se zbralo še odzive od članov celovite pripombe.

 3. sklep:

Vzpostaviti bo potrebno kontakt z drugimi inštitucijami ( občine, KGZ itd ) v zvezi z ZAS

 4. sklep:

Tine bo zbral vse pripombe, ki jih je MKO dobil na predlog ZAS od drugih inštitucij.

 5. sklep:

DSZPV bo sestavila temeljit osnutek pripomb ZPASS na ZAS. V sodelovanju s pravniki se bo potem pripravilo prečiščeno besedilo pripomb in dopolnitev.

 6. sklep:

Za vse dejavnosti v zvezi z ZAS se lahko porabi do EUR 1.000,00.

 7. sklep:

Tine in Vito bosta pripravila članek za medije o dogajanjih glede ZAS. Članek se bo objavil tudi na internetni strani ZPASS.

Ad 3

Predsednik je predstavil novelo na ZPVAS, ki jo je pripravila DL. Vprašal je ali ZPASS to podpira in ali bi v noveli mi dodali še kaj. Po debati je bil soglasno sprejet

8. Sklep:

Vito, Silvester in Damjan bodo kontaktirali g. Branislja in zastopali naslednja stališča:

 UO ZPASS se strinja s predlogom DL. Predlagamo pa, da se v petem odstavku predlaganega 11. a  člena jasneje opredeli pravno osebo (tista, ki je nastala s preoblikovanjem iz AS) – da ne prede do zamenjave s pravno osebo javnega prava (občina).

 Na koncu petega odstavka 8. člena ZVPAS se doda nov stavek:

Dobiček, ki izhaja iz članskega deleža občine v agrarni skupnosti, lahko agrarna skupnost porabi, vendar izključno za investicije.

 Šesti odstavek 8. člena ZVPAS se dopolni tako da se glasi:

Če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne uveljavljajo vračanja lastninske pravice, ostanejo oziroma postanejo nepremičnine na območju bivše agrarne skupnosti last občine. Občina mora te nepremičnine v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona ponuditi v brezplačno rabo in upravljanje vaški oziroma krajevni skupnosti, na območju katere te nepremičnine ležijo, oziroma agrarni skupnosti, ki je registrirana na tistem območju.

 Za osmim odstavkom osmega člena ZPVAS se doda še deveti odstavek:

V zvezi z ukrepi kmetijske politike, ki se nanašajo na premoženje agrarne skupnosti je nosilec pravic in dolžnosti agrarna skupnost.

 Ad 4

Irena in Damjan sta predstavila finančni plan. Finačni plan je priloga tega zapisnika.

Po debati je bil soglasno sprejet 9. Sklep:

UO ZPASS je sprejel finančni plan, ki je priloga tega zapisnika.

Ad 5

Zaradi pomanjkanja časa smo to točko prenesli na naslednjo sejo.

 Ad 6.

Govora je bilo o financah in uresničitvi finančnega plana. Tine je povedal, da smo dobili vabilo na planšarski kongres , ki bo od 25. do 27. junija v Avstriji. Po debati so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:

10. sklep:

Irena pripravi predloge vlog za donacije.

11. sklep:

Predsednik lahko samostojno med dvema sejama UO ZPASS razpolaga z zneskom do EUR 200,00.

12. sklep

 V imenu ZPASS se planšarskega kongresa udeleži član Meščanske Korporacije Kamnik. Plača se kotizacija EUR 150. Drugih stroškov ZPASS ne krije.

Sestanek  je bil zaključen ob 20.00 uri.

Zapisal:                                                                             Predsednik

Bojan Tavčar                                                                    Damjan Pobega