ZAPISNIK

13. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v sredo, 3.7.2019 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Prisotni člani: Leopold Lamut, Damijan Pobega, Marko Kuhar, Boris Drešček, Edvard Vičič,
Egon Rebec, Marij Cah, Dušan Mesner, Ivan Dolenc, Slavko Rabič, Jože Brudar in Bojan
Tavčar.

Odsotni člani: Janko Rebernik, Vito Komac, Zmago Barič, Silvester Sikošek, Irena Frankovič
in Darko Rosič,

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 13. redne seje UO ZPASS,
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje UO ZPASS,
3. Poročilo z VIII. skupščine ZPASS v letu 2019,
4. Poročilo s sestanka na MKGP in z MKGP pri AS Rakitovec
5. Nova spletna stran ZPASS,
6. Priprava strokovne ekskurzije ZPASS v letu 2019,
7. Razno.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument