ZAPISNIK

14. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s clani nadzornega odbora in castnega

razsodišca, ki je bila v sredo, 16.7.2014 ob 18.00 uri v Turisticni kmetiji Abram v na Nanosu.

Prisotni: Tine Premrl, Leopold Lamut, Marij Cah, Ivan Dolenc, Jože Brudar, Irena Frankovic,

 

Edvard Vicic, Damjan Pobega, Silvester Sikošek, Jasna Rajcevic in Bojan Tavcar.

 

Odsotni: Darko Rosic, Vito Komac, Maks Klinar, Rajko Marencic, Zmago Baric in Dušan

 

Mesner

 

 

 

Soglasno je bil sprejet predlagan naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje

 

2. Novela ZPVAS

 

3. Odzivi politicnih strank na vprašanja ZPASS

 

4. Delovna skupina za pravna vprašanja

 

5. Razno

 

 

 

Ad 1.

 

Predsednik je vprašal ali je kaj pripopmb na zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo

 

pripomb.

 

Soglasno je bil sprejet 1. sklep:

 

Zapisnik 13. seje UO ZPASS je potrjen.

 

 

 

Ad 2.

 

Predsednik pove, da smo o noveli ZPVAS govorili že na prejšnji seji. Po seji smo g. Branislju

 

poslali naše pripombe oz. dopolnitve. Državni svet je konec junija obravnaval predlog novele.

 

Pred tem je g. Ravnik iz KGZ vprašal ali bomo prisotni na seji Državnega sveta. Na seji

 

nismo bili prisotni. G. Braniselj je vložil novelo brez naših pripomb oz. dopolnitev. Naše

 

pripombe oz. dopolnitve smo poslali tudi g. Ravniku. Predsednik dalje pove, da se je slišal

 

tudi s predsednikom KGZ g. Cvetkom Zupancicem. V Državnem svetu novela ni dobila

 

podpore. V Državnem zboru je novelo najprej obravnavala Komisija za kmetijstvo. Tu so bili

 

prisotni še drugi mnenjedajalci. Zakonodajna pravna služba ni podprla te novele. Imela je vec

 

pomislekov (glede oblike pravne osebe, glede izjem, glede prenosa pravic brez pravnega

 

prometa, števila družbenikov, dobicka, glede obcin – brezplacna uporaba, davcne oprostitve –

 

zakaj bi bile AS drugacne od ostalih ). Predsednik pove, da je bilo v enem trenutku zaznati, da

 

bi se lahko uzakonilo, da je AS neke posebne vrste pravna oseba. Skoraj vsi so vkljucili v

 

debato o predlogu novega ZAS. Podan je bil predlog, da bi bila AS pravna oseba po lex

 

specialis. Predsednik pove, da se lahko na internetu najde kar je bilo obravnavano v

 

Državnem zboru in na komisiji za kmetijstvo. Podan je bil predlog, da se na internetni strani

 

ZPASS objavijo linki za povezavo, da se to lahko lažje najde in so clani informirani. V

 

Državnem zboru novela ni bila sprejeta.

 

Soglasno je bil sprejet 2. sklep:

 

Vito objavi na internetni strani ZPASS gradivo in linke za povezavo v zvezi z novelo

 

ZPVAS.

 

 

 

Ad 3.

 

Tine pove, da sta z Vitom želela preveriti pred volitvami mnenja strank glede problematike

 

AS. Skoraj vsem strankam je bil poslan dopis. Odgovorili sta dve stranki: SDS in SMC. SDS

 

je odgovorila, da se zahvaljuje za zaupanje in se tega vprašanja ne dotika. SMC je odgovorila,

 

da zadeva sistemsko ni urejena in jo je potrebno urediti. Tudi zamejci so poslali dopis našim

 

strankam. Njim so odgovorile SDS, NSI in SNS. Predsednik je dodal, da vecina strank ne

 

pozna naše problematike.

 

 

 

Ad 4.

 

Predsednik pove, da smo se zavezali, da bomo MKO poslali naše pripombe na predlog ZAS.

 

Te pripombe naj bi pripravila DSZPV. Odobren strošek na prejšnji seji naj bi bil za zunanje

 

sodelavce. V DSZPV so bili predlagani: Pobega Damjan, Tine Premrl, Jasna Rajcevic,

 

Silvester Sikošek, Marko Klofutar, Majda Škrlj, Brankica Savic, Milan Pohar in predstavnik

 

iz MK Kamnik. V debati je bilo receno, da so naši sogovorniki glede ZAS poleg MKO tudi

 

KGZ in obcine. Obcine imajo 2 združenji. Ugotoviti bo potrebno, ali bi bilo smotrno namesto

 

novega zakona predlagati novelo, da uredimo vsaj nekatere stvari.

 

Soglasno je bil sprejet 3. sklep:

 

V DSZPV so imenovani: Damjan Pobega, Tine Premrl, Jasna Rajcevic, Silvester

 

Sikošek, Marko Klofutar, Majda Škrlj, Brankica Savic, Milan Pohar in predstavnik iz

 

MK Kamnik. Predsednik bo Jasna Rajcevic. Jože bo preveril z g. Klofutarjem in g.

 

Poharjem ali sta pripravljena sodelovati. Tine se bo uskladil z MK Kamnik kdo bo v

 

DSZPV.

 

 

 

Ad 5.

 

Podan je bil predlog, da se z vabili na sejo UO pošlje tudi gradivo ali obvestilo, kje se lahko

 

gradivo dobi – link.

 

Sekretar je povedal, da smo dobili še eno pristopno izjavo in sicer od AS Hrušica.

 

 

 

Ekskurzija v Italijo bo organizirana v mesecu oktobru 2014.

 

Predsednik pove, da sta se z Bojanom udeležila sestanka z zamejci v Boljuncu. Oni še vedno

 

niso dobili vrnjenega premoženja. Poskusili jim bomo pomagati glede postopkov na UE.

 

Konec avgusta 2014 bo sejem v Gornji Radgoni. Ugotovljeno je bilo, da bi bilo dobro, da bi

 

bili tam prisotni vsaj en dan.

 

Podan je bil predlog, da bi predsednik ZPASS sestavil clanom eno obvestilo o delu v casu od

 

skupšcine v Lukovici v aprilu 2014 do danes.

 

Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

4. sklep

 

Z vabilom na sejo UO ZPASS je potrebno poslati tudi gradivo.

 

5. sklep

 

AS Hrušica izpolnjuje pogoje za sprejem v ZPASS in skupšcini se predlaga, da se jih

 

sprejme v ZPASS.

 

6. sklep

 

Ekskurzijo v Italijo se organizira v oktobru 2014.

 

7. sklep

 

Na sejmu v Gornji Radgoni bo prisoten Leopold. Povrnejo se mu materialni stroški.

 

8. sklep

 

Predsednik sestavi obvestilo o delu v casu od skupšcine v Lukovici v aprilu 2014 do

 

danes, ki ga Vito objavi na internetni strani ZPASS.

 

Seja je bila zakljucena ob 20.00 uri.

 

Zapisal:               Predsednik

 

Bojan Tavcar       Damjan Pobega