IX. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE (ZPASS), ki je bil v Lovskem domu na Štefanji Gori dne, 4.9.2021 ob 9.30 uri.

Lista prisotnosti je priloga zapisniku.

DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine;
2. Pozdravi gostov;
3. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika;
4. Pregled Zapisnika VIII. redne skupščine ZPASS;
5. Poročili o delu, Finančni poročili, Poročili nadzornega odbora in Poročili častnega razsodišča za leti 2019 in 2021;
6. Volitve organov ZPASS;
7. Programa dela in finančna načrta za leti 2020 in 2021;
8. Določitev članarine za leti 2020 in 2021;
9. Sprememba statuta ZPASS ;
10. Predstavitev pripomb na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZAgS;
11. Razno.

Zapisnik najdete na tej povezavi.