ZAPISNIK

15. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s clani nadzornega odbora in castnega

razsodišca, ki je bila v petek, 21.11.2014 ob 17.00 uri v gostilni Cah na Rižani.

Prisotni: Tine Premrl, Leopold Lamut, Marij Cah, Jože Brudar, Irena Frankovic, Edvard

Vicic, Damjan Pobega, Silvester Sikošek, Jasna Rajcevic in Bojan Tavcar.

Odsotni: Darko Rosic, Vito Komac, Maks Klinar, Rajko Marencic, Zmago Baric, Dušan

Mesner in Ivan Dolenc

Soglasno je bil sprejet predlagan naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje

2. Strokovna ekskurzija pri zamejcih – analiza

3. Nov ZAS – informacije o poteku usklajevanj na MKGP

4. Internetna stran in delovna skupina za pravna vprašanja

5. Potrditev novih clanov

6. Razno

 

Ad 1.

Predsednik je vprašal ali je kaj pripopmb na zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo

pripomb.

Soglasno je bil sprejet 1. sklep:

Zapisnik 14. seje UO ZPASS je potrjen.

 

Ad 2.

Predsednik je povedal, da v zvezi z ekskurzijo v Italijo ugotovimo kaj je bilo dobrega in kaj bi

v bodoce lahko izboljšali. Pove, da so se gostitelji potrudili in prikazali stanje AS v Italiji.

Tudi v Italiji, kjer je zgodovina AS daljša kot pri nas imajo še vedno nekatere probleme.

Doda, da so bili gostitelji zelo zadovoljni z našo ekskurzijo. V debati je bilo navedeno kako

imajo v Italiji oznaceno svojo lastnino. Na tej osnovi je bil podan predlog, da bi tudi naše AS

na vstopih v lastnino postavili table. Mogoce bi se dogovorili, da bi bile table tipske ( za vse

AS enake ). Ugotovljeno je bilo, da bi lahko nekatere zadeve prenesli v naš vsakdan in da je

bila ekskurzija zanimiva in koristna. Podan je bil predlog, da bi naslednje leto organizirali še

eno ekskurzijo v kakšno drugo državo – mogoce na Slovaško. Eskurzije se je udeležilo 49

clanov AS in 1 povabljen iz KGZS. Financno porocilo o ekskurziji je priloga tega zapisnika.

Soglasno je bil sprejet 2. sklep:

Odobri se donacija gostiteljem EUR 150, kar je razvidno iz financnega porocila in

odobri se placilo nabavljenih majic EUR 488 iz sredstev ZPASS.

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

 

 

Ad 3.

Predsednik je podal informacije o dogajanjih glede ZAS na MKGP. G. Hafner iz MKGP je

ZPASS povabil na usklajevalni sestanek. Na tem sestanku kjer so bili prisotni tudi

predstavniki sindikata kmetov in predstavniki KGZ je bil prisoten tudi predsednik ZPASS. Na

tem sestanku je bilo najvec govora o dedovanju. Pristop zaposlenih na ministrstvu je bil

drugacen od dosedanjih. Bil je bolj pozitivno naravnan. Predsednik je bil po tem sestanku še

enkrat v kontaktu z. g. Hafnerjem iz MKGP. G. Hafnerju je predsednik ZPASS poslal esporocilo

glede pripomb na ZAS. Za enkrat še ni bilo nobenega usklajevalnega sestanka.

Naslednji je predviden za 27.11.2014. V debati so prisotni govorili kaj bi bilo dobro, da se

vnese v nov ZAS. Soglasno je bil sprejet 3. sklep:

Predstavniki ZPASS gredo na sestanek na MKGP in nadaljujejo pogovore o ZAS.

 

Ad 4.

Prisotni so ugotovili, da spletna stran ZPASS ni ažurirana kot bi morala biti. Potrebno bo

nekaj narediti glede tega. Podan je bil predlog, da bi imeli tudi Facebook. Glede DSZPV pa je

bilo povedano in predlagano, da bi se morala DSZPV ukvarjati s vprašanji clanov glede

pravnih zadev. Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa:

4. sklep:

Administratorji spletne strani ZPASS so Tine, Silvo in Leopold. Vito mora to omogociti.

5. sklep:

Vprašanja s pravno tematiko clani pošiljajo na e-naslov ZPASS. Sporocila se prenesejo

predsednici DSZPV. To naj bo objavljeno na spletni strani ZPASS.

Ad 5.

Sekretar je povedal, da smo dobili še dve pristopni izjavi in sicer od AS Kastelec in AS

Braslovce. Soglasno je bil sprejet 6. sklep:

AS Kastelec in AS Braslovce izpolnjujeta pogoje za sprejem v ZPASS in skupšcini se

predlaga, da se jih sprejme v ZPASS.

Ad 6.

Irena je povedala, da nekateri clani še niso poravnali clanarine za leto 2014. Leopold je bil

prisoten na AGRI v Gornji Radgoni in je predstavljal ZPASS. Debatirali smo o skupšcini

ZPASS in o naslednji seji UO ZPASS. Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi:

7. sklep

Irena pošlje vljudni opomin tistim, ki še niso placali clanarine.

8. sklep

Skupšcino predvidoma organiziramo v soboto 7.3.2015.

9. sklep

Naslednja seja UO ZPASS je v januarju 2015.

Seja je bila zakljucena ob 19.00 uri.

Zapisal:              Predsednik

Bojan Tavcar     Damjan Pobega